Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2018 bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 kèm theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 27/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM B, NHÓM C TRỌNG ĐIỂM THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/NQ-HĐND NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố (kèm theo 02 phụ lục):

1. Phụ lục I: Bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B đầu tư bằng các nguồn vốn cân đối ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ, ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành phố quản lý.

2. Phụ lục II: Bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trọng điểm đầu tư bằng các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành phố quản lý.

3. Căn cứ điều kiện thực tế và khả năng cân đối vốn, đối với từng dự án khởi công mới, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết định đầu tư trên cơ sở sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo khả năng bố trí vốn thực hiện dự án hàng năm và giai đoạn trung hạn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM B, ĐẦU TƯ BẰNG CÁC NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ CÁC NGUỒN HỢP PHÁP KHÁC DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

QUY MÔ

TMĐT (đồng)

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

 

 

 

314.937.229.000

 

 

1

Kè chống sạt lở chống xâm nhập mặn ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn

Chi cục Thủy lợi

Ninh Kiều

Chiều dài 2.900m

314.937.229.000

Công văn số 85/HĐND-TT ngày 21/3/2018 (vốn Trung ương)

 

II

Lĩnh vực xã hội, phúc lợi công cộng

 

 

 

585.436.619.062

 

 

1

Mua nền tái định cư phục vụ người dân bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Phong Điền

Tổng diện tích khoảng 16,459ha với tổng số nền dự kiến 2.201 nền

585.436.619.062

Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 09/11/2018

 

III

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

 

 

 

 

Điều chỉnh tên dự án

 

1

Hệ thống giám sát giao thông và xử phạt vi phạm về an toàn giao thông

CATP

trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Xây dựng hệ thống camera trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ

 

Điều chỉnh tên dự án Xây dựng hệ thống giám sát giao thông, cưỡng chế và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn giao thông bằng hình ảnh đã được phê duyệt chủ trương theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố nay đổi tên thành Hệ thống giám sát giao thông và xử phạt vi phạm về an toàn giao thông (Công văn số 371/HĐND-TT ngày 28/8/2018)

 

IV

Lĩnh vực văn hóa

 

 

 

 

Điều chỉnh tên dự án

 

1

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, hạng mục: Khu tưởng niệm (Khu A)

Ban QLDA ĐTXD 2, thành phố

Phong Điền

Đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm trên khu đất có diện tích 6,5ha

 

Điều chỉnh tên dự án Khu di tích lịch sử Lộ Vòng cung Cần Thơ hạng mục: Khu A (Khu tưởng niệm) theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 01/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố nay đổi tên thành Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, hạng mục: Khu tưởng niệm (Khu A) (công văn số 74/HĐND-TT ngày 19/3/2018)

 

 

 

 

 

 

900.373.848.062

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM C TRỌNG ĐIỂM, ĐẦU TƯ BẰNG CÁC NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ CÁC NGUỒN HỢP PHÁP KHÁC DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

QUY MÔ

TMĐT (đồng)

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

 

 

 

9.881.204.896

 

 

1

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu đất mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thới Lai

Bộ CHQS thành phố

Thới Lai

Thu hồi đất và san lấp mặt bằng

3.422.912.896

Công văn số 186/HĐND-TT ngày 30/5/2018 của Thường trực HĐND thành phố

 

2

Hệ thống xử lý nước thải Nhà tạm giữ Công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố Cần Thơ

Công an thành phố

Các quận, huyện

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất từ 16 m3/ngày đêm - 60 m3/ngày đêm

6.458.292.000

Báo cáo số 2974/BC-SKHĐT ngày 14/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

II

Lĩnh vực văn hóa

 

 

 

9.944.744.000

 

 

1

Trùng tu di tích Đình Thới An, quận Ô Môn, hạng mục: Xây mới Bờ kè, hàng rào và nhà võ ca

Sở VHTTDL

Ô Môn

Xây mới Bờ kè, hàng rào và nhà võ ca

9.944.744.000

Công văn số 324/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của Thường trực HĐND thành phố

 

III

Lĩnh vực giáo dục

 

 

 

43.816.343.000

 

 

1

Trường Trung học cơ sở thị trấn Phong Điền

UBND huyện PĐ

Phong Điền

Xây dựng mới 24 phòng học và các hạng mục phụ trợ

43.816.343.000

Công văn số 362/HĐND-TT ngày 16/8/2018 của Thường trực HĐND thành phố

 

IV

Lĩnh vực giao thông

 

 

 

142.735.534.000

 

 

1

Đường giao thông nông thôn Vàm Xáng - Ba Láng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

UBND huyện Phong Điền

Phong Điền

Tổng chiều dài
tuyến dự kiến: L=4.300m

79.606.916.000

Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố

 

2

Đường trục C2 (Phạm Ngọc Thạch nối dài), phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

UBND quận Ninh Kiều

Ninh Kiều

Tổng chiều dài
tuyến dự kiến: L=232,83m

63.128.618.000

Báo cáo số 2994/BC-SKHĐT ngày 15/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Tổng cộng

 

 

 

206.377.825.896

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2018 bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 kèm theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


494

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182