Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Số hiệu: 22/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 18/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 (bổ sung); Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017, như sau:

1. Tổng số các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2017 theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 101 công trình, dự án (chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo).

2. Chuyển mục đích sử dụng 115.571,1m2 đất trồng lúa, 10.319,4m2 đất rừng phòng hộ, 36.510m2 đất rừng đặc dụng để thực hiện 40 công trình, dự án (chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ sáu, thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 


Biểu số 01

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án

Căn cứ thực hiện dự án

Địa điểm

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

Ghi chú

Tổng diện tích sử dụng đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Các loại đất khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (7) + (8) + (9) + (10)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Thành phố Bắc Kạn

 

 

 

513.924,3

2.942

0

0

510.982,3

 

1

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Bản Pjẹt, thành phố Bắc Kạn

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/3/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Phường Xuất Hóa

300

 

 

 

300

 

2

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án Kè Sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn

Quyết định số 1078/QĐ-BNT-KH ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Các phường: Đức Xuân, Huyền Tụng; Nguyễn Thị Minh Khai; Sông Cầu và xã Dương Quang

 

 

 

 

 

Tại Nghị quyết số 69/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016, HĐND tỉnh đã thông qua danh mục công trình với tên dự án "Dự án nạo vét và chống sạt lở thượng nguồn sông Cầu, thành phố Bắc Kạn", dự kiến nhu cầu sử dụng đất là 28.000 m2

3

Công ty cổ phần Sông Đà Bắc Kạn

Thủy điện Thác Giềng 1&2

Quyết định chủ trương đầu tư số 461/QĐ-UBND 11/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Phường Xuất Hóa

483.210

 

 

 

483.210

 

4

UBND thành phố Bắc Kạn

Xây dựng đường từ đường Võ Nguyên Giáp đi đường Thanh Niên, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Phường Sông Cầu

1.200

 

 

 

1.200

 

5

UBND thành phố Bắc Kạn

Xây dựng đường Lủng Hoàn đi Bản Rạo, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Phường Xuất Hóa

5.000

 

 

 

5.000

 

6

UBND thành phố Bắc Kạn

Xây dựng trường THCS Bắc Kạn II

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Dương Quang

6.000

 

 

 

6.000

 

7

UBND thành phố Bắc Kạn

Xây dựng Trường Tiểu học phường Đức Xuân II

Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Phường Đức Xuân

7.000

 

 

 

7.000

 

8

UBND thành phố Bắc Kạn

Xây dựng Trường mầm non phường Đức Xuân II

Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Phường Đức Xuân

5.630

 

 

 

5.630

 

9

UBND thành phố Bắc Kạn

Bể xử lý nước thải bãi rác thôn Khuổi Mật, phường Huyền Tụng

Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND thành phố Bắc Kạn

Phường Huyền Tụng

5.557

2.942

 

 

2.615

 

10

UBND thành phố Bắc Kạn

Sửa chữa mặt đường lên tỉnh đội (Từ đường Võ Nguyên Giáp lên khu dân cư Đức Xuân II); sửa chữa mặt đường, vỉa hè, cây xanh đường N2 và điểm trung chuyển rác thải tạm thời (Từ đường Trường Chinh đến đường song song đường Trường Chinh)

Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Phường Đức Xuân

27,3

 

 

 

27,3

 

II

Huyện Ngân Sơn

 

 

 

7.362,8

160

0

0

7.202,8

 

1

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Nà Phặc 2

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Thị trấn Nà Phặc

300

 

 

 

300

 

2

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Trung Hòa 2

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Trung Hòa

300

 

 

 

300

 

3

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Lũng Sao

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Bằng Vân

300

 

 

 

300

 

4

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Bản Giang

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Thuần Mang

300

 

 

 

300

 

5

UBND huyện Ngân Sơn

"Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn" do Tổ chức ChildFund Australia tại Việt Nam tài trợ

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Lãng Ngâm

162,8

 

 

 

162,8

 

