Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 966/NQ-UBTVQH14 năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 468/NQ-UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 966/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 966/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 468/NQ-UBTVQH14 NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14,

Căn cứ Nghị quyết số 12/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 65/2013/QH13 của Quốc hội về phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13; Nghị quyết số 736/NQ-UBTVQH13 và các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016;

Căn cứ Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 103/TTr-CP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1935/BC-UBTCNS14 ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

Điều chỉnh giảm 4.914.894,58 triệu đồng đối với các dự án chưa giải ngân hoặc không có nhu cầu sử dụng theo phụ lục tổng hợp và các phụ lục số 01.TH, 02.TH, 03.TH, 04.TH, 05.TH, 06.TH, 07.TH và 08.TH kèm theo Nghị quyết này.

2. Điều chỉnh một số nội dung trong Điều 3 như sau:

Sau khi điều chỉnh giảm số tiền theo quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 và bổ sung cho các dự án tại Điều 2 của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14, số còn lại thu hồi kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016 là 4.933.778,58 triệu đồng.

Điều 2. Giao Chính phủ

1. Tiếp tục rà soát các khoản vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ cho giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016 không đủ điều kiện, tiêu chí phân giao vốn trái phiếu Chính phủ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các dự án vẫn chưa giao kế hoạch hoặc chưa giải ngân hết để thu hồi số vốn còn lại theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, giám sát, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;
- TTHĐDT và các UB của QH;
- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH VPCP;
- Các bộ: Tài chính; KHĐT;
- Kiểm toán nhà nước;
- Lưu: HC, TCNS;
- E-pas: 44164

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Phụ lục tổng hợp thu hồi

ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN TPCP

(Kèm theo Nghị quyết số 966/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Bộ/Tỉnh, thành phố

Số thu hồi theo Nghị quyết 468

Số thu hồi sau điều chỉnh

Thay đổi

 

TNG SỐ

3.071.559,09

4.914.893,79

1.843.334,71

I

TRUNG ƯƠNG

1.789.807,47

3.308.645,20

1.518.837,73

1

Bộ Giao thông Vận tải

1.447.132,00

2.592.567,79

1.145.435,79

2

Bộ Quốc phòng

165.462,00

165.462,00

 

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

168.466,03

534.577,00

366.110,97

4

Bộ Y tế

8.747,44

16.038,41

7.290,97

II

ĐỊA PHƯƠNG

1.281.751,62

1.606.248,59

324.496,98

 

Vùng miền núi phía Bắc

567.993,25

707.182,04

139.188,79

1

Hà Giang

87.566,93

87.567,23

0,30

2

Tuyên Quang

2.833,37

12.074,30

9.240,93

3

Cao Bằng

26.107,36

26,034,47

-72,89

4

Lạng Sơn

5.139,78

5.139,78

 

5

Lào Cai

23.454,07

23.456,09

2,01

6

Yên Bái

1.185,04

14.024,90

12.839,85

7

Thái Nguyên

4.219,19

20.420,33

16.201,15

8

Bắc Kạn

29.152,99

200.282,54

171.129,55

9

Phú Thọ

7.524,53

7.632,56

108,03

10

Bắc Giang

3.818,94

3.818,68

-0,26

11

Hòa Bình

95.739.27

97.783,01

2.043,74

12

Sơn La

49.294,45

13.294,54

-35.999,92

13

Lai Châu

164.920,61

174.595,61

9.675,00

14

Điện Biên

67.036,71

21.057,99

-45.978,71

 

Đồng bằng Sông Hồng

51.886,35

53.811,85

1.925,50

15

Hà Nội

4.747,01

4.745,24

-1,77

16

Hải Phòng

1.866,67

1.866,67

 

17

Quảng Ninh

2.727,03

2.727,03

0,00

18

Hải Dương

2.121,71

2.888,67

766,96

19

Hưng Yên

615,93

615,93

 

20

Vĩnh Phúc

15.786,05

15.786,05

 

21

Bắc Ninh

6.288,50

6.288,50

 

22

Hà Nam

1.050,15

1.852,01

801,85

23

Nam Định

2.433,33

2.433,08

-0,25

24

Ninh Bình

4.058,34

4.063,92

5,58

25

Thái Bình

10.191,62

10.544,76

353,14

 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

154.489,91

264.479,07

109.989,17

26

Thanh Hóa

19.575,29

25.408,00

5.832,71

27

Nghệ An

25.762,71

30.964,62

5.201,91

28

Hà Tĩnh

4.798,82

44.999,73

40.200,91

29

Quảng Bình

1.657,31

1.657,30

-0,01

30

Quảng Trị

433,96

433,96

 

31

Thừa Thiên Huế

5.036,19

5.036,06

-0,12

32

Đà Nng

2.658,30

2.658,30

 

33

Qung Nam

12.846,60

49.518,05

36.671,45

34

Quảng Ngãi

33.023,25

33.023,25

0,00

35

Bình Định

6.242,53

6.227,49

-15,04

36

Phú Yên

27.780,08

33.311,00

5.530,92

37

Khánh Hòa

7.396,90

7.396,89

-0,01

38

Ninh Thuận

3.422,57

3.994,76

572,20

39

Bình Thuận

3.855,41

19.849,66

15.994,25

 

Tây Nguyên

38.183,25

43.044,81

4.861,56

40

Đắk Lắk

9.633,72

10.841,85

1.208,13

41

Đắk Nông

11.595,49

11.630,50

35,01

42

Gia Lai

4.431,98

4.510,38

78,39

43

Kon Tum

6.644,98

10.150,78

3.505,80

44

Lâm Đồng

5.877,07

5.911,30

34,23

 

Đông Nam Bộ

39.397,52

40.341,41

943,88

45

Thành phố Hồ Chí Minh

6.581,21

6.581,00

-0,21

46

Đồng Nai

22,67

22,67

 

48

Bình Phước

31.154,34

32.098,43

944,09

49

Tây Ninh

1.639,31

1.639,31

0,00

50

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

 

Đồng bằng Sông Cửu Long

429.801,33

497.389,41

67.588,08

51

Long An

5.185,25

5.184,62

-0,63

52

Tiền Giang

23.082,70

35.370,08

12.287,38

53

Bến Tre

45.984,62

52.305,21

6.320,59

54

Trà Vinh

7.325,50

7.326,29

0,79

55

Vĩnh Long

1.957,98

2.330,98

373,00

56

Cần Thơ

196.008,16

193.299,96

-2.708,20

57

Hậu Giang

6.404,54

6.803,06

398,52

58

Sóc Trăng

3.919,72

3.894,87

-24,84

59

An Giang

26.092,81

28.969,38

2.876,57

60

Đồng Tháp

1.297,78

2.407,93

1.110,15

61

Kiên Giang

66.986,17

72.026,55

5.040,38

62

Bạc Liêu

23.700,50

25.217,00

1.516,50

63

Cà Mau

21.855,62

62.253,50

40.397,88

 

Phụ lục số 01.TH

THU HỒI VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số 966/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Số thu hồi theo Nghị quyết 468

Số thu hồi sau điều chỉnh

Thay đổi

 

TỔNG SỐ

1.447.132,00

2.592.567,79

1.145.435,79

1

QL12 Đoạn Vũng Áng-QL 1A đoạn cầu Rào Trổ- Xóm Sung

23.703,00

38.403,00

14.700,00

2

Nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt trì - Tuyên Quang

1.302,00

1.302,00

 

3

QL7 Đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn

32,00

32,00

 

4

Đường nối Nội Bài - Nhật Tân (chỉ bố trí GPMB)

4.558,00

5.993,00

1.435,00

5

QL6 đoạn khôi phục bão lũ (vốn dư)

4.828,00

4.872,00

44,00

6

QL70 (Km130 - Km180)

