Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1107/QĐ-BXD năm 2009 phê duyệt Kế hoạch thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1107/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1107/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỘT SỐ GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ QUỐC HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội;
Căn cứ văn bản số 1914/TTg-KTN ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện một số gói thầu công trình Nhà Quốc hội;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tại Tờ trình số 511/BQLDA-TTr ngày 30/10/2009 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Quản lý hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội với các nội dung sau:

1. Gói thầu “Tư vấn giám sát thi công tường vây và thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội”

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công tường vây và thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội

- Nội dung gói thầu: thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công các hạng mục tường vây, cọc khoan nhồi

- Giá gói thầu: 1.174.363.000 đồng (Một tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng)

(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày

- Hình thức hợp đồng: hợp đồng tư vấn xây dựng, giá hợp đồng theo giá trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: theo tiến độ thi công các hạng mục thuộc nội dung gói thầu (dự kiến khoảng 150 ngày).

2. Gói thầu “Thi công tường vây công trình Nhà Quốc hội”

- Tên gói thầu: Thi công tường vây công trình Nhà Quốc hội.

- Giá gói thầu: 90.901.925.000 đồng (Chín mươi tỷ, chín trăm linh một triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày

- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày.

3. Gói thầu “Thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội”

- Tên gói thầu: Thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội.

- Giá gói thầu: 111.494.929.000 đồng (Một trăm mười một tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn đồng)

(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày

- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày.

4. Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Nhà Quốc hội”

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Nhà Quốc hội.

- Giá gói thầu: 10.053.890.000 đồng (Mười tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)

(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày

- Hình thức hợp đồng: hợp đồng bảo hiểm xây dựng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày khởi công công trình đến Quý II năm 2014 (ngày công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cộng 24 tháng bảo hiểm cho công tác bảo hành công trình).

Điều 2. Giao giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) chịu trách nhiệm thực hiện một số công việc sau:

- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục nêu tại mục 2, 3 và dự toán các công việc nêu tại Điều 1 nói trên, báo cáo Bộ để điều chỉnh lại giá các gói thầu (nếu có) cho phù hợp với dự toán được duyệt; tổ chức triển khai các thủ tục chỉ định thầu theo quy định.

- Xem xét, lựa chọn danh sách các nhà thầu được dự kiến chỉ định thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 nói trên; lập, phê duyệt và phát hành Hồ sơ yêu cầu đến các nhà thầu được dự kiến chỉ định thầu; tổ chức đánh giá Hồ sơ đề xuất của nhà thầu, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt kết quả chỉ định thầu các gói thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch –Tài chính, Quản lý hoạt động xây dựng, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- Lưu: VP, KHTC. A(6)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1107/QĐ-BXD năm 2009 phê duyệt Kế hoạch thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.267
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234