6

UBND huyện Ngân Sơn

Cầu Khuôn Pì 1

Văn bản số 3841/TCĐBVN- CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Thượng Quan

1.500

100

 

 

1.400

 

7

UBND huyện Ngân Sơn

Cầu Khuôn Pì 2

Văn bản số 3841/TCĐBVN- CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Thượng Quan

1.500

60

 

 

1.440

 

8

UBND huyện Ngân Sơn

Cầu Nà Kịt 1

Văn bản số 3841/TCĐBVN- CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Thượng Quan

1.500

 

 

 

1.500

 

9

UBND huyện Ngân Sơn

Cầu Nà Kịt, Nà Ránh

Văn bản số 3841/TCĐBVN- CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Thượng Quan

1.500

 

 

 

1.500

 

III

Huyện Na Rì

 

 

 

29.240

1.300

0

410

27.530

 

1

UBND huyện Na Rì

Đường vào trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Km66+197,56 - Km69+312,91) địa phận huyện Na Rì

Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư

Xã Cường Lợi

22.230

850

 

 

21.380

Tại Nghị quyết số 69/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, nay thu hồi bổ sung diện tích

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Trường Tiểu học Lũng Cậu (Thuộc Tiểu học Kim Hỷ)

Quyết định số 385a/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Kim Hỷ

300

 

 

 

300

 

3

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Điểm trường Mầm non Lũng Cậu (thuộc Trường Mầm non Kim Hỷ)

Quyết định số 385a/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng sâu, vùng xa huyện Na Rì sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020

Xã Kim Hỷ

1.300

 

 

 

1.300

 

4

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Khuổi Trang, huyện Na Rì

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/3/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Dương Sơn

300

 

 

 

300

 

5

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Cư Lễ, huyện Na Rì

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/3/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Cư Lễ

300

 

 

 

300

 

6

UBND huyện Na Rì

Xây dựng 02 mương thoát nước thải thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Thị trấn Yến Lạc

900

150

 

 

750

 

7

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 3009/QĐ-BCT ngày 10/5/2013 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Thôn Lùng Vai, xã Côn Minh

410

 

 

410

 

 

8

UBND xã Côn Minh

Xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Côn Minh, huyện Na Rì

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

Xã Côn Minh

500

 

 

 

500

 

9

UBND huyện Na Rì

Cầu Khuổi Nà 1

Văn bản số 3841/TCĐBVN- CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Đổng Xá

1.500

 

 

 

1.500

 

10

UBND huyện Na Rì

Cầu Khuổi Nà 2

Văn bản số 3841/TCĐBVN- CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Đổng Xá

1.500

300

 

 

1.200

 

IV

Huyện Chợ Đồn

 

 

 

1.119.393

89.278

0

0

1.030.115

 

1

UBND huyện Chợ Đồn

Đập Nà Tâu thôn Nà Niếng, xã Bằng Lãng

Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Bằng Lãng

600

100

 

 

500

 

2

UBND huyện Chợ Đồn

Cầu tràn thôn Nà Tải, xã Rã Bản

Văn bản số 475/UBND-VP ngày 24/4/2017 của UBND huyện Chợ Đồn về việc thực hiện các công trình đã được HĐND huyện khóa XIX nhất trí ghi danh điểm tại kỳ họp bất thường ngày 28/3/2017

Xã Rã Bản

1.600

100

 

 

1.500

 

3

UBND huyện Chợ Đồn

Sửa chữa, xây bổ sung kênh Nà Moong, xã Đại Sảo

Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND huyện Chợ Đồn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Xã Đại Sảo

1.300

300

 

 

1.000

 

4

UBND huyện Chợ Đồn

Mở rộng cải tạo khu văn hóa, thể thao của huyện

Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND huyện Chợ Đồn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Thị trấn Bằng Lũng

10.000

 

 

 

10.000

 

5

UBND huyện Chợ Đồn

Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Yên Nhuận

Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt danh điểm xây dựng công trình 03 nhà bia ghi tên liệt sỹ tại các xã Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Nhuận