1.112,00

1.340,00

228,00

7

Cảng An Thới, đảo Phú Quốc

5.726,00

5.725,00

-1,00

8

Nhà ga hành khách CHK QT Đà Nẵng

12.971,00

20.138,00

7.167,00

9

QL14 Đoạn qua thị trấn Đắc Hà

4.252,00

16.110,00

11.858,00

10

Đường Hồ Chí Minh GĐ2 đoạn Mỹ An - Cao Lãnh

19.291,00

19.290,50

-0,50

11

QL14 đoạn qua TP PleiKu

17.176,00

91.948,00

74.772,00

12

QL14 đoạn qua TP Buôn Ma Thuột

71.695,00

76.945,06

5.250,06

13

Tuyến đường sắt đoạn Hạ Long - Cảng Cái Lân

2.471,00

2.677,72

206,72

14

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Gia Nghĩa

19.444,00

55.337,00

35.893,00

15

Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay CHK Cần Thơ

67.930,00

117.235,00

49.305,00

16

Cầu Bến Thủy II

4.446,00

38.645,00

34.199,00

17

Cải tạo nâng cấp luồng tàu vào cảng Cửa Việt

32.552,00

33.689,00

1.137,00

18

Kéo dài đường CHC 35R-17L CHK QT Đà Nẵng

8.807,00

45.122,00

36.315,00

19

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường lăn CHKQT Nội Bài

12.258,00

12.758,00

500,00

20

Đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Hà Nội-Hà Đông (GPMB)

22.179,00

145.338,00

123.159,00

21

QL37 đoạn Lũng lô-Mường Cơi

1.507,00

1.535,00

28,00

22

QL4B đoạn Km 0 - Km 33

16.208,00

16.208,00

 

23

Bền vững hóa CT do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường HCM đoạn Quảng Bình - Kon Tum (TP1)

6.332,00

10.302,00

3.970,00

24

Quốc lộ 27 đoạn Km 0- Km6 (từ giao QL27 với QL26 đến Eatiêu)

2.033,00

15.394,00

13.361,00

25

QL2 đoạn Tránh thị xã Tuyên Quang (mới)

10.000,00

10.000,00

 

26

QL37 đoạn Đèo Khế - Thị xã Tuyên Quang (km171 +650-km182+800; km201-209+200)

14.143,00

14.143,00

 

27

QL2 Đoạn Đoan Hùng - Hà Giang

29.460,00

29.660,00

200,00

28

Quốc lộ 4D (Tránh thị xã Tam Đường)

11.136,00

11.136,00

 

29

Dự án đầu tư xây dựng QL14C đoạn từ ngã ba đi Lộc Ninh Km 393+600 đến hết địa phận tỉnh Đắk Nông và đoạn nối QL 14C từ Km397+500 đến cửa Khẩu Bu Prăng (kể cả cầu Đắk Đang)

51.683,00

51.692,91

9,91

30

QL3 đoạn Tránh Thị xã Cao Bằng

753,00

755,00

2,00

31

QL70 (Km0 - Km130)

2.641,00

2.987,00

346,00

32

Tiểu dự án QL14C đoạn qua Đắc Lắc (GĐ1)

15.834,00

16.056,00

222,00

33

QL279 đoạn Đèo Chiến Thắng-Tuần Giáo (Km247 -Km287)

50,00

755,00

705,00

34

QL 32 Cầu Phùng

2.637,00

3.577,00

940,00

35

QL34 Đoạn mở rộng TT Minh Ngọc quốc lộ 34, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

466,00

466,00

 

36

Quốc lộ 62 (Tân Thạnh - Mộc Hóa)

88,00

88,00

 

37

Dự án Nâng cấp cải tạo QL18A đoạn Mông Dương - Móng Cái

595,00

595,00

 

38

QL2 đoạn Đền Hùng - Đoan Hùng

1.947,00

1.947,00

 

39

QL19 đoạn TT Kon Dơn

37,00

37,00

 

40

Đường Na Pheo - Si Pha Phìn

461,00

922,00

461,00

41

Quốc lộ 14D

780,00

780,00

 

42

QL27B

1.233,00

1.233,00

 

43

Tuyến Tây Nghệ An (Quế Phong - Thông Thụ QL48 kéo dài; bổ sung 5 cầu trên QL48 bị bão lũ năm 2007)

803,00

803,00

 

44

QL1C đoạn qua đèo Rù Rì

1.773,00

3.012,00

1.239,00

45

Nâng cấp QL279 đoạn Nghĩa Đô- Văn Bàn (km 36- km 67), tỉnh Lào Cai

2.720,00

2.720,00

 

46

QL4C qua Thị trấn Yên Minh

7.834,00

7.966,00

132,00

47

Quốc lộ 55 (Km96+300-Km205+140)

6.293,00

7.293,00

1.000,00

48

Dự án Nâng cấp QL.60 đoạn Trung Lương - Rạch Miễu

4.541,00

14.541,00

10.000,00

49

QL34 (Km 0-Km 36), tỉnh Cao Bằng

219,00

219,00

 

50

Bền vững hóa CT do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường HCM đoạn Quảng Bình - Kon Tum (TP2)

2.712,00

2.711,00

-1,00

51

QL3 đoạn Qua Thị xã Bắc Cạn (QL3 cũ)

6.144,00

6.144,00

 

52

QL7 Đoạn Tây Đô Lương - Khe Thơi và nối từ Diễn Châu - Bãi biển Diễn Thành

93,00

93,00

 

53

Đường Hồ Chí Minh - tuyến tránh Huế

3.210,00

25.144,00

21.934,00

54

Tuyến Nam sông Hậu (QL91B)

8.477,00

8.543,00

66,00

55

Đường nối Quốc lộ 4C và 4D (Đoạn km194- km211, km258-271 và đoạn Km190- Km194; Km211-Km238)

2.410,00

2.410,00

 

56

QL 32 đoạn Nam Thăng Long - Diễn

525,00

605,00

80,00

57

QL3 đoạn cầu Bắc Cạn 2

6.607,00

7.161,00

554,00

58

Quốc lộ 63 Kiên Giang

2.725,00

5.723,00

2.998,00

59

Quốc lộ 54 đoạn qua Vĩnh Long

4.403,00

5.972,00

1.569,00

60

QL4A đoạn Khu vực Cao Bằng (Km66- Km116)

5.465,00

5.465,00

 

61

Quốc lộ 53 (kéo dài và tránh Trà Vinh)

962,00

7.162,00

6.200,00

62

Quốc lộ 80 (Mỹ Thuận - Vàm Cống)

34.092,00

34.092,00

 

63

Quốc lộ 57 (Mỏ Cầy - Vĩnh Long)

26.282,00

30.981,00

4.699,00

64

Cầu Hàm Luông (QL 60)

4.645,00

4.645,00

 

65

Quốc lộ 50 (Gò Công- Mỹ Tho)

16.846,00

62.142,38

45.296,38

66

Phà Đại Ngãi (2 bến phà Trà Vinh)

4.262,00

4.577,99

315,99

67

Tuyến N1 (QL 91 đoạn Tịnh Biên - Châu Đốc)

5.297,00

5.297,24

0,24

68

Quốc lộ 91 (Nguyễn Trung Trực - Bến Thủy)

34.240,00

34.548,00

308,00

69

Quốc lộ 6 Km134- Km199

6.000,00

6.000,00

 

70

QL3 đoạn Bờ Đậu-Cửa khẩu Tà Lùng

8.427,00

7.846,00

-581,00

71

QL279 đoạn Tuần Giáo- Điện Biên

8.070,00

11.456,00

3.386,00

72

An toàn GT giữa đường sắt và đường bộ (Hạng mục đo TCục ĐBVN thực hiện)

127.255,00

385.543,00

258.288,00

73

QL279 Đoạn qua Tuyên Quang -Bắc Cạn

5.900,00

6.167,00

267,00

74

QL4A Khu vực Lạng Sơn (Km16+231- km66)

5.357,00

5.857,00

500,00

75

QL 32 đoạn Diễn - Nhổn (50% vốn GPMB HN chi)

347.383,00

463.018,00

115.635,00

 

- Chi phí xây lắp, khác

231.347,00

 

 

- GPMB

116.036,00

 

 

76

Cải tạo, nâng cấp QL21 đoạn Km 74 - Km 95

161,00

8.420,00

8.259,00

77

QL8 (Km 0-Km37)

