Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 215/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 215/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Thái Hưng
Ngày ban hành: 03/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Công văn số 5006/BKHĐT-TH ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1234/BC-KTNS ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021

1. Tổng vốn đầu tư công năm 2021

Tổng vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Sơn La dự kiến là 12.329.915 tỷ đồng (vốn trong nước 11.994.915 tỷ đồng, vốn nước ngoài 335 tỷ đồng), cụ thể:

1.1. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương

1.493,142 tỷ đồng, trong đó: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương 1.091,142 tỷ đồng; nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 300 tỷ đồng; đầu tư từ xổ số kiến thiết 52 tỷ đồng, ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển 50 tỷ đồng;

1.2. Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương: 10.836.773 tỷ đồng.

- Vốn bổ sung có mục tiêu cho tỉnh: 3.123.468 tỷ đồng;

- Vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 2.378.305 tỷ đồng;

- Vốn nước ngoài: 335 tỷ đồng;

- Đề nghị bổ sung cho các chương trình dự án (ngoài định mức của tỉnh, tỉnh dự kiến kiến nghị Trung ương xem xét bố trí theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 - Phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh): 5.000 tỷ đồng.

2. Nguyên tắc phân bổ vốn

Thực hiện phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

3. Dự kiến phương án bố trí kế hoạch năm 2021 (có các Biểu chi tiết kèm theo):

3.1. Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương: 1.493.142 tỷ đồng, trong đó:

3.1.1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.091.142 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh: 872.914 tỷ đồng.

- Ngân sách huyện (20%): 218.228 tỷ đồng.

3.1.2. Nguồn Xổ số kiến thiết: 52 tỷ đồng thực hiện đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, y tế công lập, xây dựng nông thôn mới.

3.1.3. Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 300 tỷ đồng.

3.1.4. Nguồn vốn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 50 tỷ đồng thực hiện đầu tư các trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã và đầu tư các dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định.

3.2. Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương: Tổng số: 10.501.773 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn bổ sung có mục tiêu cho tỉnh (trong hạn mức): 3.123.468 tỷ đồng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 2.378.305 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách trung ương (bổ sung ngoài hạn mức): 5.000 tỷ đồng (04 dự án: Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu; đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; đường Bắc Yên - Mường La; đường quốc lộ 37 - Tường Phong - Nam Phong, huyện Phù Yên).

3.3. Kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 335 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4 thông qua ngày 03 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, ĐĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT Huyện uỷ; Thành uỷ; HĐND-UBND huyện, TP;
- TT Đảng ủy; HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, Dũng.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 215/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


117

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144