Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 20/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau:

1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương từ nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 và nguồn vốn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia với tổng mức vốn bố trí là 1.285 tỷ đồng.

2. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án thuộc Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế với tổng mức vốn bố trí là 700 tỷ đồng.

3. Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách trung ương với tổng mức vốn bố trí là 942,5 tỷ đồng.

 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC

BỐ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ VỐN NSTW NĂM 2020 CHO CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN SỬ DỤNG DỰ PHÒNG CHUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020, KHOẢN VỐN 10.000 TỶ ĐỒNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIẢM NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA VÀ CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐỀ ÁN DI DỜI DÂN CƯ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU VỰC I KINH THÀNH HUẾ

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Th. Gian KC-HT

Quyết định đầu tư;
QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư

Bổ sung kế hoạch 2016-2020

Kế hoạch năm 2020

Ghi chú

Số QĐ; ngày/ tháng/ năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Tr. đó: NSTW

NS Trung ương

Vay kho bạc

NS tỉnh bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

4.371.863

2.992.077

1.985.000

1.285.000

200.000

500.000

942.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

3.615.269

2.992.077

1.285.000

1.285.000

0

0

942.500

 

A.1

Dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

 

 

 

3.175.180

2.551.988

1.200.000

1.200.000

 

 

900.000

 

I

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng

 

 

 

3.175.180

2.551.988

1.200.000

1.200.000

 

 

900.000

 

 

Dự án nhóm B

 

 

 

3.175.180

2.551.988

1.200.000

1.200.000

 

 

900.000

 

1

Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế(hợp phần tu bổ, tôn tạo và ĐB, GPMB và tái định cư)

Huế

 2016-2020

1918 ngày 14/9/2011
334 ngày 01/02/2019

2.503.192

1.880.000

800.000

800.000

 

 

800.000

ĐB,

GPMB giai đoạn I: 1.880 tỷ đồng

2

Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền-Điền Lộc

P.Điền

 2012-2019

93 ngày 18/5/2017
157 ngày 19/01/2018

671.988

671.988

400.000

400.000

 

 

100.000

 

A.2

Dự án sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia

 

 

 

440.089

440.089

85.000

85.000

 

 

42.500

 

I

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

 

 

 

440.089

440.089

85.000

85.000

 

 

42.500

 

 

Dự án nhóm B

 

 

 

440.089

440.089

85.000

85.000

 

 

42.500

 

1

Kè chống sạt sở bờ biển khu vực thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TTH

P.Vang

 2014-2020

2178 ngày 25/10/2013
799 ngày 28/3/2019

100.089

100.089

15.000

15.000

 

 

15.000

 

2

Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An

P.Vang

2019-2020

800 ngày 28/3/2019

150.000

150.000

25.000

25.000

 

 

25.000

 

3

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

190.000

190.000

45.000

45.000

 

 

2.500

 

 -

Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển đoạn Phú Hải-Phú Diên

P.Vang

2019-2020

 

190.000

190.000

45.000

45.000

 

 

2.500

 

B

VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

756.594

0

700.000

0

200.000

500.000

0

 

I

Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ di dời khu vực I Kinh thành Huế

 

 

 

756.594

0

700.000

0

200.000

500.000

0

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3)

Huế

2019-2020

27 ngày 16/11/2019

131.685

 

120.000

 

100.000

20.000

 

 

2

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4)

Huế

2019-2020

28 ngày 16/11/2019

131.221

 

120.000

 

100.000

20.000

 

 

3

Trường MN Hương Sơ (gđ1), TP Huế

Huế

2019-2020

3103 ngày 03/12/2019

21.123

 

20.000

 

 

20.000

 

 

4

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 5)

Huế

2019-2020

 

115.252

 

110.000

 

 

110.000

 

 

5

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 6)

Huế

2019-2020

 

127.371

 

120.000

 

 

120.000

 

 

6

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 7)

Huế

2019-2020

 

119.972

 

110.000

 

 

110.000

 

 

7

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 8)

Huế

2019-2020

 

109.970

 

100.000

 

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5