Xã Yên Nhuận

500

 

 

 

500

 

6

UBND huyện Chợ Đồn

Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Đại Sảo

Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt danh điểm xây dựng công trình 03 nhà bia ghi tên liệt sỹ tại các xã Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Nhuận

Xã Đại Sảo

500

 

 

 

500

 

7

UBND huyện Chợ Đồn

Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Yên Mỹ

Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt danh điểm xây dựng công trình 03 nhà bia ghi tên liệt sỹ tại các xã Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Nhuận

Xã Yên Mỹ

500

 

 

 

500

 

8

UBND huyện Chợ Đồn

Trường Mầm non xã Đồng Lạc

Văn bản số 78/CV/TU ngày 30/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn

Xã Đồng Lạc

1.400

 

 

 

1.400

 

9

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Quảng Bạch 2, huyện Chợ Đồn

Quyết định số 362/QĐ-VTBK- BK ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Quảng Bạch

300

 

 

 

300

 

10

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Nghĩa Tá 2, huyện Chợ Đồn

Quyết định số 362/QĐ-VTBK- BK ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Nghĩa Tá

300

 

 

 

300

 

11

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Phương Viên 2, huyện Chợ Đồn

Quyết định số 362/QĐ-VTBK- BK ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Phương Viên

300

 

 

 

300

 

12

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Văn bản số 10370/BNN-KH ngày 8/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn bản số 5392/UBND-NLN ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức thực hiện dự án "sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8)

Xã Nghĩa Tá

700

 

 

 

700

 

13

Hợp tác xã Bằng Phúc

Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng chế biến chè Shan Tuyết Bằng Phúc

Văn bản số 1545/UBND-KT ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chủ trương về địa điểm lập dự án của Hợp tác xã Bằng Phúc

Xã Bằng Phúc

4.000

4.000

 

 

 

 

14

UBND xã Bằng Lãng

Xây dựng mới bãi tập dân quân xã Bằng Lãng

Nghị quyết số 31-NQ/ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ xã Bằng Lãng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự xã địa phương năm 2017

Xã Bằng Lãng

30.000

 

 

 

30.000

 

15

UBND xã Yên Thịnh

Xây dựng Kênh mương Tông Mu

Chương trình 135 năm 2017

Xã Yên Thịnh

36

36

 

 

 

 

16

UBND xã Yên Thịnh

Xây dựng Kênh mương Thuôn Mòn

Chương trình 135 năm 2017

Xã Yên Thịnh

60

60

 

 

 

 

17

UBND xã Xuân Lạc

Mở mới tuyến đường giao thông Bản He từ nhà ông Tỳ đến Bản Đâư

Chương trình 135 năm 2017

Xã Xuân Lạc

13.000

500

 

 

12.500

 

18

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Đồn

Công trình lớp học mẫu giáo một phòng

Văn bản số 1009/UBND-VP ngày 25/8/2016 của UBND huyện Chợ Đồn về việc thực hiện triển khai các công trình khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn huyện

Xã Xuân Lạc

554

 

 

 

554

 

19

UBND xã Rã Bản

Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Tải, xã Rã Bản

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư (nông thôn mới)

Xã Rã Bản

100

 

 

 

100

 

20

UBND xã Rã Bản

Xây dựng Trung tâm thể thao xã Rã Bản

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư (nông thôn mới)

Xã Rã Bản

1.684

 

 

 

1.684

 

21

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án mở rộng nâng cấp ĐT 254 tỉnh Bắc Kạn

Văn bản số 39/HĐND-VP ngày 21/3/2017 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254 tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Bằng Lũng, Các xã: Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, Đồng Lạc, Nam Cường

919.459

23.632

 

 

895.827

 

22

UBND huyện Chợ Đồn

Cầu dân sinh Pá Là

Văn bản số 3841/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Xuân Lạc

750

 

 

 

750

 

23

UBND huyện Chợ Đồn

Cầu dân sinh Bản Diếu

Xã Ngọc Phái

550

150

 