38.000,00

38.355,00

355,00

78

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn km0-Km89

1.534,00

5.152,00

3.618,00

79

QL61 Đoạn Cầu Cái Tư - Gò Quao - Bến Nhất

110.393,00

 

 

 

- Đoạn cầu Cái Tư - Gò Quao

110.393,00

242.006,00

131.613,00

80

Xây dựng sân đỗ máy bay nhà ga hành khách T2 CHKQT Nội Bài

1.014,00

1.703,00

689,00

81

Cầu Năm Căn

12.260,00

21.894,00

9.634,00

82

QL279 đoạn Tân Sơn-Than Muội và Đồng Mỏ-Thu Đồn

9.018,00

9.017,00

-1,00

83

Thay tà vẹt K1, K2, TVS bằng tà vẹt dự ứng lực, kéo dài đường ga, đặt thêm đường số 3 đối với ga chỉ có 2 đường trên đoạn Vinh-Nha Trang - Phân kỳ, chỉ thực hiện GĐ1 (Phân kỳ đầu tư)

6.680,00

7.095,00

415,00

84

Tuyến đường sắt đoạn Lim - Phả Lại

11.856,00

20.166,00

8.310,00

85

Tuyến đường sắt đoạn Yên Viên - Lim

657,00

657,00

 

86

QL6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu

475,00

4.474,00

3.999,00

87

Kênh Chợ Gạo (Phân kì giai đoạn I)

46.355,00

134.602,00

88.247,00

* Ghi chú:

- Số dự án có thay đổi so với Nghị quyết 468: 62 dự án

- Số dự án không thay đổi so với Nghị quyết 468:25 dự án

 

Phụ lục số 02.TH

THU HỒI VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG DO BỘ QUỐC PHÒNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số 966/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Số thu hồi theo Nghị quyết 468

Số thu hồi sau điều chỉnh

Thay đổi

TỔNG SỐ

748.573,28

859.151,96

110.578,69

 

TRUNG ƯƠNG

165.462,00

165.462,00

 

 

BỘ QUC PHÒNG

165.462,00

165.462,00

 

1

Đường đồn 679 Đắk Sú

12.591,00

12.386,00

-205,00

2

Đường vào đồn mới th/lập, DC

7.437,00

6.970,00

-467,00

 

- Đường vào đồn 415 Nà Khoa

7.437,00

6.970,00

-467,00

3

Đường đồn BP 571 Trại Trụ

1.931,00

1.931,00

 

4

Đường đồn 709 - 711

1.691,00

1.691,00

 

5

Đường đồn 443-445 (Mốc C6-C8)

3.674,00

4.700,00

1.026,00

6

Đường Sốp Cộp - Mốc D6-D7-D8

5.505,00

5.505,00

 

7

Đường đồn 707 (nam Bờ Y)

2.788,00

2.788,00

 

8

Đường TTBG đồn 671 Rơ Long

2.600,00

2.600,00

 

9

Đường đồn 711 - 703 (đồn 711-Suối Cát)

20.583,00

20.242,00

-341,00

10

Đường đồn 775 - 769

17.715,00

17.715,00

 

11

Đường vào đồn mới th/lập, DC

20.394,00

20.394,00

 

 

- Đường vào đồn 473 Xuân Nha

15.346,00

15.346,00

 

 

- Đường vào đồn 109 Lăng Yên

3.623,00

3.623,00

 

 

- Đường vào đồn 303 Pa Tần

1.425,00

1.425,00

 

12

Đường đồn 517 (TKS)-Mốc I4

21.273,00

21.273,00

 

13

Đường Mốc 62 - Mốc 59/GĐ2

1.099,00

1.099,00

 

14

Đường Mốc 54 - Mốc 44

3.618,00

3.618,00

 

15

Đường đồn 73 Pò Mã

20.689,00

20.689,00

 

16

Đường Mường Típ: Mốc L8 - L10

1,00

1,00

 

17

Đường đồn 665 Đắc Blô

369,00

369,00

 

18

Đường vào đồn mới th/lập, DC

18.811,00

18.811,00

 

 

- Đường vào đồn 659 Đắc Pre

5.025,00

5.025,00

 

 

- Phân đoạn Long An

13.786,00

13.786,00

 

19

Đường đồn 445 - 449 (C8-D1)

23,00

23,00

 

20

Đường đồn 505 Bát Mọt

203,00

203,00

 

21

Đường vào đồn mới th/lập, DC

2.467,00

2.454,00

-13,00

 

- Đường vào đồn 567 Vũ Quang

2.467,00

2.454,00

-13,00

 

ĐỊA PHƯƠNG

583.111,28

693.689,96

110.578,69

 

VÙNG MNPB

250.767,15

280.849,52

30.082,38

 

HÀ GIANG

37.738,79

37.738,79

0,00

1

MM Đường km 10 (BQ-YB) xã Tân trịnh đi xã Xuân Minh (đoạn Km0-Km21+625)

1.724,52

1.724,52

0,00

2

Đường Nà Lèn (QL34) đi UBND xã Giáp Trung

1.368,89

1.368,89

0,00

3

Đường đến xã Đản Ván (BX đường + kè trường học+ trạm y tế+ UBND xã)

4,00

4,00

 

4

NC đường TT xã Tùng Vài đi Cao Mã Pờ

6.790,70

6.790,70

0,00

5

Đường đầu cầu Tân Quang - Thôn Pha xã Đồng Tâm

4.399,01

4.399,01

 

6

Nâng cấp, rải nhựa đường Mậu Duệ - Ngọc Long

1.091,71

1.091,71

 

7

Dự án ĐT XD cầu qua Sông Lô (kể cả đường nối QL2) vào KCN Bình Vàng

5.250,05

5.250,05

0,00

8

Đường từ xã Quyết tiến đi xã Tùng Vài-Tả Ván

572,63

572,64

0,00

9

Đường Lũng Chinh - Nậm Ban

7.089,72

7.089,72

 

10

Cải tạo, NC đường Km 76 (BQ-XM) Bản Phùng

0,84

0,84

0,00

11

Đường Đông Thành - Vĩnh Hảo - Tiên Kiều

1.395,00

1.395,00

 

12

NC, sửa chữa toàn tuyến đường VQ-Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì

2.436,79

2.436,79

 

13

Đường Km 86 - Ngán Chiên-Cốc Rế-Tả Nhìu- Chế Là-Nấm Dẩn và đường vào UBND xã Thu Tà

2.000,00

2.000,00

 

-

NCRN Đường Ngán chiên- Cốc Rế

2.000,00

2.000,00

 

14

Nâng cấp rải nhựa đường Xuân Giang - Nà Khương

3.614,94

3.614,94

 

 

TUYÊN QUANG

800,00

 

-800,00

1

Cầu Kim Xuyên

800,00

 

-800,00

 

CAO BẰNG

12.881,94

12.807,97

-73,97

1

Đường vào trụ sở UBND xã Hưng Thịnh, Bảo Lạc

494,21

494,21

 

2

Đường vào trụ sở UBND xã Sơn Lập, Bảo Lạc

907,62

907,62

0,00

3

Đường Xuân Hòa- Vần Dính

292,35

192,35

-100,00

4

Đường Nam Cao- Nam Quang, xã Nam Quang

723,77

723,77

 

5

Cải tạo, nâng cấp TL210 (Trà Lĩnh - Hà Quảng)

3.645,22

3.645,22

0,00

6

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 208 (Bông Khê-Phục Hòa)

1.554,85

1.554,85

0,00

7

Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 206 (từ QL3 đến thác Bản Giốc)

5.263,92

5.289,95

26,03

 

LẠNG SƠN

5.139,78

5.139,78

 

1

Đường 243 (Yên Thịnh - Hữu Liên - Lân Cà)

5.139,78

5.139,78

 

 

LÀO CAI

5.402,79

5.404,79

2,00

1

Đường vào trung tâm xã Việt Tiến

0,08

0,08

0,00

2

Đường vào xã Nậm Tha

3.887,91

3.889,92

2,00

3

Đường Sa Pả - Hầu Thào

1.514,80

1.514,80

 

