Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1188/QĐ-UBND 2015 kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc Điện Biên 2016

Số hiệu: 1188/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 02/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG THUỐC NĂM 2016

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở Y tế; Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1625/TTr-SYT ngày 30/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2016, với các nội dung sau:

1. Kế hoạch đấu thầu

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VND) đã có VAT

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hp đồng

Thời gian thực hiện hp đng

1

Gói thầu số 1: Cung ứng thuốc theo tên generic

165.812.546.761

+ Ngân sách Nhà nước;

+ Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh;

+ Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Tháng 11 và 12 năm 2015

Theo đơn giá cố định

12 tháng

2

Gói thầu số 2: Cung ứng thuốc theo tên biệt dược

6.909.490.808

3

Gói thầu số 3: Cung ứng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

43.135.283.700

4

Gói thầu số 4: Cung ứng vị thuốc y học cổ truyền đã chế biến

5.648.545.359

 

Tổng cộng giá gói thầu: 221.505.866.628 đồng.

2. Danh mục và số lượng của từng gói thầu

- Gói thầu số 1 có 658 mặt hàng (có biểu chi tiết kèm theo).

- Gói thầu số 2 có 99 mặt hàng (có biểu chi tiết kèm theo).

- Gói thầu số 3 có 97 mặt hàng (có biểu chi tiết kèm theo).

- Gói thầu số 4 có 240 mặt hàng (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2016 cho các đơn vị công lập trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và giám sát các đơn vị, cơ sở y tế căn cứ vào thông báo kết quả trúng thầu của Sở Y tế để thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc của từng đơn vị theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2016 của Sở Y tế đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
-
Lưu: VT.TM, VXYT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1188/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2016 do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.206

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!