Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 22/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2016/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định s 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định s 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành nguyên tc, tiêu chí và định mức phân b vn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điu chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định s 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Công văn s 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đu tư v việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vn NSNN giai đoạn 2016-2020 và năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 822/BC- HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2017 do tỉnh quản lý là 4.781.060 triệu đồng, gồm:

I. Vốn đầu tư trong cân đi ngân sách địa phương: 3.228.800 triệu đồng

1. Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 1.416.800 triệu đồng

1.1. Bố trí vốn để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc MTTQ, khi đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã: 120.000 triệu đồng

1.2. Bố trí vốn để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đu tư công năm 2017: 20.000 triệu đồng

1.3. Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA: 80.000 triệu đồng

1.4. Bố trí vốn cho các dự án hoàn thành: 308.168 triệu đồng

1.5. B trí vốn cho các dự án chuyển tiếp: 680.632 triệu đồng

1.6. Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới năm 2017: 198.000 triệu đồng

1.7. Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư: 10.000 triệu đồng

2. Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 1.800.000 triệu đồng

3. Vốn đầu tư từ nguồn thu từ xổ s kiến thiết: 12.000 triệu đồng

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

II. Vốn các chương trình MTQG: 683.598 triệu đồng

III. Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 621.831 triệu đồng

IV. Vốn nước ngoài (ODA): 246.831 triệu đồng

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu, vốn nước ngoài (ODA) thực hiện theo danh mục và mức vốn tại các Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Để thuận lợi cho việc điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 (nếu có); quyết định danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư, quyết định chủ trương đu tư dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật để giao kế hoạch cho các ngành, các cấp và các chủ đầu tư thực hiện. Đi với các nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để sớm giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2017.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khoá XVII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quc hội; Chính phủ;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Cục Ki
m tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTr: T
nh ủy, HĐND tỉnh; UBND tnh;
- Đại bi
u Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp t
nh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND t
nh; UBND tnh;
- Thường trực HĐND;
UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69