 

YÊN BÁI

425,16

11.445,28

11.020,12

1

Đường đến trung tâm xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

0,01

0,01

0,00

2

Đường đến trung tâm xã Chế Tạo

0,11

1.398,79

1.398,68

3

Đường Khánh Hòa - Minh Xuân

221,36

 

-221,36

4

Đường Mường La - Mù Cang Chải (Yên Bái)

203,67

10.046,48

9.842,80

 

THÁI NGUYÊN

17,28

17.275,00

17.257,72

1

Cải tạo, nâng cấp ĐT 268 tỉnh Thái Nguyên (vùng ATK)

17,28

17.275,00

17.257,72

 

BC KẠN

6.053,22

7.777,13

1.723,91

1

Đường Đồng Phúc - Bằng Phúc

37,75

37,75

 

2

Đường Bình Văn - Yên Cư

0,44

0,32

-0,11

3

Đường Liêm Thủy - Yên Cư

1.397,48

1.397,48

 

4

Đường Nặm Mây - Khuổi Pục (đoạn Cổ Linh - Khuổi Pục)

799,28

799,28

 

5

Đường Yên Mỹ - Mai Lạp

3.488,98

5.213,00

1.724,02

6

Nâng cấp, cải tạo đường Bộc Bố - Nhạn Môn

85,77

85,77

 

7

Đường Hảo Nghĩa - Liêm Thủy.

45,49

45,49

 

8

Đường Nặm Mậy - Cổ Linh

171,49

171,49

0,00

9

Đường Bộc Bố - Bằng Thành

26,55

26,55

 

 

PHÚ THỌ

4.187,11

4.187,08

-0,03

1

Đường ô tô đến xã Tân Sơn

2,80

2,80

 

2

Đường vào xã Xuân Sơn (Cầu Xuân Sơn)

4.184,28

4.184,28

 

3

Đường giao thông đến Trung tâm xã Lệ Mỹ

0,00

0,00

 

4

Dự án tuyến đường trục chính nối thị xã Phú Thọ với Quốc lộ 2

0,03

 

-0,03

 

BC GIANG

1.242,95

1.243,32

0,37

1

Nâng cấp tỉnh lộ 398 (Km30-K50 đoạn Quế Nham - Cầu Gồ)

0,65

0,65

 

2

Đường giao thông đến TT xã Tân Lập-Đèo Gia-Tân Mộc

0,17

0,17

 

3

Đường nối từ Đường tỉnh 398 (Yên Dũng) đi QLộ 18 (Quế Võ- Bắc Ninh) (giai đoạn I)

0,02

0,02

 

4

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên xã Kiên Thành - Sơn Hải- Hộ Đáp

1.242,11

1.242,48

0,37

 

HÒA BÌNH

5.651,46

6.582,62

931,16

1

Đường Lạc thịnh - Đa phúc - Lạc Lương

108,98

108,98

 

2

Đường Tây Phong - Yên Thượng

790,28

790,28

0,00

3

Đường Dân hạ - Độc lập

274,67

274,67

0,00

4

Cải tạo, nâng cấp đoạn còn lại đường tỉnh 436

0,97

 

-0,97

5

Đường Trương Hán Siêu

2.427,65

3.359,77

932,12

6

Đường Nam Phong - Dũng Phong

0,02

0,02

0,00

7

Đường Thượng Bì - Trung Bì

0,68

0,68

0,00

8

Đường Mường Khến - Quy hậu - Mỹ hòa

0,10

0,10

0,00

9

Đường đến TT xã Thượng Bì

2.048,12

2.048,13

0,00

 

SƠN LA

12.570,22

12.570,13

-0,09

1

Đường TT xã Xuân Nha (đường Chiềng Xuân - Xuân Nha)

26,44

26,44

0,00

2

Đường đến TT xã Hang Trú (đường Làng Chếu - Xím Vang - Hang Trú)

704,43

704,43

 

3

Đường GTNT Hua Ty nối Chà Mạy - Trung tâm xã Long Hẹ

1,13

1,13

0,00

4

Đường Púng Bánh - Sam Kha

0,28

 

-0,28

5

Đường Tà Xùa - Háng Đồng

11.778,61

11.778,62

0,00

6

Đường đến trung tâm xã Chiềng Công (Đường Chiềng Hoa - Chiềng Công)

0,00

0,18

0,18

7

Đường Sam Kha - Mường Lèo

59,33

59,33

0,00

 

LAI CHÂU

150.891,64

150.891,54

-0,10

1

Nâng cấp, cải tạo đường Dào San - Sì Lở Lầu

0,09

0,09

0,00

2

Dự án đường Pắc Ma - U Ma Tu Khoòng (đoạn Pắc Ma- Thu Lũm)

407,92

407,82

-0,10

3

Đường đến trung tâm xã Mù Cả

80,16

80,16

 

4

2 cầu Pá Mô, Nậm Khao qua Sông Đà (thuộc dự án 3 cầu qua Sông Đà và hệ thống đường ngang qua phía tây Sông Đà)

150.403,47

150.403,47

 

 

ĐIỆN BIÊN

7.764,81

7.786,09

21,29

1

Xã Noong U (đường vào xã Noong U)

2.273,13

2.273,13

 

2

Xã Phình Sáng (Chiềng Ban - Nậm Din)

313,10

313,10

 

3

Xã Pú Hồng (đường Phình Giàng - Mường Nhà)

1.343,53

1.346,51

2,98

4

Xã Mường Lạn (Búng Lao - Mường Lạn)

409,72

416,92

7,20

5

Xã Nậm Kè (đường Nậm Kè - Pá Mì)

2.395,56

2.395,56

 

6

Xã Chiềng Sơ (đường Sư Lư - Chiềng Sơ - Luân Giới)

14,36

14,36

 

7

Xã Nặm Lịch (đường Km37 QL279 - Nặm Lịch)

1.015,41

1.026,52

11,11

 

VÙNG ĐBSH

537,75

537,75

0,00

 

HẢI PHÒNG

0,28

0,28

 

1

Dự án Cầu Khuể

0,28

0,28

 

 

HÀ NAM

475,49

475,49

 

1

Đường GTNT đến trung tâm các xã của huyện Duy Tiên

475,49

475,49

 

 

NAM ĐỊNH

51,08

51,08

0,00

1

Đường từ trung tâm huyện Giao Thủy đi VQG Xuân Thủy (GĐII) - (Tỉnh lộ 489)

51,08

51,08

 

2

Xây dựng tuyến đường bộ mới đoạn Mỹ Lộc - Phủ Lý

0,00

 

0,00

 

NINH BÌNH

10,90

10,90

0,00

1

Cải tạo nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn, PTKT và đảm bảo AN-QP vùng biển Bình Sơn Lai Thành

0,65

0,65

0,00

2

Dự án đường liên xã Khánh Mậu - Khánh Thành

10,24

10,24

0,00

 

VÙNG MIỀN TRUNG

81.811,17

96.357,19

14.546,01

 

THANH HÓA

10.104,61

15.937,00

5.832,39

1

Đường từ Km42 (QL217) đến mốc biên giới H5, huyện Quan Sơn.

477,61

478,00

0,39

2

Mở rộng, nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tằn.

5.579,00

11.411,00

5.832,00

3

Đại lộ Nam sông Mã (GĐI).

