Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 48/NQ-HĐND 2020 mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 48/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lâm Thị Hương Thành
Ngày ban hành: 09/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Sau khi xem xét Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021; Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh thống nhất với những nhận định, đánh giá tại báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đó là: Trong khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được kết quả toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Nền kinh tế hồi phục nhanh, tốc độ tăng trưởng đạt 13,02%, đứng đầu cả nước. Lĩnh vực nông nghiệp đạt nhiều thành tích nổi bật, khẳng định vững chắc vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế; sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ; giá trị xuất, nhập khẩu tăng cao. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá, nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách vượt dự toán; chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng giảm mạnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật...

Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả, đã kiểm soát tốt dịch Covid-19. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tập trung chỉ đạo, ngày càng tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng lên; việc sáp nhập bộ máy chính quyền các cấp, các ngành được thực hiện nghiêm túc. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí...

Tuy nhiên, dịch Covid-19 cùng với thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh. Có 07/17 chỉ tiêu chủ yếu không hoàn thành kế hoạch. Hầu hết các ngành sản xuất quan trọng tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ. Môi trường đầu tư được cải thiện song còn chưa chuyển biến rõ rệt. Hạ tầng khu công nghiệp sẵn sàng thu hút đầu tư còn thiếu. Hệ thống khách sạn, nhà hàng, các cơ sở lưu trữ chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa có nhiều chuyển biến. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư BT vẫn còn nhiều vướng mắc, tiến độ chậm. Một số dự án khu đô thị, khu dân cư mới tiến độ chậm. Quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản tại một số địa phương còn thiếu chặt chẽ; việc giải quyết vấn đề rác thải, nước thải ra môi trường còn lúng túng.

Số học sinh/lớp ở một số địa phương, đơn vị còn cao. Tình trạng thiếu nhân lực y tế ở tuyến huyện, nhất là nhân lực có năng lực chuyên môn cao vẫn chưa khắc phục được. Chất lượng lao động chưa cao, thiếu lao động lành nghề. Việc triển khai các chủ trương chính sách của tỉnh ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ dôi dư và giải quyết các vấn đề sau sáp nhập xã ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số địa phương chưa có chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức 3 và 4 còn thấp và không đồng đều giữa các sở, ngành. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tiến độ và chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện chưa đảm bảo. Tình trạng xe khách dừng đón trả khách trái phép; ùn tắc giao thông tại các khu công nghiệp, xe quá khổ, quá tải chưa được giải quyết triệt để. Vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, số vụ cháy tăng so với cùng kỳ...

Điều 2. HĐND tỉnh nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cụ thể là:

1. Mục tiêu

Củng cố, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế trên cơ sở kiểm soát tốt dịch Covid-19. Tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng. Phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông và đô thị theo hướng hiện đại, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng quản lý tài nguyên, khoáng sản; giải quyết tốt các vấn đề về môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn trong cải cách hành chính. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho phát triển. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tạo đà vững chắc cho thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 14,5%; cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 60,6%; dịch vụ 23,6%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 15,8%;

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 3.280 USD;

(3) Tốc độ tăng năng suất lao động 15,1%;

(5) Thu ngân sách nhà nước đạt 10.086 tỷ đồng;

(5) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 68,2 nghìn tỷ đồng;

(6) Giá trị sản xuất/01ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 125 triệu đồng;

(7) Khách du lịch 1,2 triệu lượt người;

(8) Tỷ lệ dân số đô thị đạt 23%;

(9) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 75%; thêm 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (luỹ kế 4 huyện);

(10) Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 93,7%, mức độ 2 đạt 13,8%;

(11) Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường của trạm y tế xã và PKĐKKV) đạt 28,2 giường; duy trì tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt trên 99%; 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH;

(12) Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 80,7%; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 76%; tỷ lệ xã có đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, cấp xã 86,1%;

(13) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020) còn 2,5%; trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 13,6%;

(14) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 72%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 20,1%; tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị 3%; cơ cấu lao động: nông, lâm nghiệp, thủy sản 35,8%; công nghiệp - xây dựng 39,7%; dịch vụ 24,5%;

(15) Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch (đạt QCVN02 trở lên) đạt 81% (trong đó tỷ lệ dân số thành thị được dùng nước sạch đạt 91,1%; tỷ lệ dân số nông thôn đạt tiêu chuẩn QCVN02 đạt 78%);

(16) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý hợp vệ sinh đạt 78% (thành thị 92%, nông thôn 65%);

(17) Khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%; CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 50%; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%;

(18) Tỷ lệ che phủ rùng đạt 38%.

3. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chủ yếu trên, HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

(1) Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; coi việc bảo đảm an toàn với dịch bệnh là trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Thực hiện công bố rộng rãi Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách đã ban hành giai đoạn 2016 - 2020; nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách, chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết trước mắt và lâu dài, nhằm giải quyết các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực như: Chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông, thủy lợi, khu công nghiệp, đô thị, nhà ở công nhân, du lịch, các vấn đề về môi trường ...

(3) Tăng cường hỗ trợ, đẩy nhanh quá trình phục hồi ngành công nghiệp theo hướng bền vững; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, tạo ra nhiều sản phẩm thương hiệu, có sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ. Thực hiện hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019 - 2025; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGap gắn với thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Tập trung xây dựng nông thôn mới. Chú trọng hỗ trợ, phát triển một số loại dịch vụ có tiềm năng, lợi thế; chú trọng phát triển vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics, dịch vụ du lịch, khách sạn và các dịch vụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường, nhu cầu của xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sân Golf đã được chấp thuận đầu tư.

(4) Triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đầu tư; nghiên cứu thành lập Ban xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025. Huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng thủy lợi trọng yếu, hạ tầng đô thị và du lịch, hạ tầng giáo dục, y tế thiết yếu, hạ tầng công nghệ thông tin - công nghệ số, tạo nền tảng để phát triển kinh tế số và xã hội số.

(5) Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bồi thường, GPMB; chủ động trong việc bố trí nguồn đất san lấp mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác đất trái phép. Đẩy mạnh giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường. Tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; tạo chuyển biến rõ nét về môi trường nông thôn. Tiếp tục thu hút, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà máy xử lý rác thải.

(6) Có giải pháp đột phá về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; tập trung đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao, góp phần tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đổi mới công tác quản lý gắn với tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Tập trung giải quyết vấn đề nhà ở công nhân, chuyên gia, thu hút, tạo điều kiện cho lao động đến làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh.

(7) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội. Chuẩn hóa hệ thống trường lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nhằm huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, nhất là ở các khu công nghiệp. Phát huy giá trị văn hóa; nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Tăng cường thu hút nguồn lực, xã hội hóa y tế phát triển y tế tư nhân. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là đối tượng tham gia tự nguyện.

(8) Phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nhất là cấp cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ quản lý các cấp gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tinh giản biên chế. Quan tâm giải quyết chế độ chính sách cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và các vấn đề phát sinh ở các xã sau sáp nhập. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra.

(9) Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án: “xây dựng huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025”, “xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”; “nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2020 - 2025” và Đề án “triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trong phạm vi toàn tỉnh”. Nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp không để phát sinh thành điểm nóng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy.

(10) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, các ngày lễ lớn. Kiểm soát chặt chẽ các thông tin báo chí và thông tin trên mạng xã hội. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT,
TH.
Bản điện tử:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - XH tỉnh;
- Các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường
trực: Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố
- Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Cổng thông tin đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Hương Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 48/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


786

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!