Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 308/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 308/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 4132/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng theo nội dung Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo.

Điều 2. Điều chỉnh diện tích thu hồi đất năm 2020 để thực hiện dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý từ 13,1521 ha (theo Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố) thành thu hồi diện tích 13,2829 ha.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Điều 1 của Nghị quyết này, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả tốt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các Cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- UBND TP, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;
- Quận/Huyện ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN các quận, huyện;
-
UBND các phường, xã;
-
Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng,
Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

PHỤ LỤC I

DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

STT

Tổ chức đề nghị

Địa điểm (phường, xã)

Tổng diện tích dự án (m2)

Diện tích đất dự kiến thu hồi đất bổ sung 2020 (m2)

Chủ trương thực hiện

Mục đích sử dụng

1

UBND quận Thanh Khê

Xuân Hà

16.320,00

603,80

Quyết định số 5884/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND thành phố

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm cơ sở mới

2

UBND quận Thanh Khê

Thanh Khê Tây

32.583,00

32.583,00

Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND thành phố

Khu Công viên cây xanh, Thiết chế văn hóa và Trường Mẫu giáo (Khu đất Bệnh viện Bưu điện III cũ)

3

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Nhơn

136.843,00

136.843,00

Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phố

Tuyến số 2 nối từ đường vành đai phía Nam đến đường Hòa Thọ Tây - Hòa Nhơn

4

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên, Hòa Bắc

75.451,80

75.451,80

Công văn số 1593/BGTVT-CQLXD ngày 09/02/2018 của Bộ Giao thông Vận tải

Các hạng mục phụ trợ dự án đường Hồ Chí Minh (27 vị trí)

5

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên

157.906,00

152.906,00

Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND thành phố

Khu TĐC Tân Ninh mở rộng giai đoạn 2

6

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phước, Hòa Phú, Hòa Nhơn

13.000,00

13.000,00

Quyết định số 4885/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thành phố

Đầu tư nâng cấp các kè khẩn cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

7

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Khương, Hòa Tiến

85.358,00

85.358,00

Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố

Kè chống sạt lở khẩn cấp các đoạn xung yếu trên sông Yên

8

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Bắc

17.159,00

17.159,00

Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND thành phố

Trạm bơm; mở rộng các Công trình phụ trợ Nhà máy nước Hòa Liên (mở rộng hạ lưu, xây kè, rọ đá, hành lang bảo vệ kè, đất cây xanh)

9

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên

16.131,00

16.131,00

Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 của UBND thành phố

Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên

10

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Sơn

1.300,00

1.300,00

Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND thành phố

Khu vực tưởng niệm Bia chiến tích đèo Đại La

11

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên

7.200,00

7.200,00

Quyết định số 5781/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND thành phố

Cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Liên

12

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ

800,00

800,00

Quyết định số 5587/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 và Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND thành phố

Thu hồi đất để bố trí 03 nhà thờ Tộc Nguyễn - Tộc Hồ - Tộc Đặng

13

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Hiệp Bắc

4.999,00

4.999,00

Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND thành phố

Trung tâm Văn hóa thể thao B1.1 phường Hòa Hiệp Bắc

14

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam

54.462,00

54.462,00

Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thành phố

Xây dựng nhà máy nước rỉ rác tại khu vực Bãi rác Khánh Sơn

15

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

48.645,00

48.645,00

Quyết định số 7695/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố

Khu dân cư đầu tuyến Hoàng Văn Thái

16

UBND quận Hải Châu

Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Đông

Điều chỉnh tổng diện tích dự án từ 131.521 lên thành 132.829

Điều chỉnh diện tích thu hồi đất từ 131.521 lên thành 132.829

Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 và Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 15/6/2020

Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

17

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Nhơn

56.577,00

56.577,00

Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 16/9/2020

Khu Tái định cư phục vụ giải tỏa đường DH2 mở rộng

Tổng

857.563,80

836.847,60

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG NĂM 2020
((Ban hành kèm theo Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Số TT

Tổ chức đề nghị

Địa điểm

Tổng diện tích dự án (m2)

Trong đó

Mục đích sử dụng

Đất trồng lúa (m2)

Đất rừng phòng hộ (m2)

Đất rừng đặc dụng (m2)

Các loại đất khác (m2)

1

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Nhơn

56.577,00

50.000,00

 

 

6.577,00

Khu Tái định cư phục vụ giải tỏa đường DH2 mở rộng

 

Tổng

56.577,00

50.000,00

 

 

6.577,00

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 308/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139