4.048,00

4.048,00

 

 

NGHỆ AN

7.715,93

7.716,50

0,57

1

Tuyến nối các huyện miền Tây Nghệ An:

 

 

 

 

- Đoạn 1: Km123- QL7 - Thị trấn Quỳ Hợp

515,93

515,93

0,00

2

Đường vào xã Châu Nga

1.031,45

1.031,45

 

3

Tuyến đường ngang N6 thuộc hệ thống hạ tầng giao thông Khu đô th mới Thái Hòa

383,58

383,58

0,00

4

Đường vào xã Nậm Nhoóng

0,00

 

0,00

5

Đường vào trung tâm xã Châu Lộc - Liên Hợp - Châu Tiến

1.065,82

1.065,82

0,00

6

Đường ven sông Cửa Hội - Vĩnh - Nam Đàn

620,74

620,74

0,00

7

Đường GTNT chợ Chùa đi Thanh Đức nối đường Hồ Chí Minh, huyện Thanh Chương

2.365,16

2.366,00

0,84

8

Đường Môn Sơn - Cò Pạt

0,03

0,03

0,00

9

Đường giao thông nối QL 1A (Quỳnh Hậu) đi Quỳnh Đôi nối đường du lịch sinh thái biển Quỳnh Bảng

50,00

50,00

0,00

10

Đường vào xã Bình Chuẩn

0,00

 

0,00

11

Tuyến đường trục chính thuộc hệ thống hạ tầng giao thông Khu đô thị mới Thái Hòa

3,80

3,80

0,00

12

Đường giao thông tả ngạn sông Lam, huyện Anh Sơn

20,27

20,00

-0,27

13

Tuyến Châu Thôn -Tân Xuân

1.659,15

1.659,15

0,00

14

Tuyến Tây Nghệ An (Quế Phong - Kỳ Sơn)

0,00

 

0,00

 

HÀ TĨNH

834,97

4.485,83

3.650,86

1

Đường xã Hương Vĩnh (đường vào dân tộc Chứt)

35,00

35,00

 

2

Đường nối cầu Mỹ Thịnh - Quốc lộ 8A

111,92

111,92

 

3

Đường Tỉnh lộ 21

0,01

0,01

 

4

Đường cứu hộ, cứu nạn và phòng chống bão lụt hồ Kẻ Gỗ

0,00

0,00

 

5

Dự án Đường kinh tế kết hợp quốc phòng phía Tây Bắc huyện Kỳ Anh

0,14

3.416,36

3.416,22

6

Đường Thạch Khê - Vũng Áng (giai đoạn 1)

687,91

922,54

234,64

 

QUẢNG BÌNH

636,56

636,55

-0,01

1

Cầu và đường về xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa

595,23

595,23

 

2

Đường về xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch

41,31

41,31

 

3

Đường nối Khu kinh tế Hòn La với Khu công nghiệp xi măng tập trung Tiến - Châu - Văn Hóa

0,00

 

0,00

4

Đường 565 (Đường 16 cũ), huyện Lệ Thủy

0,01

 

-0,01

 

QUẢNG TRỊ

273,63

273,63

 

1

Đường đến trung tâm xã Trung Giang

0,33

0,33

 

2

Đường đến trung tâm xã A Ngo

272,89

272,89

 

3

Đường vào xã Hướng Sơn

0,42

0,42

 

 

- Đường vào xã Hướng Sơn (đoạn từ đường HCM đến trụ sở UBND xã H.Sơn)

0,42

0,42

0,00

 

QUẢNG NAM

648,13

3.738,16

3.090,03

1

Đường ô tô đến TT xã Trà Tập

0,47

 

-0,47

2

Đường Nông Sơn - Quế Lâm

0,15

1.091,15

1.091,00

3

Đường ô tô đến TT xã Trà Linh

11,88

11,65

-0,23

4

Đường Trà Dơn - Trà Leng

72,07

72,07

 

5

Đường Chà Vành - Đăk Pre - Đồn 661 - Đăk Pring

216,41

2.217,05

2.000,64

6

Đường Phước Chánh - Phước Kim - Phước Thành

346,23

346,23

 

7

Đường vào xã Phước Công và Phước Lộc

0,62

 

-0,62

8

Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607 (đoạn qua huyện Điện Bàn và thành phố Hội An)

0,30

 

-0,30

 

QUẢNG NGÃI

31.890,15

31.890,15

0,00

1

Đường Trà Phong - Trà Thanh

748,99

748,99

 

2

Đường Ba Tơ - Ba Lế

377,41

377,41

 

3

Đường Quốc lộ 24 - Ba Giang

135,01

135,01

 

4

Tuyến đường Trà My - Trà Bồng - Dung Quất (Đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi)

30.000,00

30.000,00

0,00

5

Đường Trà Thọ - Trà Lãnh

553,78

553,78

 

6

Đường Sơn Mùa - Sơn Liên

47,76

47,76

 

7

Đường Sơn Màu - Sơn Tinh

27,20

27,20

 

 

BÌNH ĐỊNH

2.218,06

2.218,48

0,41

1

Đường Canh Thuận - Canh Liên (Đường đến TT xã Canh Liên)

2.207,08

2.207,08

 

2

Đường phía Tây tỉnh

10,99

11,40

0,41

 

PHÚ YÊN

20.380,99

24.782,00

4.401,01

1

Cầu Hùng Vương

17.931,69

21.855,00

3.923,31

2

Đường giao thông đến trung tâm xã Sơn Thành Đông

0,00

 

0,00

3

Dự án đường cứu hộ cứu nạn Tuy An - Sơn Hòa

971,31

971,00

-0,31

4

Đường giao thông đến trung tâm xã Hòa Định Đông

187,90

188,00

0,10

5

Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên - Gia Lai, trên địa bàn tỉnh Phú Yên

482,34

482,00

-0,34

6

Trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên

807,75

1.286,00

478,25

 

KHÁNH HÒA

1.126,95

1.126,94

0,00

1

Dự án Đường nối Diên Khánh - Khánh Vĩnh

1.126,95

1.126,94

0,00

 

NINH THUẬN

2.428,25

3.000,20

571,95

1

Đường Phước Sơn - Hòa Sơn

1.661,26

2.001,40

340,14

2

Đường Phước Chiến - Phước Thành

766,62

998,30

231,68

3

Đường Ninh Chữ - Phan Rang

0,37

0,40

0,03

4

Đường Mũi Đinh-Cà Ná

0,00

0,10

0,10

 

BÌNH THUẬN

3.552,94

3.551,94

-1,00

1

Đường Liên Hương - Bình Thạnh

1,00

0,00

-1,00

2

Đường giao thông đến trung tâm xã Vĩnh Tân

38,30

38,30

 

3

Cầu Sông Lũy -xã Hòa Phú

22,89

22,89

0,00

4

Đường GTNT xã Tân Nghĩa (Sông Phan mới)

68,06

68,06

 

5

Đường từ huyện Hàm Thuận Bắc đến xã La Dạ

3.422,69

3.422,69

 

 

VÙNG TÂY NGUYÊN

9.124,28

11.475,47

2.351,19

 

ĐK LK

4.176,58

4.747,78

571,21

I

Đường vào xã Ea Púk, huyện Krông Năng

233,00

233,00

 

2

Xã Ea Tân, huyện Krông Năng

732,71

732,71

 

3

Xã Ea M’Droh (Xã Quảng Hiệp mới), huyện Cư Mgar

83,03

83,03

0,00

4

Đường giao thông xã Nam Ka đi xã Ea Rbin

0,30

0,30

0,00

5

Xã Cư Klông, huyện Krông Năng

102,97

102,97

0,00

6

Đường GT đến trung tâm xã Ia Jlơi- huyện Ea Sup

693,09

693,09

 

7

Xã Cư Yang, huyện Ea Kar

635,38

635,38

0,00

8

Xã Cư San (Tăk Kây cũ), huyện M' Đrăk

1.696,10

2.267,30

571,21

 

ĐK NÔNG

4,34

4,34

0,00

1

Đường vào xã Long Sơn, huyện Đắk Mil

3,29

3,29

0,00

2

Đường vào xã Quảng Hòa, huyện Đắk GLong

0,55

0,55

0,00

3

Tỉnh lộ 4 (đường tỉnh 684 đoạn Km3÷K49)

0,50

0,50

 

 

GIA LAI

5,75

5,75

 

1

Đường vào xã Đăk Pling

5,75

5,75

 

 

KON TUM

3.612,21

5.358,03

1.745,82

1

Đường từ xã Ya Tăng đi Sê San 3

117,45

117,45

0,00

2

Đường từ ngã 3 Trung Tín đi trung tâm xã Đăk Cấm

905,24

930,41

25,17

3

Đường ra biên giới xã Đăk Nhoong - Đăk Plô, huyện Đăk Glei

11,94

1.731,38

1.719,44

4

Đường từ làng PleiĐôn đi Trung tâm xã Ngọc Bay

991,12

992,33

1,21

5

Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh

1.586,46

1.586,47

0,00

 