 

400

 

24

UBND huyện Chợ Đồn

Cầu dân sinh Bản Chang

Xã Phương Viên

600

200

 

 

400

 

25

UBND huyện Chợ Đồn

Cầu dân sinh Nà Chúa

Xã Phương Viên

600

200

 

 

400

 

26

Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn

Mở rộng khu phụ trợ và khắc phục sự cố sạt lở

Thông báo số 75/TB-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc bàn giải pháp khắc phục sự cố thiên tai tại moong khai thác mỏ Chì Kẽm Nà Tùm và khu vực Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Thị trấn Bằng Lũng

130.000

60.000

 

 

70.000

 

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

197.873

220

0

0

197.653

 

1

Công ty cổ phần Sông Đà Bắc Kạn

Dự án thủy điện Thác Giềng 1 & 2

Quyết định chủ trương đầu tư số 461/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Hòa Mục

181.053

 

 

 

181.053

 

2

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Đồng Luông, huyện Chợ Mới

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Quảng Chu

300

 

 

 

300

 

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Trường Mầm non xã Cao Kỳ

Quyết định số 384a/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xã huyện Chợ Mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020

Xã Cao Kỳ

220

220

 

 

 

 

4

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Điểm Trường Mầm non Bản Nhuần

Quyết định số 384a/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xã huyện Chợ Mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020

Xã Quảng Chu

200

 

 

 

200

 

5

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Điểm Trường Mầm non Làng Điền

Quyết định số 384a/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xã huyện Chợ Mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020

Xã Quảng Chu

100

 

 

 

100

 

6

UBND huyện Chợ Mới

Cầu Nà Tào (ĐT256 - thôn Nà Tào)

Văn bản số 3841/TCĐBVN- CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Như Cố

2.000

 

 

 

2.000

 

7

UBND huyện Chợ Mới

Cầu Nà Lốc

Xã Như Cố

2.000

 

 

 

2.000

 

8

UBND huyện Chợ Mới

Cầu Nà My

Xã Như Cố

2.000

 

 

 

2.000

 

9

UBND huyện Chợ Mới

Cầu Bản Nhuần 1

Xã Quảng Chu

2.000

 

 

 

2.000

 

10

UBND huyện Chợ Mới

Cầu Nặm Kềm

Xã Hòa Mục

2.000

 

 

 

2.000

 

11

UBND huyện Chợ Mới

Cầu Nà Quang

Xã Nông Hạ

2.000

 

 

 

2.000

 

12

UBND huyện Chợ Mới

Cầu Nà Chào

Xã Như Cố

2.000

 

 

 

2.000

 

13

UBND huyện Chợ Mới

Cầu Bản Cầy

Xã Như Cố

2.000

 

 

 

2.000

 

VI

Huyện Pác Nặm

 

 

 

168.450

13.150

0

0

155.300

 

1

UBND huyện Pác Nặm

Cầu Bản Sáp, xã Xuân La

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Xuân La

700

300

 

 

400

 

2

UBND huyện Pác Nặm

Đường Nà Hin - Khâu Slôm - Hồng Mú, xã Giáo Hiệu

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Giáo Hiệu

65.000

2.000

 

 

63.000

 

3

UBND huyện Pác Nặm

Đường Chộc Pạo - Khắp Khinh, xã Công Bằng

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Công Bằng

25.000

300

 

 

24.700

 

4

UBND huyện Pác Nặm

Đường Liên thôn Pác Cáp- Khắp Khính

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Công Bằng

500

500

 

 

 

 

5

UBND xã Công Bằng

Đường Đập Nà Tậu - vằng Mu

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Công Bằng

300

300

 

 

 

 

6

UBND xã Nhạn Môn

Đường liên thôn Ngạm Váng - Slam Vè, xã Nhạn Môn

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Nhạn Môn

66.000

8.000

 

 

58.000

 

7

UBND huyện Pác Nậm

Đường Khuổi Hên - Khau Tạu, xã Nghiên Loan

Quyết định số 2913a/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Pác Nặm về việc phê duyệt lại Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Xã Nghiên Loan

