Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 06/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 29/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 06/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 29 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ CHO CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 7 Quyết nghị về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Tiêu chí và tỷ lệ phân bổ chi đầu tư giữa cấp tỉnh và cấp huyện - xã.

a) Tổng vốn đầu tư phân bổ cho cấp huyện từ 2 nguồn:

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng: Lấy tổng vốn đầu tư xây dựng hàng năm trừ các khoản chi vốn đối ứng: ODA, NGO, vốn tài trợ khác, các chương trình, các dự án do Bộ ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn…; sau đó chia 50% cho chi đầu tư cấp tỉnh, 50% cho chi đầu tư cấp huyện.

Ngoài ra, hàng năm thành phố Nha Trang được bổ sung 20 tỷ đồng, và thị xã Cam Ranh được bổ sung 10 tỷ đồng để đầu tư kiến thiết thị chính theo quy định từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Vốn đầu tư phân bổ cho cấp huyện năm sau không thấp hơn năm 2007. Riêng năm 2007 các khoản chi vốn đối ứng được trừ là 150 tỷ đồng.

- Riêng huyện Trường Sa: Ngân sách tỉnh bố trí chi đầu tư trực tiếp cho đến khi bộ máy quản lý của huyện được hoàn thiện.

- Vốn cấp quyền sử dụng đất: Theo tỷ lệ % phân chia được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

b) Tỷ lệ phân bổ.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng: Phân bổ theo dân số các huyện, thị xã, thành phố nhân (x) với hệ số sau:

- Hệ số 1 cho 3 huyện: Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh và thị xã Cam Ranh; thành phố Nha Trang.

- Hệ số 3 cho 2 huyện miền núi: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Phân bổ cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố theo tỷ lệ cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Dân số trung bình năm 2005 (người)

Dân số theo hệ số

Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư (2007-2010)

 

Tổng số

1.125.977

1.225.052

100

1

Thành phố Nha Trang

358.175

358.175

29,23

2

Thị xã Cam Ranh

217.671

217.671

17,76

3

Huyện Vạn Ninh

128.295

128.295

10,47

4

Huyện Ninh Hòa

230.843

230.843

18,84

5

Huyện Diên Khánh

141.442

141.442

11,54

6

Huyện Khánh Vĩnh

30.487

91.461

7,46

7

Huyện Khánh Sơn

19.064

57.192

4,70

- Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất: Theo tỷ lệ % phân chia được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Tỷ lệ phân bổ trên đây được ổn định trong 4 năm của giai đoạn 2007-2010. Mức vốn đầu tư được phân cấp cho từng cấp ngân sách không được thấp hơn mức phân bổ của năm 2007.

2. Tiêu chí và tỷ lệ phân bổ chi đầu tư giữa ngân sách cấp huyện và cấp xã, thị trấn (trừ phường).

a) Tiêu chí phân bổ:

- Đối với các xã, thị trấn của các huyện: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và các xã ngoại thành của thành phố Nha Trang, các xã ngoại thị của thị xã Cam Ranh thì tùy theo quy mô dân số của các xã, thị trấn chia làm 3 nhóm với các định mức phân bổ như sau:

+ Dân số của xã/thị trấn dưới 5000 người: 400 triệu đồng/xã (thị trấn).

+ Dân số của xã/thị trấn từ 5000 đến 10.000 người: 500 triệu đồng/xã (thị trấn)

+ Dân số của xã/thị trấn trên 10.000 người: 600 triệu đồng/xã (thị trấn).

Ngoài mức phân bổ trên nếu xã, thị trấn là xã được phong danh hiệu anh hùng thì được nhân (x) thêm hệ số 1,2; nếu xã thuộc xã khu vực II miền núi theo quyết định của UBND tỉnh thì được nhân (x) thêm hệ số 1,2; nếu xã vừa là xã được phong danh hiệu anh hùng vừa là xã khu vực II trên đây thì được nhân (x) hệ số 1,4.

- Đối với các xã, thị trấn của hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh: Được phân bổ mức đầu tư 100 triệu đồng/ xã (thị trấn) và cũng được nhân với các hệ số tương tự trên.

- Không phân bổ vốn cho 5 xã thuộc khu vực III (gồm các xã: Giang Ly, Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh); Thành Sơn, Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn); Sơn Tân (thị xã Cam Ranh) do từ năm 2007 đến năm 2010 có đầu tư theo Chương trình 135 giai đoạn 2 (mỗi xã được 700 triệu đồng/năm).

b) Tỷ lệ phân bổ:

Huyện, thị xã, thành phố dựa vào nguồn vốn đầu tư được phân cấp hàng năm để phân bổ cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, thị trấn (trừ phường) theo tỷ lệ sau:

 

Nguồn vốn đầu tư được phân cấp (%)

Chia ra

Ngân sách huyện, Tx, Tp

Ngân sách xã, thị trấn

Thành phố Nha Trang

100,0

92,8

7,2

Thị xã Cam Ranh

100,0

78,6

21,4

Huyện Vạn Ninh

100,0

70,7

29,3

Huyện Ninh Hòa

100,0

64,5

35,5

Huyện Diên Khánh

100,0

59,6

40,4

Huyện Khánh Vĩnh

100,0

91,6

8,4

Huyện Khánh Sơn

100,0

93,2

6,8

Tỷ lệ phân bổ trên đây được ổn định trong 4 năm của giai đoạn 2007 - 2010. Mức vốn đầu tư được phân cấp cho từng cấp ngân sách không được thấp hơn mức phân bổ của năm 2007.

Điều 2.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

- Quy định tại Điều 1, áp dụng từ ngày 01/01/2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh; (2 bản);
- Lưu: SKHĐT: VP+PH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2007/QĐ-UBND về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.539
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156