LÂM ĐNG

1.325,40

1.359,56

34,16

1

Đường từ QL 20 vào xã Phước Lộc

1.289,01

1.289,01

 

2

Đưng tỉnh ĐT721

36,00

70,16

34,16

3

Dự án ĐT 723 Đà Lạt- Khánh Hòa

0,39

0,39

 

 

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

446,65

446,65

0,00

 

TÂY NINH

446,65

446,65

0,00

1

Đường Thanh Bình - Xóm Chàm - Thạnh Bắc

199,03

199,03

 

2

Đường tỉnh 782 - 784 (giai đoạn 2)

247,62

247,63

0,00

 

VÙNG ĐBSCL

240.424,28

304.023,39

63.599,11

 

LONG AN

3.092,44

3.091,81

-0,63

1

Tuyến Vĩnh Hưng-Tuyên Bình Tây

0,12

 

-0,12

2

Tuyến QLN2-Long Thành

13,13

13,00

-0,13

3

Tuyến QL62-Tân Thành

165,36

165,00

-0,36

4

Cầu Kênh Nước Mặn

131,18

131,18

 

5

Cu Vàm Thủ

0,23

0,23

 

6

Tuyến QLN2-Thuận Bình

55,76

55,76

 

7

Tuyến Thủ Thừa - Baren

0,77

0,77

 

8

Tuyến Dọc kênh Cái Sách

3,25

3,25

 

9

Tuyến Bình Đức - Bình Hòa Nam

10,59

10,59

 

10

Tuyến Vàm Thủ - Bình Hòa Tây

155,64

155,64

 

11

Đường và cầu đi đến 10 xã chưa có đường ôtô đến trung tâm xã (cầu Cái Môn)

183,01

183,01

 

12

Tuyến Hung Điền-Thạnh Hưng-Hưng Hà

2.365,07

2.365,07

 

13

Tuyến dọc kênh Phước Xuyên

0,05

0,06

0,01

14

ĐT 837

1,85

1,85

 

16

Tuyến Bình Hòa Đông - Bình Thạnh

6,44

6,41

-0,03

 

TIN GIANG

7.504,31

19.455,19

11.950,88

1

Đường đến trung tâm xã Mỹ Hội

93,61

93,61

0,00

2

Đường đến trung tâm xã Tân Phong

0,14

0,14

 

3

Đường đến trung tâm xã Thiện Trung

158,47

180,10

21,63

4

Đường đến trung tâm xã Phước Lập

491,48

491,48

 

5

Đường đến trung tâm xã Tân Lập

499,16

499,16

 

6

Đường đến trung tâm xã Mỹ Trung

45,94

45,94

 

7

Đường trung tâm liên xã Phú Đông - Phú Tân

965,01

965,01

 

8

Đường đến trung tâm xã Mỹ Long

8,26

13,07

4,81

9

Đường đến trung tâm xã Thới Sơn

168,56

171,58

3,02

10

Đường tỉnh 865

2,00

19,61

17,62

11

Đường và kè sông Tiền khu vực thành phố Mỹ Tho

4.958,08

7.168,55

2.210,46

12

Đường Cần Đước - Chợ Gạo (đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang)

111,25

9.804,59

9.693,35

13

Đường đến trung tâm xã Tăng Hòa

1,97

1,97

 

14

Đường đến trung tâm xã Mỹ Lương

0,38

0,38

 

 

BN TRE

29.304,11

31.583,00

2.278,89

1

Cầu Bến Tre

23.255,32

25.141,00

1.885,69

2

Đường ô tô đến trung tâm các xã An Khánh - Phú Túc - Phú Đức - Tân Phú, huyện Châu Thành

6.048,79

6.442,00

393,21

 

TRÀ VINH

5.548,52

5.549,30

0,79

1

Nâng cấp đường giao thông nông thôn (Đường liên xã Tuyến đường Phú Hòa - Hòa Hữu; tuyến Hương lộ 1 - Vàm Láng Thé; tuyến Ô Xây - Đa Lộc; tuyến Đồng Khoen; tuyến Mậu Thân)

5.548,52

5.549,30

0,79

 

CN THƠ

80.734,00

85.412,80

4.678,80

1

Đường từ phường Phú Thứ đến phường Tân Phú

1.530,00

1.530,00

 

2

Đường ô tô đến trung tâm phường Thới An (đoạn từ Quốc lộ 91 đến Thới An)

1.588,00

1.588,00

 

3

Đường vào trung tâm xã Định Môn

1.666,00

1.666,46

0,46

4

Đường ôtô vào trung tâm xã Vĩnh Bình

2.898,00

2.898,00

 

5

Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ (đoạn thuộc thành phố Cần Thơ) - giai đoạn I

11,00

11,00

 

6

Đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc

56.943,00

56.943,00

 

7

Tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn

4.537,00

4.537,00

 

8

Đường ôtô đến trung tâm xã Thạnh An - Thạnh Thắng

3.254,00

7.932,00

4.678,00

9

Đường vào trung tâm xã Trường Thành

10,00

10,00

 

10

Đường ô tô từ trung tâm huyện Cờ Đỏ (mới) đến xã Thới Hưng

8.257,00

8.257,34

0,33

11

Đường vào trung tâm xã Trung Thạnh

40,00

40,00

 

 

HẬU GIANG

3.732,34

4.097,15

364,81

1

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Tân Thuận, Tân Hòa, Vị Bình

62,20

62,20

0,00

2

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu A

187,68

187,68

 

3

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Hòa Tiến

6,96

6,96

 

4

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Tân Thành

83,06

83,06

 

5

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Hòa Lựu

0,75

0,00

-0,75

6

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Vị Thủy

1.208,20

1.208,20

 

7

Đường ô tô về trung tâm xã Vị Trung

90,50

90,50

 

8

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Hòa Mỹ

201,92

201,92

 

9

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Thạnh Xuân

132,80

132,80

 

10

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Tân Phú Thạnh

73,84

73,84

 

11

Đường ô tô từ trung tâm thị trấn Ngã Sáu - xã Đông Phú

237,71

552,52

314,81

12

Dự án giao thông Bốn Tổng - 1000

657,63

657,63

 

13

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Phú An - Đông Phú

85,67

86,26

0,59

14

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Phụng Hiệp

141,01

141,01

 

15

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Thuận Hòa

180,80

180,80

 

16

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Tân Phú

61,15

61,15

 

17

Dự án đường ô tô về trung tâm Xã Đại Thành

218,90

218,90

 

18

Đường ô tô về trung tâm xã Xà Phiên

31,38

31,38

 

19

Dự án đường ô tô về trung tâm Xã Long Thạnh

67,15

67,15

 

20

Dự án đường ô tô về trung tâm xã Phương Phú

3,03

53,20

50,16

 

SÓC TRĂNG

2.003,00

2.002,89

-0,11

1

Đường đến xã Hưng Phú

621,00

620,97

-0,03

2

Đường đến xã Long Hưng

1.382,00

1.381,93

-0,08

 

AN GIANG

6.788,48

6.527,71

-260,77

1

GTNT đến trung tâm xã Vĩnh Thạnh Trung

260,58

 

-260,58

2

GTNT đến Trung tâm xã Tân Tuyến

2.224,38

2.224,19

-0,19

3

GTNT đến Trung tâm xã Cô Tô

2.318,77

2.318,77

 

4

GTNT đến trung tâm xã Vĩnh Phước

1.984,75

1.984,75

 

 

ĐỒNG THÁP

197,48

1.167,96

970,48

1

Đường đến Trung tâm xã An Hiệp

53,26

623,53

570,28

2

Đường ĐT 843

144,23

544,43

400,20

 

KIÊN GIANG

64.657,81

69.514,57

4.856,76

1

Xã Ngọc Thuận

6,15

6,15

0,00

2

Đường Tri Tôn - Nam Thái Sơn

1,72

 

