Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND bổ sung Điều 1 Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND thông qua các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 57/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2017/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 38/2016/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 5759 /TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 của tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Danh mục 33 dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích các dự án là 369,97 ha, trong đó diện tích đất cần thu hồi là 369,04 ha.

2. Danh mục 05 dự án có sử dụng đất trồng lúa với diện tích 13,77 ha, trong đó sử dụng đất trồng lúa là 4,34 ha và chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang các mục đích khác của các hộ gia đình, cá nhân với diện tích đất trồng lúa là 05 ha.

3. Danh mục 01 dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích 0,9 ha, trong đó sử dụng từ đất rừng phòng hộ là 0,9 ha.

(Đính kèm danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2017).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; thông báo danh mục các dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thông qua tại Nghị quyết này đến UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các Sở, ban, ngành có liên quan để căn cứ triển khai thực hiện trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương, đơn vị; đồng thời tăng cường kiểm tra, việc thực hiện các dự án đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa IX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Các Bộ: Tư pháp,Tài chính, TNMT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành của tỉnh;
- TT.HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Huyện

Địa điểm (xã, thị trấn)

Mã loại đất

Diện tích kế hoạch (ha)

Diện tích thu hồi (ha)

Cơ sở đề xuất

Các dự án thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013

 

369.97

369.04

 

 

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương

 

5.35

5.35

 

 

1

Đền Quốc tổ Hùng Vương

Biên Hòa

Bình Đa

DDT

0.02

0.02

Văn bản số 2428/UBND-CNN ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về việc xử lý mở rộng diện tích đất Đền Quốc tổ Hùng Vương tại phường Bình Đa

 

2

Trường Mầm non Tân Tiến

Biên Hòa

Tân Tiến

DGD

1.16

1.16

Văn bản số 13156/UBND-XDCB ngày 16/12/2016 của UBND thành phố Biên Hòa

 

3

Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (trụ sở cũ của Ban QLDA thoát nước)

Biên Hòa

Quang Vinh

TSC

0.26

0.26

Văn bản số 188/UBND-CNN ngày 09/01/2017 và 861/UBND-CNN ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh

 

4

Mở rộng Trường Mầm non Hóa An

Biên Hòa

Hóa An

DGD

0.10

0.10

Văn bản số 2247/UBND-XDCB ngày 01/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

 

5

Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu

Biên Hòa

Hòa Bình

DGD

0.02

0.02

Văn bản số 3704/UBND-ĐT ngày 07/4/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm

 

6

Mầm non Thống Nhất (vị trí khu phố 7)

Biên Hòa

Thống Nhất

DGD

0.63

0.63

Văn bản số 252/UBND-CNN ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh

 

7

Trường THCS Long Thọ 2

Nhơn Trạch

Long Thọ

DGD

1.09

1.09

- Văn bản giới thiệu địa điểm số 1240/UBND-CN ngày 28/02/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch.

- Quyết định số 5000/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2017.

 

8

Truờng Tiểu học Long Thọ 2

Nhơn Trạch

Long Thọ

DGD

1.07

1.07

- Văn bản giới thiệu địa điểm số 1239/UBND-CN ngày 28/02/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch.

- Quyết định số 5000/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2017.

 

9

Trung tâm văn hóa xã

Trảng Bom

Hưng Thịnh

DVH

1.00

1.00

Phục vụ nhu cầu nông thôn mới

 

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

 

37.26

36.33

 

 

10

Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương

Biên Hòa

Bửu Hòa

 

2.63

2.63

Văn bản 94/SKHĐT-XDCB ngày 11/01/2017 của Sở KHĐT

 

11

Đường Lý Thái Tổ mở rộng

Long Khánh

Xuân Hòa

DGT

1.87

1.87

QĐ số 2756/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND thị xã Long Khánh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017

 

12

Đường Ngô Quyền

Long Khánh

Xuân Thanh

DGT

2.78

2.10

QĐ số 2756/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND thị xã Long Khánh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017

 

13

Đường Phạm Lạc

Long Khánh

Xuân Thanh

DGT

0.85

0.60

QĐ số 2756/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 UBND thị xã Long Khánh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017

 

14

Cảng Gò Dầu B (mở rộng)

Long Thành

Phước Thái

DGT

0.90

0.90

Văn bản số 3331/UBND-CNN ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về việc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đề nghị thuê đất tại xã Phước Thái, huyện Long Thành

 

15

Đường vào Trạm biến áp 220 KV Nhơn Trạch

Nhơn Trạch

Phú Thạnh

DGT

0.03

0.03

Thông báo Kết luận số 1742/TB-UBND ngày 01/3/2017 của đồng chí Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo khó khăn vướng mắc trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2017 để thu hồi đất theo quy định.

