Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 – Nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 22/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 18/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 – NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách địa phương; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách địa phương với nội dung như sau:

1. Tổng vốn đầu tư phát triển là: 335.000 triệu đồng, trong đó:

a) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 201.000 triệu đồng;

b) Hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 1.000 triệu đồng;

c) Từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 120.000 triệu đồng;

d) Từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 13.000 triệu đồng;

2. Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2014, cụ thể như sau:

a) Trả nợ vốn vay ưu đãi Ngân hàng phát triển Việt Nam: 92.500 triệu đồng.

b) Trích nguồn thu sử dụng đất để thành lập quỹ phát triển đất (30%): 36.000 triệu đồng.

c) Trích để lại từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (10%): 12.000 triệu đồng.

d) Hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 1.000 triệu đồng;

e) Chi xây dựng cơ bản: 193.500 triệu đồng, trong đó:

- Chi xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh: 90.620 triệu đồng, trong đó: thực hiện chi bảo đảm mức tối thiểu cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 23.000 triệu đồng, lĩnh vực khoa học và công nghệ: 11.000 triệu đồng. Phương án phân bổ cụ thể như sau:

+ Bố trí vốn cho các dự án hoàn thành (23 dự án): 13.522 triệu đồng;

+ Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp (60 dự án): 65.468 triệu đồng;

+ Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới (04 dự án): 6.580 triệu đồng;

+ Bố trí vốn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án ODA + NGO: 5.050 triệu đồng;

- Chi xây dựng cơ bản các huyện, thị xã, thành phố: 102.880 triệu đồng.

Các địa phương giao kế hoạch chi tiết cho các dự án, trong đó thực hiện chi cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo mức tối thiểu 41.000 triệu đồng. Phương án cụ thể như sau:

+ Thành phố Yên Bái: 24.655 triệu đồng (vốn trong cân đối: 6.655 triệu đồng; nguồn vốn sử dụng đất: 18.000 triệu đồng), trong đó: thực hiện chi cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo mức tối thiểu 12.174 triệu đồng.

+ Thị xã Nghĩa Lộ: 7.289 triệu đồng (vốn trong cân đối: 5.489 triệu đồng; nguồn vốn sử dụng đất: 1.800 triệu đồng), trong đó: thực hiện chi cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo mức tối thiểu 2.819 triệu đồng

+ Huyện Trấn Yên: 7.407 triệu đồng (vốn trong cân đối: 6.207 triệu đồng; nguồn vốn sử dụng đất: 1.200 triệu đồng), trong đó: thực hiện chi cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo mức tối thiểu 2.668 triệu đồng;

+ Huyện Yên Bình: 9.713 triệu đồng (vốn trong cân đối: 7.313 triệu đồng; nguồn vốn sử dụng đất: 2.400 triệu đồng), trong đó: thực hiện chi cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo mức tối thiểu 3.755 triệu đồng;

+ Huyện Văn Yên: 12.415 triệu đồng (vốn trong cân đối: 9.415 triệu đồng; nguồn vốn sử dụng đất: 3.000 triệu đồng), trong đó: thực hiện chi cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo mức tối thiểu 4.784 triệu đồng;

+ Huyện Lục Yên: 10.776 triệu đồng (vốn trong cân đối: 8.376 triệu đồng; nguồn vốn sử dụng đất: 2.400 triệu đồng), trong đó: thực hiện chi cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo mức tối thiểu 4.392 triệu đồng;

+ Huyện Văn Chấn: 14.854 triệu đồng (vốn trong cân đối: 13.654 triệu đồng; nguồn vốn sử dụng đất: 1.200 triệu đồng). trong đó: thực hiện chi cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo mức tối thiểu 5.096 triệu đồng;

+ Huyện Trạm Tấu: 6.944 triệu đồng (vốn trong cân đối: 6.764 triệu đồng; nguồn vốn sử dụng đất: 180 triệu đồng). trong đó: thực hiện chi cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo mức tối thiểu 2.377 triệu đồng;

+ Huyện Mù Cang Chải: 8.827 triệu đồng (vốn trong cân đối: 8.587 triệu đồng; nguồn vốn sử dụng đất: 240 triệu đồng), trong đó: thực hiện chi cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo mức tối thiểu 2.935 triệu đồng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh:

1. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong kế hoạch năm 2014, cần bố trí cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo theo đúng cơ cấu tỉnh giao; nghiên cứu, cân đối vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thiết yếu trường, lớp học giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn.

2. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết này, nếu có bổ sung thêm danh mục dự án khởi công mới, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân vào kỳ họp gần nhất.

3. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra VB-Bộ tư pháp (để kiểm tra);
- TT. Tỉnh uỷ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng công báo);
- TT HĐND, TT UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: HC, Ban KT&NS.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 – Nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242