1.750

1.750

 

 

 

Tại Nghị quyết số 41/2014/NQ- HĐND ngày 19/12/2014 của HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, nay thu hồi bổ sung đất trồng lúa

8

UBND xã Nhạn Môn

Đường Phiêng Coóc - Khuổi Khon, thôn Phai Khìm

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Xã Nhạn Môn

8.000

 

 

 

8.000

 

9

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng BTS Xuân La 3, huyện Pác Nặm

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Xuân La

300

 

 

 

300

 

10

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Cao Tân 2, huyện Pác Nặm

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Cao Tân

300

 

 

 

300

 

11

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Khau Vai, huyện Pác Nặm

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Bộc Bố

300

 

 

 

300

 

12

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Nghiên Loan 3, huyện Pác Nặm

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/03/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Nghiên Loan

300

 

 

 

300

 

VII

Huyện Bạch Thông

 

 

 

250.346,6

3.021,1

10.319,4

0,0

237.006,1

 

1

UBND huyện Bạch Thông

Xây dựng khu dân cư xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2603a/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND huyện Bạch Thông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Xã Cẩm Giàng

7.000

 

 

 

7.000

 

2

UBND xã Sỹ Bình

Đường liên thôn Lọ Cặp - Nà Lẹng

Chương trình xây dựng nông thôn mới

Xã Sỹ Bình

600

 

 

 

600

 

3

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Phương Linh 2, huyện Bạch Thông

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/3/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Vi Hương

300

 

 

 

300

 

4

Công ty cổ phần Sông Đà Bắc Kạn

Dự án thủy điện Thác Giềng 1 & 2

Quyết định chủ trương đầu tư số 461/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Thôn Cây Thị, xã Mỹ Thanh

235.897

2.413

9.819,4

 

223.664,6

 

5

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn (nhánh cấp điện thôn Thôm Ưng, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông).

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3009/QĐ-BCT ngày 10/5/2013 của Bộ Công thương

Thôn Thôm Ưng, xã Mỹ Thanh

500

 

500

 

 

 

6

UBND huyện Bạch Thông

Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND huyện Bạch Thông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Phương Linh

3.500

 

 

 

3.500

 

7

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Trường Mầm non xã Vũ Muộn

Quyết định số 388a/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xã huyện Bạch Thông sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020

Xã Vũ Muộn

1.200

 

 

 

1.200

 

8

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Nhà máy thủy điện Nặm Cắt (Hạng mục mở rộng lòng hồ)

Nhu cầu thực tế của Nhà máy thủy điện Nặm Cắt; Công văn số 12/CV-UBND ngày 14/3/2017 của UBND xã Đôn Phong về việc giải quyết thiệt hại và đề nghị thu hồi đất bổ sung các hộ dân có liên quan khu vực lòng Hồ thủy điện Nặm Cắt

Xã Đôn Phong

1.349,6

608,1

 

 

741,5

 

VIII

Huyện Ba Bể

 

 

 

116.146

4.850

0

26.100

85.196

 

1

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Khuổi Luồm, huyện Ba Bể

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/3/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Yến Dương

300

 

 

 

300

 

2

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Bjoóc Ve, huyện Ba Bể

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/3/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Mỹ Phương

300

 

 

 

300

 

3

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Phúc Lộc 2, huyện Ba Bể

Quyết định số 362/QĐ-VTBK-ĐT ngày 20/3/2017 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Phúc Lộc

300

 

 

 

300

 

4

UBND xã Đồng Phúc

Mở đường Nà Đứa từ quán ông Tần đến nhà ông Hỷ, xã Đồng Phúc

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Ba Bể phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) năm 2017

Xã Đồng Phúc

2.100

2.100

 

 

 

 

5

UBND huyện Ba Bể

Trường Mầm non xã Cao Thượng

Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND huyện Ba Bể phê duyệt danh mục công trình Trường Mầm non Cao Thượng, huyện Ba Bể

Xã Cao Thượng

4.500

 

 

 

4.500

 

6

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254, tỉnh Bắc Kạn.