 

16

Xây dựng dịch vụ hàng hải khu vực cảng biển nhóm 5 Nhơn Trạch do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Thạch làm chủ đầu tư

Nhơn Trạch

Phước Khánh

DGT

25.42

25.42

Văn bản giới thiệu địa điểm số 2587/UBND-ĐT ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh

 

17

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 768 (đoạn từ nút giao ĐT.767 đến nút giao ĐT.762) đoạn qua thị trấn Vĩnh An

Vĩnh Cửu

TT. Vĩnh An

DGT

2.50

2.50

Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

18

Trạm biến áp 220 KV An Phước

Nhơn Trạch

Hiệp Phước

DNL

0.28

0.28

Văn bản thỏa thuận vị trí xây dựng Trạm biến áp số 575/UBND-CNN ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí xây dựng Trạm biến áp 220 KV An Phước

 

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

 

5.46

5.46

 

 

19

Khu tái định cư Long Bình

Biên Hòa

Long Bình

ODT

5.00

5.00

Văn bản số 2355/UBND-ĐT ngày 03/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

 

20

Khu vui chơi giải trí thanh thiếu niên ấp Nguyễn Huệ 2

Thống Nhất

Quang Trung

DKV

0.46

0.46

- Văn bản số 3645/UBND-CNN ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh về việc thu hồi, giao đất cho UBND xã Quang Trung thực hiện dự án khu vui chơi giải trí ấp Nguyễn Huệ.
- Văn bản số 1870/STNMT-QH ngày 12/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập thủ tục giao đất

 

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

 

321.91

321.91

 

 

21

Khu nhà ở chung cư A6 A7 (Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai)

Biên Hòa

Quang Vinh

 

0.60

0.60

Văn bản số 10215/UBND-CNN ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh

 

22

Khu dân cư thị trấn Long Thành (Công ty Hải An, phần mới bổ sung thêm)

Long Thành

Thị trấn Long Thành

ODT

9.76

9.76

Văn bản chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm số 2461/UBND-ĐT ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh

 

23

Khu nuôi tôm siêu thâm canh do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư

Nhơn Trạch

Phước An

NTS

51.00

51.00

Văn bản giới thiệu địa điểm số 1266/UBND-CN ngày 01/3/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

 

24

Dự án xây dựng Khu dân cư Long Tân - Phú Hội (Công ty PVII)

Nhơn Trạch

Phú Hội
 Long Tân

ONT

9.99

9.99

- Văn bản thỏa thuận địa điểm số 11002/UBND-ĐT ngày 26/12/2008. Gia hạn tại Văn bản số 6747/UBND-ĐT ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.


- Văn bản chấp thuận đầu tư số 1928/UBND-CN ngày 26/5/2014 của UBND huyện Nhơn Trạch.

 

25

Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước làm chủ đầu tư

Nhơn Trạch

Phước An

ONT

43.20

43.20

- Văn bản giới thiệu địa điểm số 12585/UBND-ĐT ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh.

- Đang tiến hành kiểm tra hiện trạng để lập phương án bồi thường chi tiết.

 

26

Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiệp Phú làm chủ đầu tư

Nhơn Trạch

Long Tân

ONT

22.28

22.28

- Văn bản giới thiệu địa điểm số 11116/UBND-ĐT ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh.

- Bổ sung KHSDĐ năm 2017 để lập thủ tục thông báo thu hồi và giao đất theo quy định.

 

27

Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Thiên Hà Group làm chủ đầu tư

Nhơn Trạch

Phú Đông

ONT

3.29

3.29

- Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1371/UBND-CN ngày 07/3/2017 của UBND Nhơn Trạch.

- Bổ sung KHSDĐ năm 2017 để lập thủ tục thông báo thu hồi và giao đất theo quy định.

