Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 70/2015/NQ-HĐND Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 - 2020

Số hiệu: 70/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 12/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2015/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 20/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 - 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng a) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên và khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chợ nông thôn (xây mới, cải tạo hoặc nâng cấp) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

b) Đối tượng áp dụng

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đầu tư xây dựng, khai thác và quản lý chợ nông thôn trên địa bàn (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư).

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được thành lập hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (gọi tắt là Nhà đầu tư).

2. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ a) Nguyên tắc hỗ trợ

- Mỗi dự án đầu tư xây dựng chợ chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định này 01 lần.

- Mỗi xã, chỉ được hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 chợ.

b) Điều kiện hỗ trợ

Các chợ đầu tư xây dựng mới, hoặc nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9211:2012 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế", đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

- Chợ có trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Có dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhà đầu tư có phương án, giải pháp về tài chính (tự cân đối nguồn vốn hoặc huy động từ các nguồn vốn hợp pháp) ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để đảm bảo việc đầu tư xây dựng dự án đúng tiến độ yêu cầu.

3. Khuyến khích và hỗ trợ đầu tư

Nhà đầu tư có đủ điều kiện khi đầu tư xây dựng mới, hoặc nâng cấp cải tạo chợ đạt tiêu chuẩn quy định được hưởng mọi chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư quy định tại Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra còn được xem xét hỗ trợ các khoản mục sau:

3.1. Hỗ trợ đầu tư, hạng mục hỗ trợ

a) Nhà đầu tư có đủ điều kiện khi đầu tư xây dựng mới, hoặc nâng cấp cải tạo chợ đạt tiêu chuẩn quy định được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, ngoài ra còn được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng chợ.

b) Mức hỗ trợ, hạng mục hỗ trợ

- Chợ hạng 1, chợ đầu mối được hỗ trợ bằng 5 % mức vốn đầu tư.

- Chợ hạng 2 được hỗ trợ bằng 10 % mức vốn đầu tư.

- Chợ hạng 3 được hỗ trợ bằng 20 % mức vốn đầu tư.

Mức hỗ trợ trên tối đa không quá 2 tỷ đồng/chợ và được ưu tiên theo thứ tự:

+ Bồi thường, giải phóng mặt bằng; san nền;

+ Phòng cháy chữa cháy; hệ thống cấp, thoát nước trong chợ;

+ Đường nội bộ chợ; hệ thống điện bảo vệ và chiếu sáng trong chợ; khu vệ sinh công cộng; khu thu gom rác thải.

3.2. Hỗ trợ đào tạo

- Nhà đầu tư lựa chọn cơ sở đào tạo có uy tín, có năng lực để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quản lý, quản trị kinh doanh, văn hóa kinh doanh và các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại và quản lý chợ cho các tổ chức quản lý chợ. Thời gian tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tùy thuộc vào nhu cầu của đối tượng tham gia.

- Mỗi tổ chức quản lý kinh doanh khai thác chợ có nhu cầu thì được hỗ trợ 04 người đi bồi dưỡng với mức tiền học phí theo mức thu thực tế của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá 1.000.000 đồng/người

4. Thời gian áp dụng

Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên áp dụng đối với các dự án được triển khai khi quyết định hỗ trợ có hiệu lực thi hành đến hết năm 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 07 tháng 5 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Công Thương (Báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Để kiểm tra);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực X;
- Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII;
- Các Sở, Ban, ngành, các đoàn thể của tỉnh;
- Ban chỉ đạo GPMB tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Điều phối CT XD NTM tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Phòng nghiệp vụ thuộc VP;
- Các CV Phòng Công tác HĐND;
- Báo Thái Nguyên, TTTT tỉnh (Để đăng);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 70/2015/NQ-HĐND Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250