Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Nghị quyết 139/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 67/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 208/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 19/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 208/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 139/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 67/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Xét Tờ trình số 9454/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 như sau:

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tại Điều 1 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 là 39.126 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016 - 2020 là 32.956 tỷ đồng, gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung: 13.909 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 10.574 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 786 tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.031 tỷ đồng

(Phân bổ 90%)

- Nguồn ứng trước ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 400 tỷ đồng

(Cho các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017)

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 685 tỷ đồng

- Nguồn khác: 4.571 tỷ đồng

b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2016-2020 là: 6.170 tỷ đồng

- Nguồn Trung ương hỗ trợ: 3.847 tỷ đồng

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 2.323 tỷ đồng

(Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài)

2. Điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 39.126 tỷ đồng tại Điều 1 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, gồm:

a) Kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016 - 2020 là 32.956 tỷ đồng, gồm:

- Các khoản trả nợ và hỗ trợ: 408 tỷ đồng

- Chi các công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (kể cả các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC): 2.431 tỷ đồng

- Chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 685 tỷ đồng

- Chi các công trình từ nguồn vốn NSTP: 29.432 tỷ đồng

+ Chi phân cấp cho các quận, huyện: 1.783 tỷ đồng

+ Chi cho các công trình thành phố quản lý: 27.649 tỷ đồng

b) Phân bổ nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 là 6.170 tỷ đồng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng không thuộc nội dung điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Nghị quyết 139/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 67/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


57

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5