 

28

Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Địa ốc Sài Gòn

Nhơn Trạch

Phước Thiền

ONT

16.18

16.18

- Văn bản thỏa thuận địa điểm số 12811/UBND-ĐT ngày 29/12/2016.

- Đang tiến hành kiểm tra hiện trạng để lập phương án bồi thường chi tiết.

 

29

Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa làm chủ đầu tư

Nhơn Trạch

Phú Hội

ONT

34.04

34.04

- Văn bản giới thiệu địa điểm số 11466/UBND-ĐT ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh
 - Đang tiến hành kiểm tra hiện trạng để lập phương án bồi thường chi tiết.

 

30

Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Khang Việt Hưng làm chủ đầu tư

Nhơn Trạch

Long Tân

ONT

46.50

46.50

Văn bản giới thiệu địa điểm số 12813/UBND-ĐT ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh

 

31

Cụm công nghiệp Bàu Trâm (sản xuất gạch không nung)

Long Khánh

Bàu Trâm

SKN

0.27

0.27

Công văn số 3276/UBND-CN ngày 13/12/2016 của UBND thị xã Long Khánh về thỏa thuận địa điểm đầu tư

 

32

Cụm Công nghiệp Phú Thanh

Tân Phú

Phú Thanh

SKN

30.00

30.00

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 407/UBND-ĐT ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh

 

33

Cụm công nghiệp Vĩnh Tân

Vĩnh Cửu

Vĩnh Tân

SKN

54.80

54.80

Văn bản số 2940/UBND-ĐT ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ An Thiên Lý đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2017 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Huyện

Địa điểm (xã, thị trấn)

Diện tích kế hoạch (ha)

Diện tích thu hồi (ha)

Trong đó: sử dụng vào đất trồng lúa (ha)

Cơ sở đề xuất

I

Các dự án sử dụng đất trồng lúa

 

 

13,77

13,77

4,34

 

 

1. Đất phát triển hạ tầng

 

 

4,01

4,01

2,40

 

 

1.1. Đất cơ sở giáo dục

 

 

3,74

3,74

2,12

 

1

Trường THCS Tân Phong

Biên Hòa

Tân Phong

1,58

1,58

0,57

Đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Qua rà soát hồ sơ địa chính, dự án trên có sử dụng diện tích đất trồng lúa là 0,57 ha. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện

2

Trường THCS Long Thọ 2

Nhơn Trạch

Long Thọ

1,09

1,09

0,80

Văn bản giới thiệu địa điểm số 1240/UBND-CN ngày 28/02/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

3

Trường Tiểu học Long Thọ 2

Nhơn Trạch

Long Thọ

1,07

1,07

0,75

Văn bản giới thiệu địa điểm số 1239/UBND-CN ngày 28/02/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

 

1.2. Đất công trình năng lượng

 

 

0,28

0,28

0,28

 

4

Trạm biến áp 220 KV An Phước

Nhơn Trạch

Hiệp Phước

0,28

0,28

0,28

Văn bản thỏa thuận vị trí xây dựng Trạm biến áp số 575/UBND-CNN ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí xây dựng Trạm biến áp 220 KV An Phước

 

2. Đất khu dân cư

 

 

9,76

9,76

1,94

 

5

Khu dân cư thị trấn Long Thành (Công ty Hải An, phần mới bổ sung thêm)

Long Thành

Thị trấn Long Thành

9,76

9,76

1,94

Văn bản chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm số 2461/UBND-ĐT ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh

II

Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

 

 

5,00

-

5,00

 

 

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở nông thôn của hộ gia đình cá nhân

Nhơn Trạch

Các xã

5,00

-

5,00

Phục vụ nhu cầu của địa phương

Tổng cộng

18,77

13,77

9,34

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Huyện

Địa điểm (xã, thị trấn)

Diện tích kế hoạch (ha)

Diện tích thu hồi (ha)

Trong đó: Sử dụng vào đất rừng phòng hộ (ha)

Cơ sở đề xuất

 

 

Các dự án sử dụng đất rừng phòng hộ

 

 

0,90

0,90

0,90

 

 

1

Cảng Gò Dầu B (mở rộng)

Long Thành

Phước Thái

0,90

0,90

0,90

Văn bản chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm số 2461/UBND-ĐT ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh.

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND bổ sung Điều 1 Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND thông qua các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.033

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155