-1,72

3

Đường Dương Đông-Cửa Cạn

1.587,46

5.623,56

4.036,11

4

Đường Vĩnh Thạnh-VP- Đ.An

490,31

612,31

122,00

5

Xã Mỹ Thuận - Mỹ Hiệp Sơn

130,44

130,44

 

6

Đường xã Vĩnh Hòa Phú

1.966,58

1.966,58

 

7

Đường xã Phi Thông

1.717,18

1.757,55

40,37

8

Xã Vân Khánh Đông

0,02

0,02

 

9

Đường xã Bình Trị

4,34

4,34

 

10

Xã Mỹ Thái

745,95

895,95

150,00

11

Đường xã Hòa Chánh

945,86

945,86

 

12

Xã Mỹ Phước (Kiên Hảo)

1.300,48

1.300,48

 

13

Đường Dương Đông-Cửa Lấp

0,63

0,63

 

14

Đường xã Hòa Điền (H.Heo-C.Trắng-HĐ)

780,13

1.224,13

444,00

15

Cu Nguyễn Trung Trực

54.980,12

55.046,12

66,00

16

An Thi - Cửa Lấp

0,42

0,43

0,00

 

BẠC LIÊU

18.086,28

18.855,00

768,72

1

Đường Vĩnh Mỹ - Phước Long

7.069,49

7.069,00

-0,49

2

Đường Giá Rai - Cạnh Đền

7.104,78

7.875,00

770,22

3

Châu Hưng - Hưng Thành

3.886,74

3.886,00

-0,74

4

Quốc lộ 1A - Phong Thạnh Đông - Vĩnh Phú Tây

25,04

25,00

-0,04

5

Đường về xã An Trạch A

0,06

 

-0,06

6

Chợ Cây Giang - Nhà Mồ

0,16

 

-0,16

 

CÀ MAU

18.775,52

56.766,00

37.990,48

1

Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời

162,92

162,00

-0,92

2

Xã Khánh Tiến, huyện U Minh

0,15

133,00

132,85

3

Xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi

2.071,74

2.090,00

18,26

4

Xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi

2,31

10.006,00

10.003,69

5

Xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn

151,26

4.390,00

4.238,74

6

Xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển

362,18

401,00

38,82

7

Xã Phú Tân, huyện Phú Tân

5.270,83

5.271,00

0,17

8

Xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi

14,02

14,00

-0,02

9

Xã Việt Khái, huyện Phú Tân

1.108,03

1.112,00

3,97

10

Xã Lâm Hải, huyện Năm Căn

1,46

12.641,00

12.639,54

11

Xã Trí Lực, huyện Thới Bình

9.415,54

9.439,00

23,46

12

Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi

197,18

221,00

23,82

13

Xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi

17,03

9.886,00

9.868,97

14

Xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển

0,86

1.000,00

999,14

* Ghi chú:

- Số dự án có thay đổi so với Nghị quyết 468: 76 dự án

- Số dự án không thay đổi so với Nghị quyết 468: 218 dự án

 

Phụ lục số 03.TH

THU HỒI VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số 966/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Số thu hồi theo Nghị quyết 468

Số thu hồi sau điều chỉnh

Thay đổi

TỔNG SỐ

88.371,59

404.293,00

315.921,41

1

HTTL Đông Giao Thủy

23,00

23,00

 

2

Kênh Trà sư-Tri Tôn

957,50

961,00

3,50

3

Hồ Ea M’La

944,76

946,00

1,24

4

Hồ Ia Súp Thượng

1.324,47

1.324,00

-0,47

5

Trạm bơm Thượng Đồng

69,13

5,00

-64,15

6

Sửa chữa nâng cấp đầu mối 5 trạm bơm lớn HTTL Bắc Nam Hà

2.382,82

1.935,00

-447,82

7

Kênh nối sông Tiền - sông Hậu

1.002,98

1.004,00

1,02

8

Nạo vét kênh S52

974,78

681,00

-293,78

9

SCNC trạm bơm Tiên Kiều

1.128,02

1.128,00

-0,02

10

Nạo vét sông Sắt (đoạn tại Nam Định)

857,24

726,00

-131,24

11

Hồ Bản Mòng

8,15

8,00

-0,15

12

Hồ Tả Trạch

20.600,00

150.535,00

129.935,00

13

Trạm bơm Ngoại Độ 2

1.051,50

 

-1.051,50

14

Hồ chứa nước Krông Buk Hạ

9.708,00

79.705,00

69.997,00

15

HTCT phân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu

23,46

117,00

93,54

16

Công trình chống lũ thị xã Bắc Cạn

4,75

38.005,00

38.000,25

17

Hồ chứa nước Bản Lải

71,52

300,00

228,48

18

Hồ Mỹ Lâm

4,01

4,00

-0,01

19

Hồ Đá Mài-Tân Kim

4,33

225,00

220,67

20

Hồ Trọng

859,01

788,00

-71,01

21

Hồ Đắk Lông Thượng

47,00

49,00

2,00

22

SCNC hồ Đồng Mô - Ngải Sơn

201,11

387,00

185,89

23

Công trình sau thủy điện sông Hinh

1.919,32

2.602,00

682,68

24

Nâng cấp hệ thống thủy lợi An Kim Hải

1.053,00

1.053,00

 

25

Kênh Đồng Tiến - Lagrange

2,31

1.087,00

1.084,69

26

Kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông

3.261,00

4.732,00

1.471,00

27

Hoàn thiện dự án Bảo Định GĐ 2

1.014,95

19.575,00

18.560,05

28

Hồ Bản Mồng

116,83

57.945,00

57.828,17

29

Dự án JAMơ

7,00

7,00

 

30

Hồ Định Bình

566,87

567,00

0,13

31

Hồ Suối Mỡ

8,63

9,00

0,37

32

Trạm bơm Vạn An

660,00

660,00

 

33

CTTL Vườn quốc gia YOK DON

586,26

271,00

-315,26

34

Nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy

160,98

161,00

0,02

35

Hồ Đồng Mỏ

1.238,73

1.239,00

0,27

36

Nâng cấp, mở rộng cống Nam Đàn

3.427,00

3.428,00

1,00

37

Hồ Thủy Yên, Thủy Cam

32.101,17

32.101,00

-0,17

* Ghi chú:

- Số dự án có thay đổi so với Nghị quyết 468: 24 dự án

- Số dự án không thay đổi so với Nghị quyết 468: 13 dự án

 

Phụ lục số 04.TH

THU HỒI VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số 966/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Số thu hồi theo Nghị quyết 468

Số thu hồi sau điều chỉnh

Thay đổi

TỔNG SỐ

334.100,13

467.642,09

133.541,96

 

VÙNG MNPB

167.895,94

167.681,71

-214,23

 

HÀ GIANG

49.828,14

49.828,44

0,30

1

Cải tạo nâng cấp hồ chứa nước trung tâm xã Xuân Giang

71,33

71,33

 

2

Cải tạo hồ chứa Khuổi Xỏm - xã Bằng Lang

272,33

272,33

 

3

Cải tạo hồ chứa Khuổi Kéng - xã Bằng Lang

454,66

454,66

 

4

Nâng cấp HC Nà Ray - xã Tân Trịnh

571,64

571,64

0,00

5

Tu sửa, Nâng cấp Hồ chứa nước thủy lợi Tả Vải, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang

309,54

309,54

 

6

Cụm công trình thủy lợi Bằng Hành 1, huyện Bắc Quang

5.409,83

5.409,83

 

7

Cụm công trình thủy lợi Bằng Hành 2, huyện Bắc Quang

2.861,00

2.861,00

 

8

Cụm công trình thủy lợi Vị Xuyên

13.356,20

13.356,20

 

9

Cải tạo, nâng cấp cụm thủy lợi phía Tây Nam Vị Xuyên

6.194,20

6.194,20

 

10

Cụm công trình thủy lợi Vĩnh Phúc - Đồng Yên, huyện Bắc Quang

2.560,70

2.560,70

 