Văn bản số 39/HĐNS-VP ngày 21/3/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254, tỉnh Bắc Kạn.

Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu

25.459

 

 

1.100

24.359

 

7

UBND xã Đồng Phúc

Điểm trường tiểu học Khưa Quang - Tẩn Lùng

Nguồn vốn xã hội hóa

Xã Đồng Phúc

187

 

 

 

187

 

8

Công ty TNHH MTV Nhất Thiện

Xây dựng nhà xưởng, mở rộng cơ sở sản xuất miến dong

Văn bản số 1005/UBND-KT ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về việc chủ trương mở rộng cơ sở sản xuất miến dong tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể

Xã Chu Hương

50.000

 

 

 

50.000

 

9

UBND huyện Ba Bể

Xây dựng Cầu dân sinh Nà Mơ

Văn bản số 3841/TCĐBVN- CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Khang Ninh

2.000

500

 

 

1.500

 

10

UBND huyện Ba Bể

Xây dựng cầu dân sinh Nà Cọ - Nà Niềng

Xã Khang Ninh

2.000

500

 

 

1.500

 

11

UBND huyện Ba Bể

Xây dựng cầu dân sinh Bản Hậu

Xã Mỹ Phương

2.000

1.000

 

 

1.000

 

12

UBND huyện Ba Bể

Xây dựng cầu dân sinh Nà Mẹc

Xã Phúc Lộc

2.000

750

 

 

1.250

 

13

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Đường Bản Tàu, xã Cao Thượng - Bản Vài, xã Khang Ninh

Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

Thôn Bản Vài, Nà Làng, Nà Liểm, Xã Khang Ninh; Thôn Bản Tàu, xã Cao Thượng

25.000

 

 

25.000

 

 

 

Tổng toàn tỉnh: Có 101 công trình, dự án

 

2.402.735,7

114.921,1

10.319,4

26.510

2.250.985,2

 

 

 

Biểu số 02

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án

Căn cứ thực hiện dự án

Địa điểm

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

Ghi chú

Tổng diện tích sử dụng đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

Thành phố Bắc Kạn

 

 

 

5,557

2,942

 

 

 

1

UBND thành phố Bắc Kạn

Bể xử lý nước thải bãi rác thôn Khuổi Mật, phường Huyền Tụng

Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND thành phố Bắc Kạn

Phường Huyền Tụng

5,557

2,942

 

 

 

II

Huyện Ngân Sơn

 

 

 

3,000

160

 

 

 

1

UBND huyện Ngân Sơn

Cầu Khuôn Pì 1

Văn bản số 3841/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Thượng Quan

1,500

100

 

 

 

2

UBND huyện Ngân Sơn

Cầu Khuôn Pì 2

Văn bản số 3841/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Thượng Quan

1,500

60

 

 

 

III

Huyện Na Rì

 

 

 

35,040

1,300

 

10,410

 

1

UBND huyện Na Rì

Đường vào trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Km66+197,56 - Km69+312,91) địa phận huyện Na Rì

Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư

Xã Cường Lợi

22,230

850

 

 

Tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, nay đăng ký thu hồi bổ sung diện tích

2

UBND huyện Na Rì

Xây dựng 02 mương thoát nước thải thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Thị trấn Yến Lạc

900

150

 

 

 

3

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

Hạng mục Đường giao thông thuộc công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã CT 229 huyện Na Rì, Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng hạng mục Đường giao thông thuộc công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã CT 229 huyện Na Rì, Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ

10,000

 

 

10,000

 

4

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 3009/QĐ-BCT ngày 10/5/2013 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Thôn Lùng Vai, xã Côn Minh

410

 

 

410

 

5

UBND huyện Na Rì

Cầu Khuổi Nà 2

Văn bản số 3841/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Đổng Xá

1,500

300

 

 

 

