Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 24/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 14/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIỐNG NGAO SINH SẢN VÀ CHẾ BIẾN NGAO GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng nông thôn mới Thái Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-KTNS ngày 09/12/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao giai đoạn 2011-2015 theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 05/12/2011, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh cho phát triển sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình (gọi chung là nhà đầu tư).

3. Điều kiện được nhận ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

Nhà đầu tư được nhận ưu đãi và hỗ trợ đầu tư khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có dự án đầu tư được các cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Địa điểm đầu tư sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao phải nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

4. Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tư, việc hỗ trợ được thực hiện sau khi dự án đi vào hoạt động.

5. Nội dung ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao giai đoạn 2011-2015

5.1. Ưu đãi về đất đai

- Được thuê đất và hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

- Nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và được trừ dần vào tiền thuê đất theo quy định.

5.2. Ưu đãi và hỗ trợ về tín dụng:

Nhà đầu tư có dự án sản xuất giống ngao sinh sản được ưu đãi và hỗ trợ về tín dụng như sau:

- Được vay vốn phục vụ sản xuất theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Được hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay của các tổ chức tín dụng cho đầu tư tài sản cố định trực tiếp phục vụ sản xuất giống ngao sinh sản (bao gồm: nhà sản xuất; ao chứa nước cấp, nước thải; trạm bơm nước mặn, nước ngọt; bể chứa nước mặn, nước ngọt, tháp lọc nước và các trang thiết bị phục vụ sản xuất). Số vốn được hỗ trợ lãi suất không quá số vốn đầu tư tài sản cố định trực tiếp cho sản xuất sau khi đã trừ đi số vốn tự có của nhà đầu tư nêu trong dự án đã được chấp thuận đầu tư. Thời gian hỗ trợ không quá 02 năm kể từ ngày vay vốn.

5.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống ngao sinh sản tập trung: Ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng công trình đường giao thông, cấp điện đến chân hàng rào các vùng sản xuất giống ngao sinh sản theo quy hoạch.

5.4. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho cơ sở chế biến ngao: Nhà đầu tư có dự án chế biến ngao được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm của tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2009-2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, kỳ họp thứ ba thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.174
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7