11

Nâng cấp tu sửa Hồ chúa nước Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang

720,50

720,50

 

12

Kè chống sạt lở suối bản Tòng Niêm sơn

1,51

1,51

0,00

13

CT NC Hồ chứa nước sinh hoạt Đoàn Kết, xã Đồng Văn

721,46

721,46

 

14

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước thôn Nậm Đăm xã Quản Bạ

437,64

437,64

0,00

15

Cụm thủy lợi xã Túng Sán

1.714,76

1.714,76

 

16

Cụm công trình thủy lợi xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì

3.241,21

3.241,21

0,00

17

Cụm CT thủy lợi Pờ Ly Ngài

4.221,00

4.221,00

0,00

18

Cụm CT thủy lợi xã Sán Sả hồ

2.961,52

2.961,52

0,00

19

Nâng cấp, cải tạo 3 hồ chứa thủy lợi thôn Thia, xã Vô Điếm

2.873,74

2.874,04

0,30

20

Hồ chứa nước Bản Bang, Làng Cúng xã Đạo Đức và Hồ xã Trung Thành

314,00

314,00

 

21

Nâng cấp hồ chứa nước, đầu mối thủy lợi Quyết Tiến - Quản Bạ

559,38

559,38

 

 

TUYÊN QUANG

1.274,42

3,00

-1.271,42

1

Dự án kè bảo vệ sông Phó Đáy, thị trấn Sơn Dương

1.271,09

 

-1.271,09

2

Thủy lợi Kim Giao

3,33

3,00

-0,33

 

CAO BẰNG

4.389,27

4.390,35

1,08

1

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước vừa và nhỏ thuộc chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa nước

4.386,15

4.389,15

3,00

2

Hồ chứa nước Nà lái, xã Phi Hải

3,12

1,20

-1,92

 

LÀO CAI

11.754,79

11.754,79

 

1

Dự án HTCT thủy lại Bắc Hà-Sa Pa

1.420,83

1.420,83

 

2

Dự án HTCT thủy lợi huyện Văn Bàn

1.240,02

1.240,02

 

3

Dự án HTCT thủy lợi huyện Bảo Yên

51,08

51,08

 

4

Thủy lợi Tả Cán Hồ-Sán Chải

1.353,53

1.353,53

 

5

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Na Ri- Na Hối xã Bản Xen

756,59

756,59

 

6

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khánh Yên, huyện Văn Bàn

86,00

86,00

 

7

Dự án HTCT thủy lợi phía Tây Bát Xát

66,82

66,82

 

8

Kè Lào Cai (Kè Sông Hồng)

6.779,92

6.779,92

 

 

Kè hai bờ sông Hồng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (bờ tả)

6.779,92

 

-6.779,92

 

YÊN BÁI

20,84

35,81

14,98

1

Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

0,62

6,34

5,71

2

Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực thành phố Yên Bái, tnh Yên Bái

20,21

29,48

9,26

 

THÁI NGUYÊN

2,00

2,00

0,00

1

Hồ Nước Hai huyện Phổ Yên

2,00

2,00

0,00

 

BẮC KẠN

8.40938

8.402,90

-6,48

1

Hồ chứa nước Khuổi Sung

1.126,00

1.126,00

 

2

Cụm công trình thủy lợi huyện Pác Nặm

2.365,81

2.365,81

 

3

Sửa chữa, nâng cấp Hồ Tam Kha

233,70

233,70

 

4

Hồ Cốc Thông

1.472,29

1.472,29

 

5

Nâng cấp hồ chứa nước Nà Diếu

1.806,69

1.806,69

 

6

Kè bờ hữu và chính trị dòng Sông Cầu đoạn qua thị xã Bắc Kạn

1.389,89

1.383,42

-6,48

7

Hồ chứa nước Khuổi Cuộn xã Nông Hạ

15,00

15,00

 

 

PHÚ THỌ

150,15

149,45

-0,70

1

Các công trình khắc phục hậu quả sau thủy điện Hòa Bình (khắc phục sạt lở hữu Thao, xã Hồng Đà, kè đoạn K54- K65,5 hữu Thao xã Vực Trường; kè Hữu Lô xã phượng Lâu; kè TT Đoan Hùng; đê Tả Thao đoạn Km 79- K82 xã Hợp Hải, Kinh Kệ và Km 82- K85 xã Kinh Kệ-B

0,03

0,03

 

-

Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ vở sông đoạn K9- K11 đê hữu sông Lô thị trấn huyện Đoan Hùng

0,03

0,03

 

2

Công trình vùng lũ quét: Tu bổ, nâng cấp đê Tả, đê Hữu ngòi Giành, đê Tả, đê Hữu sông Bứa, Ngòi lao kết hợp đường sơ tán dân

4,22

3,72

-0,50

-

Tu bổ nâng cấp đê tả, đê hữu ngòi Giành kết hợp đường giao thông huyện Cẩm Khê

3,71

3,71

 

-

Tu bổ, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả, đê hữu sông Bứa kết hợp đường giao thông

0,22

0,02

-0,20

-

Gia cố, nâng cấp tuyến đê hữu ngòi Lao kết hợp đường sơ tán dân (QL32C- TL 321)

0,30

 

-0,30

3

Dự án tưới cây trồng cạn huyện Thanh Sơn

92,34

92,34

 

4

Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Dộc Giang - Phai Ngà, huyện Yên Lập

0,28

0,08

-0,20

5

Cải tạo, nâng cấp hệ thống hồ Ao Châu, huyện Hạ Hòa

51,44

51,44

 

6

Dự án đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km 0-Km 60 (Quốc lộ 32C)

0,43

0,43

 

7

Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì

1,28

1,29

0,00

8

Cứng hóa mặt đê tả sông Lô

0,13

0,13

 

 

BẮC GIANG

1.230,32

1.230,32

0,00

1

Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa huyện Lục Ngạn

6,48

6,48

0,00

2

Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Suối Cấy, hồ Ngạc Hai, hồ Cầu Cháy, hồ Cầu Cài huyện Yên Thế

1.223,84

1.223,84

 

 

HÒA BÌNH

79.707,11

80.755,13

1.048,02

1

Sửa chữa nâng cấp hồ Vín Thượng

389,96

389,96

 

2

Sửa chữa, nâng cấp hồ Kho xã Chí Đạo

29,98

29,98

0,00

3

Sửa chữa nâng cấp hồ De xã Ân Nghĩa

2,55

2,55

 

4

Sửa chữa, nâng cấp hồ Rộc cầu, xã Yên Phú

66,12

66,12

 

5

Sửa chữa, nâng cấp hồ Chóng, xã Đinh Cư

162,77

162,77

 

6

Sửa chữa nâng cấp hồ Rộc Cọ

67,97

67,97

0,00

7

Sửa chữa nâng cấp hệ thống hồ xã Nam Thượng

1.599,47

1.599,47

 

8

Sửa chữa hồ Đồng Chanh xã Nhuận Trạch

369,95

369,95

 

9

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống hồ Khang Trào

319,48

688,81

369,33

10

Sửa chữa nâng cấp liên hồ chứa thị trấn Đà Bắc, xã Tu Lý, Hào Lý (5 hồ)

208,98

209,00

0,02

11

Hồ Cạn Thượng

171,57

204,91

33,34

12

Sửa chữa, nâng cấp hồ Khả, xã Quy Hòa

1.616,76

1.616,77

0,01

13

Sửa chữa, nâng cấp hồ Cuốc, xã Phú Lương

223,87

222,99

-0,87

14

Sửa chữa, nâng cấp hồ Đác Mười, xã Nam Phong (cụm hồ Cao phong)

29,69

29,69

0,00

15

Sửa chữa nâng cấp hồ Rộc Lá, xã An lạc

126,68

126,68

 

16

Sửa chữa nâng cấp hồ Yên Bồng 2

1.572,59

1.572,59

 

17

Sửa chữa nâng cấp hồ Mu Mạ và hồ Át

6.458,62

6.522,78

64,16

18

Sửa chữa nâng cấp hệ thống hồ xã Liên Vũ

20,84

20,84

0,00