IV

Huyện Chợ Đồn

 

 

 

1,071,805

89,278

 

 

 

1

UBND huyện Chợ Đồn

Đập Nà Tâu thôn Nà Niếng xã Bằng Lãng

Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Bằng Lãng

600

100

 

 

 

2

UBND huyện Chợ Đồn

Cầu tràn thôn Nà Tải xã Rã Bản

Văn bản số 475/UBND-VP ngày 24/4/2017 của UBND huyện Chợ Đồn về việc thực hiện các công trình đã được HĐND huyện khóa XIX nhất trí ghi danh điểm tại kỳ họp bất thường ngày 28/3/2017

Xã Rã Bản

1,600

100

 

 

 

3

UBND huyện Chợ Đồn

Sửa chữa, xây bổ sung kênh Nà Moong xã Đại Sảo

Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND huyện Chợ Đồn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Xã Đại Sảo

1,300

300

 

 

 

4

Hợp tác xã Bằng Phúc

Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng chế biến chè Shan Tuyết Bằng Phúc

Văn bản số 1545/UBND-KT ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v chủ trương về địa điểm lập dự án của Hợp tác xã Bằng Phúc

Xã Bằng Phúc

4,000

4,000

 

 

 

5

UBND xã Yên Thịnh

Xây dựng Kênh mương Tông Mu

Chương trình 135 năm 2017

Xã Yên Thịnh

36

36

 

 

 

6

UBND xã Yên Thịnh

Xây dựng Kênh mương Thuôn Mòn

Chương trình 135 năm 2017

Xã Yên Thịnh

60

60

 

 

 

7

UBND xã Xuân Lạc

Mở mới tuyến đường giao thông Bản He từ nhà ông Tỷ đến Bản Đâư

Chương trình 135 năm 2017

Xã Xuân Lạc

13,000

500

 

 

 

8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án mở rộng nâng cấp ĐT 254 tỉnh Bắc Kạn

Văn bản số 39/HĐND-VP ngày 21/3/2017 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254 tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Bằng Lũng, Các xã: Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, Đồng Lạc, Nam Cường

919,459

23,632

 

 

 

9

UBND huyện Chợ Đồn

Cầu dân sinh Bản Diếu

Văn bản số 3841/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

xã Ngọc Phái

550

150

 

 

 

10

UBND huyện Chợ Đồn

Cầu dân sinh Bản Chang

Văn bản số 3841/TCDBVN-CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Phương Viên

600

200

 

 

 

11

UBND huyện Chợ Đồn

Cầu dân sinh Nà Chúa

Văn bản số 3841/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Phương Viên

600

200

 

 

 

12

Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn

Mở rộng khu phụ trợ và khắc phục sự cố sạt lở

Thông báo số 75/TB-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc bàn giải pháp khắc phục sự cố thiên tai tại moong khai thác mỏ Chì Kẽm Nà Tùm và khu vực Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Thị trấn Bằng Lũng

130,000

60,000

 

 

 

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

220

220

 

 

 

1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Trường Mầm non Cao Kỳ

Quyết định số 384a/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xã huyện Chợ Mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020

Xã Cao Kỳ

220

220

 

 

 

VI

Huyện Pác Nặm

 

 

 

159,250

13,150

 

 

 

1

UBND huyện Pác Nặm

Cầu Bản Sáp xã Xuân La

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Xuân La

700

300

 

 

 

2

UBND huyện Pác Nặm

Đường Nà Hin - Khâu Slôm - Hồng Mú xã Giáo Hiệu

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Giáo Hiệu

65,000

2,000

 

 

 

3

UBND huyện Pác Nặm

Đường Chộc Pạo - Khắp Khính xã Công Bằng

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Công Bằng

25,000

300

 

 

 

4

UBND huyện Pác Nặm

Đường Khuổi Hên - Khau Tạu, xã Nghiên Loan

Quyết định số 2913a/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Pác Nặm về việc phê duyệt lại Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Xã Nghiên Loan

1,750

1,750

 

