Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 21/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 13/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2020/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ HUYỆN NAM ĐÀN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”;

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 7726/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn và các xã, thị trấn địa bàn huyện.

b) Các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách.

Điều 2. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ

1. Cơ chế thu tiền sử dụng đất: Huyện Nam Đàn được hưởng 100% tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện (trừ tiền đất các dự án bất động sản) và được điều tiết theo tỷ lệ: Ngân sách huyện hưởng 70%; ngân sách các xã, thị trấn hưởng 30% để bố trí nguồn vốn đầu tư các dự án, công trình thiết yếu trên địa bàn huyện.

2. Chính sách hỗ trợ xi măng: Hỗ trợ cho huyện Nam Đàn 3.000 tấn xi măng PCB40/năm để nâng cấp, xây dựng đường giao thông nông thôn, (Ngoài cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng nông thôn mới của tỉnh).

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Tiền sử dụng đất: Từ nguồn kinh phí thu được từ quỹ đất của huyện.

b) Kinh phí hỗ trợ xi măng: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Riêng cơ chế thu tiền sử dụng đất bắt đầu được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Bãi bỏ Nghị quyết số 307/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ( để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để k/t);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC ƯU TIÊN BỐ TRÍ NGUỒN VỐN ĐU TƯ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2020/HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

TT

Tên chương trình dự án

Địa điểm

1

Xây dựng đường giao thông từ Eo gió, xã Nam Giang đến đường vành đai phía bắc.

Xã Nam Giang

2

Xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối thị trấn Nam Đàn gồm các tuyến:

Thị trấn Nam Đàn

 

Đường từ Ba Hà đi Trung tâm thương mại Vincom+, thị trấn Nam Đàn (Đường cấp III đồng bằng, chiều dài 3Km)

Thị trấn Nam Đàn

 

Đường từ trạm bơm thị trấn nối QL46 tránh thị trấn Nam Đàn (Đường cấp III đồng bằng, chiều dài 1,5Km)

Thị trấn Nam Đàn

 

Đường ven sông Đào từ Ba Hà đi QL46 (Đường cấp IV đồng bằng, chiều dài 2 Km)

Thị trấn Nam Đàn

 

Cầu cao 1 trên tuyến đường từ trạm bơm thị trấn nối QL46 tránh thị trấn Nam Đàn (Cầu bắc qua sông Đào rộng 12m, BTCT dự ứng lực)

Thị trấn Nam Đàn

3

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng

Xã, Thị trấn

4

Xây dựng Công viên trung tâm huyện

Thị trấn Nam Đàn

5

Trùng tu đình Hoành Sơn, đình Trung Cần

Xã Khánh Sơn, Trung Phúc Cường

6

Năng cấp chợ cầu xã Kim Liên

Xã Kim Liên

7

Nhà văn hóa các xóm sau sáp nhập

Xã, thị trấn trên địa bàn huyện

8

Xây dựng đường Lê Hồng Sơn từ QL46 đi Nam Anh

Xã Xuân Hòa, Nam Anh

9

Xây dựng, nâng cấp kết nối hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục, Văn hóa và du lịch trên địa bàn các xã, thị trấn và hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Xã, thị trấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104