Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND phân công, phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ dự án thuộc Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 02/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 06/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 6 tháng 1 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ MỨC HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 30A TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2412/TTr-SKHĐT ngày 30/10/2013; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1380/BCTĐ-STP ngày 23 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công, phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An với nội dung như sau:

1. Thẩm định và phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật

a) Chủ tịch UBND huyện có Chương trình 30a quyết định thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là cơ quan đầu mối thẩm định dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình thuộc chương trình này trên địa bàn huyện. Trong quá trình thẩm định dự án phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và ý kiến của các cơ quan liên quan theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Các công trình thuộc đối tượng phải thẩm tra thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quy định của UBND tỉnh;

b) Trong trường hợp công trình có tính chất chuyên ngành phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, công trình giao cho Sở, ngành làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh là người quyết định phê duyệt dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Nội dung này sẽ được quy định cụ thể tại quyết định chủ trương đầu tư.

2. Thẩm định nguồn vốn các dự án khởi công mới thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định nguồn vốn và mức vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ các dự án khởi công mới thuộc Chương trình 30a trong kế hoạch năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Quyết định đầu tư các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện sau khi có văn bản thẩm định nguồn vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư (đã có ý kiến của Sở Tài chính). Tổng mức đầu tư phê duyệt không được vượt quá mức vốn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định. Trường hợp phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án thì phải xem xét, cắt giảm những hạng mục chưa bức bách để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được thẩm định, hoặc chủ đầu tư phải xác định phương án huy động bổ sung nguồn vốn khả thi trong phạm vi cân đối ngân sách của cấp mình.

4. Yêu cầu về hồ sơ và thời gian thẩm định nguồn vốn cho các dự án khởi công mới:

a) Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, các Chủ đầu tư gửi hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để thẩm định nguồn vốn. Hồ sơ thẩm định bao gồm:

- Hồ sơ dự án và Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn. Trong đó, giải trình thuyết minh chi tiết về các nguồn vốn và phương án huy động nguồn vốn thực hiện dự án: Phần vốn Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã; dự kiến tiến độ bố trí các nguồn vốn theo từng năm để hoàn thành dự án đúng quy định (Có mẫu báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn - ban hành kèm theo quy định này);

- Quyết định chủ trương lập dự án đầu tư;

- Báo cáo kết quả thẩm định dự án của cơ quan có thẩm quyền.

b) Thời gian thẩm định nguồn vốn:

- Đối với các dự án ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ thẩm định.

- Đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định nguồn vốn và lồng ghép trong báo cáo thẩm định dự án đầu tư. Thời gian thực hiện theo quy định hiện hành về thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

5. Đề xuất, tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm:

a) UBND các huyện có Chương trình 30a xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án để lập báo cáo đăng ký nguồn vốn kế hoạch năm 2014 và các năm tiếp theo, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/10 hàng năm;

b) Căn cứ khả năng bố trí nguồn vốn của Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua trong kế hoạch hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các nội dung khác thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định 109/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện có Chương trình 30a và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó VP Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2014/QĐ-UBND phân công, phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ dự án thuộc Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.049

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124