 

Tại Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, nay thu hồi bổ sung đất trồng lúa

5

UBND huyện Pác Nặm

Đường Liên thôn Pác Cáp- Khắp Khính

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Công Bằng

500

500

 

 

 

6

UBND xã Công Bằng

Đường Đập Nà Tậu - Vằng Mu

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Công Bằng

300

300

 

 

 

7

UBND xã Nhạn Môn

Đường liên thôn Ngạm Váng - Slam Vè xã Nhạn Môn

Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Pác Nặm

Xã Nhạn Môn

66,000

8,000

 

 

 

VII

Huyện Bạch Thông

 

 

 

238,246.6

3,521.1

10,319.4

 

 

1

Công ty cổ phần Sông Đà Bắc Kạn

Dự án thủy điện Thác Giềng 1 & 2

Quyết định chủ trương đầu tư số 461/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Thôn Cây Thị, xã Mỹ Thanh

235,897

2,413

9,819.4

 

 

2

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn (nhánh cấp điện thôn Thôm Ưng, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông).

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3009/QĐ-BCT ngày 10/5/2013 của Bộ Công thương

Thôn Thôm Ưng, xã Mỹ Thanh

500

 

500

 

 

3

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Nhà máy thủy điện Nậm Cắt (Hạng mục mở rộng lòng hồ)

Nhu cầu thực tế của Nhà máy thủy điện Nặm Cắt; Công văn số 12/CV-UBND ngày 14/3/2017 của UBND xã Đôn Phong về việc giải quyết thiệt hại và đề nghị thu hồi đất bổ sung các hộ dân có liên quân khu vực lòng Hồ thủy điện Nặm Cắt

Xã Đôn Phong

1,349.6

608.1

 

 

 

4

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

Hạng mục đường giao thông thuộc công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các xã CT 229 huyện Na Rì, Bạch Thông

Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng hàng mục đường giao thông thuộc công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã CT 299 huyện Na Rì, Bạch Thông

Xã Sỹ Bình

500

500

 

 

 

VIII

Huyện Ba Bể

 

 

 

60,709

5,000

 

26,100

 

1

UBND xã Đồng Phúc

Mở đường Nà Đứa từ quán ông Tần đến nhà ông Hỷ, xã Đồng phúc

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Ba Bể phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) năm 2017

Xã Đồng Phúc

2,100

2,100

 

 

 

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254, tỉnh Bắc Kạn.

Văn bản số 39/HĐNS-VP ngày 21/3/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254, tỉnh Bắc Kạn.

Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu

25,459

 

 

1,100

 

3

UBND huyện Ba Bể

Xây dựng cầu dân sinh Nà Mơ

Văn bản số 3841/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 27/7/2016 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

Xã Khang Ninh

2,000

500

 

 

 

4

UBND huyện Ba Bể

Xây dựng cầu dân sinh Nà Cọ - Nà Niềng

Xã Khang Ninh

2,000

500

 

 

 

5

UBND huyện Ba Bể

Xây dựng cầu dân sinh Bản Hậu

Xã Mỹ Phương

2,000

1,000

 

 

 

6

UBND huyện Ba Bể

Xây dựng cầu dân sinh Nà Mẹc

Xã Phúc Lộc

2,000

750

 

 

 

7

Công ty điện lực Bắc Kạn

Nhà trực vận hành điện lực Ba Bể - Đội QLTH Hà Hiệu

Quyết định số: 1518/QĐ-PCBK ngày 07/7/2016 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Xã Hà Hiệu

150

150

 

 

 

8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Đường Bản Tàu, xã Cao Thượng - Bản Vài, xã Khang Ninh

Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

Thôn Bản Vài, Nà Làng, Nà Liểm, Xã Khang Ninh; Thôn Bản Tàu, xã Cao Thượng

25,000

 

 

25,000

 

 

Tổng toàn tỉnh: Có 40 công trình, dự án

 

1,573,827.6

115,571.1

10,319.4

36,510

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


89

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144