Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 09/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 01/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

 Sơn La, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 129/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này áp dụng đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng áp dụng

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã (sau đây gọi chung là Hợp tác xã) có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Nguyên tắc áp dụng

Tổng mức hỗ trợ các hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn không được vượt mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La.

4. Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp &PTNN;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, Phú 25b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Nội dung hỗ trợ

Đơn vị tính

 Định mức hỗ trợ (1.000đ)

Ghi chú

1

Hệ thống đường giao thông trong hàng rào

 

 

 

a

Mặt đường đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5kg/m2

1 m2

420

 

b

Mặt đường bê tông xi măng dày tối thiểu 14 cm

1 m2

400

 

c

Mặt đường bê tông xi măng dày tối thiểu 24 cm

1 m2

650

 

d

Mặt đường bê tông nhựa dày 5 cm

1 m2

450

 

đ

Mặt đường bê tông nhựa dày 7 cm

1 m2

550

 

2

Hệ thống đường giao thông ngoài hàng rào (đường cấp VI khu vực miền núi)

 

 

 

a

Nền đường rộng 6 m, mặt đường rộng 3,5 m, lê rộng 2 x 1,25 m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

Km

7.500.000

Chí phí xây dựng bao gồm: Nền đường (nền mở mới) mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, rãnh thoát nước dọc, công thoát nước ngang, gia cố mái taluy.

b

Nền đường rộng 6 m, mặt đường rộng 3,5 m, lề rộng 2 x 1 m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 trên lớp móng đá dăm tiêu chuẩn

Km

7.800.000

3

Hệ thống điện trong hàng rào dự án

 

 

 

a

Đường dây cách điện hạ thế 0,4KV sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4 x 70 hoặc tương đương, cột bê tông ly tâm cao 8,5 m

1 Km

300.000

 

b

Trạm biến áp có cấp điện áp 35 (22)/0,4 Kv

100KVA

100.000

 

4

Hệ thống điện ngoài hàng rào dự án

 

 

 

a

Đường dây trần 35 Kv, 22 Kv sử dụng dây nhôm lõi thép (AC50) trở lên, cột sử dụng bê tông ly tâm 10 m trở lên

1 Km

500.000

 

b

Trạm biến áp có cấp điện áp 35 (22)/0,4 Kv và có công suất 400 KVA hoặc tương đương

100KVA

110.000

 

5

Thiết bị

 

 

 

a

Nhập từ các nước phát triển

 

60%

Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ trên giá thực tế của máy móc thiết bị khi xuất hóa đơn, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

b

Nhập từ nước khác

 

50%

c

Sản xuất tại Việt Nam

 

50%

6

Nhà sản xuất (nhà xưởng) 1 tầng khẩu độ 12 m, cao < 6 m, không có cầu trục

 

 

 

a

Tường gạch, bổ trụ, kèo thép mái tôn

1 m2

700

 

b

Tường thu hồi, mái ngói hoặc mái tôn

1 m2

810

 

c

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

1 m2

1.110

 

d

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

1 m2

1.200

 

7

Nhà sản xuất (nhà xưởng) 1 tầng khẩu độ 18 m, cao < 9 m, có cầu trục 5 tấn

 

 

 

a

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

1 m2

2.125

 

b

Cột bê tông, kèo thép, mái tôn

1 m2

2.000

 

c

Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng gạch, mái tôn

1 m2

1.830

 

d

Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn

1 m2

1.970

 

8

Nhà sản xuất (nhà xưởng) 1 tầng khẩu độ 24 m, cao 9 m, có cầu trục 10 tấn

 

 

 

a

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

1 m2

3.065

 

b

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

1 m2

3.180

 

9

Kho chuyên dụng sức chứa < 500 tấn

 

 

 

a

Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn

1 m2

1.200

 

b

Kho lương thực xây cuốn gạch đá

1 m2

720

 

10

Nhà ở cho người lao động

 

 

 

a

Nhà ở cho người lao động đối với nhà cấp IV trở lên

1 m2

1.000

 

b

Nhà ở cho người lao động đối với nhà 02 tầng trở lên

1 m2

2.000

 

11

Bể chứa các loại bể lắng, bể sục khí (m3)

1 m3

1.000

 

12

Máy bơm 1m3/h

1 m3/h

500

 

13

Công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp

 

 

 

a

Công trình đầu mối hồ chứa nước cấp III

Ha

35.570

Chi phí bao gồm xây dựng đập chính, đập phụ (nếu có); tràn xả lũ; cống lấy nước đầu mối; nhà quản lý (định mức hỗ trợ được tính là 50% chi phí đầu tư)

b

Công trình đầu mối hồ chứa nước cấp IV

Ha

45.120

14

Công trình đầu mối trạm bơm tưới

 

 

 

a

Cấp III

Ha

7.355

Chi phí bao gồm xây dựng nhà trạm; bể hút, bể xả; cống điều tiết đầu mối; nhà quản lý (định mức hỗ trợ được tính là 50% chi phí đầu tư)

b

Cấp IV

Ha

10.170

15

Công trình kênh bê tông

 

 

 

a

Kích thước BxH = 0,25 m2

1 Km

581.845

 

b

Kích thước BxH = 1 m2

1 Km

1.810.000

 

c

Kích thước BxH = 2 m2

1 Km

3.447.700

 

d

Kích thước BxH = 3 m2

1 Km

5.085.350

 

16

Công trình xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước

 

 

 

a

Nhóm cây cam, bưởi, cà phê, thanh long, nho, chè, mía

Ha

50.000

Chi phí bao gồm Máy bơm; Châm bón phân; bầu lọc nước; đường ống chính; đường ống nhánh; dây tưới nhỏ giọt (định mức hỗ trợ được tính là 50% chi phí đầu tư).

b

Nhóm cây rau, hoa màu

Ha

40.000

17

Xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch

 

 

 

a

Xây dựng mới

1m3/ ngày đêm

3.000

Quy mô > 250 hộ sử dụng; Chất lượng nước sạch đạt Quy chuẩn Quốc gia; Bao gồm: Cả xử lý và thoát nước thải.

b

Cải tạo, nâng cấp

1m3/ ngày đêm

2.000

18

Đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ trở lên (có đường kính tối thiểu từ 32 mm trở lên)

1 Km

12.000

Định mức hỗ trợ được tính là 50% chi phí đường ông chính dẫn đến khu dân cứ có từ 10 hộ trở lên; bao gồm: Tiền mua ống, công lắp đặt.

19

Bến cảng phục vụ vận chuyển sản phẩm nông, lâm, thủy sản

Dự án

20.000

Là định mức hỗ trợ tối đa, mức hỗ trợ cụ thể được tính bằng 50% tổng kinh phí xây dựng dự án nhưng không lớn hơn mức hỗ trợ tối đa

20

Khu neo đậu tàu thuyền

Dự án

20.000

Là định mức hỗ trợ tối đa, mức hỗ trợ cụ thể được tính bằng 50% tổng kinh phí xây dựng dự án nhưng không lớn hơn mức hỗ trợ tối đa

Áp dụng định mức hỗ trợ

Định mức hỗ trợ theo Quy định này là định mức tối đa, trường hợp doanh nghiệp đầu tư các hạng mục, công trình có giá trị thấp hơn theo quy định này thì áp dụng theo giá trị thực tế đó. Trường hợp giá trị cao hơn quy định này thì áp dụng định mức hỗ trợ quy định này.

Doanh nghiệp được áp dụng định mức hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và điều kiện hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của HĐND tỉnh và các quy định của pháp luật liên quan./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184