Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án đầu tư vào Nghị quyết 204/2018/NQ-HĐND về thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

Số hiệu: 230/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 02/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/2019/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO NGHỊ QUYẾT SỐ 204/2018/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2018 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ CHÍN (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 204/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND Tỉnh về thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý phân bổ;

Xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm tra số 73/BC- HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung danh mục 11 dự án đầu tư vào Nghị quyết số 204/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND Tỉnh về thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ.

Nguồn vốn đầu tư được cân đối trong tổng nguồn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ giai đoạn 2016-2020, với tổng số vốn là 226,144 tỷ đồng.

(Chi tiết có biểu mẫu đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPQH, VPCP (I, II), Ban CTĐBQH;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

DANH MỤC

DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 230/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Thời gian KC- HT

QĐ chủ trương đầu tư dự án; QĐ đầu tư dự án

TMĐT

Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ghi chú

Tổng số

(tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

NSTT

XSKT

Tăng thu XSKT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

392.890

120.906

146.878

125.106

 

A

- Số vốn chưa phân bổ

 

 

 

 

166.746

58.006

0

108.740

 

B

- Số vốn phân bổ

 

 

 

361.018

226.144

62.900

146.878

16.366

 

I

Giáo dục và đào tạo

 

 

 

52.036

34.200

0

25.200

9.000

 

1

Nâng cấp, mở rộng trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp

BQLDA ĐTXDCT DD&CN Tỉnh

2019-2021

200/QĐ-UBND.HC ngày 12/3/2019 của UBND Tỉnh

30.809

25.200

 

25.200

 

 

2

Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu (giai đoạn 2)

Sở Giáo dục Đào tạo

2017-2020

1156/QĐ-UBND.HC ngày 29/10/2015 (CTĐT);

796/QĐ-UBND.HC ngày 17/07/2017; 1558/QĐ- UBND.HC ngày 19/12/2018 của UBND Tỉnh

21.227

9.000

 

 

9.000

 

II

Giao thông

 

 

 

109.484

58.900

22.900

36.000

0

 

3

- Đường An Hòa - Hòa Bình đoạn từ cầu kênh Tân Công Sính 1 đến cầu Ngã Năm (Km26+072 - Km31+255) (NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu)

UBND huyện TN

2019-2020

298/QĐ-UBND.HC ngày 14/12/2018 của UBND huyện

49.761

25.000

 

25.000

 

 

4

Đường kết nối vào nhà máy tái chế bùn thải khu bãi rác Đập Đá, huyện Cao Lãnh (NS tỉnh hỗ trợ và giải ngân tại kho bạc Tỉnh)

UBND huyện Cao Lãnh

2019-2020

621/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện

2.964

2.900

2.900

 

 

 

5

Hệ thống cầu trên tuyến đường Tân Thuận A-B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung (ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu)

UBND huỵện Lai Vung

2019-2020

438/QĐ-UBND-XDCB ngày 14/12/2018 của UBND huyện

14.998

11.000

 

11.000

 

 

6

Đường Nguyễn Huệ nối dài (NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu)

UBND CT

2019-2020

997/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện

41.761

20.000

20.000

 

 

 

III

Hạ tầng đô thị - công nghiệp

 

 

 

116.454

80.000

0

80.000

0

 

7

Cầu Bà Vại, TPCL (NS tỉnh hỗ trợ và giải ngân tại kho bạc Tỉnh)

UBND TPCL

2019-2020

573/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND TPCL

14.952

13.000

 

13.000

 

 

8

Cống Ngô Thời Nhậm, TPCL (NS tỉnh hỗ trợ và giải ngân tại kho bạc Tỉnh)

UBND TPCL

2019-2020

574/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND TPCL

21.945

20.000

 

20.000

 

 

9

Đường Lê Đại Hành giai đoạn 3 (đoạn từ đường Phù Đổng đến Quốc lộ 30), TPCL (NS tỉnh hỗ trợ và giải ngân tại kho bạc Tỉnh)

UBND TPCL

2019-2021

575/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND TPCL

79.557

47.000

 

47.000

 

 

IV

Quản lý nhà nước

 

 

 

70.000

40.000

40.000

0

0

 

10

Xây dựng Trụ sở UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp (hỗ trợ có mục tiêu)

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2019-2020

484/UBND-ĐTXD ngày 14/12/2018 của UBND Tỉnh

70.000

40.000

40.000

 

 

 

V

Y tế

 

 

 

13.044

13.044

0

5.678

7.366

 

11

Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự

BQLDA ĐTXDCT DD&CN Tỉnh

2019-2020

1643/QĐ-UBND.HC ngày 28/12/2018 của UBND Tỉnh

13.044

13.044

 

5.678

7.366

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án đầu tư vào Nghị quyết 204/2018/NQ-HĐND về thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


460

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75