Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 20/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 12/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/NQ-ND

Hải Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HẢI DƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một snhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tgiai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định 322/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt điu chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình s 115/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc đề nghị thông qua Chương trình ”Xây dng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hưng đến năm 2030”, Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung cụ thể sau:

1. Tên Chương trình: Chương trình Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Chủ chương trình: Sở Thông tin truyền thông.

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư mua sm mới, bổ sung, nâng cấp.

4. Địa điểm triển khai thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5. Mục tiêu Chương trình .

5.1. Mục tiêu tổng thể:

- Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương trên cơ sở ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp;

- Cung cấp các dịch vụ công chất lượng và kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

5.2. Mc tiêu cthể:

5.2.1. Mục tiêu đến năm 2022

- Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương; Hệ thống Một cửa điện tử 3 cấp nhằm liên thông giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP) đảm bảo 100% các HTTT/CSDL cốt lõi của tỉnh được chia sẻ, tích hợp kết nối các quy trình nghiệp vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trung ương và mở rộng thành nền tảng phục vụ đô thị thông minh.

- Xây dựng Trung tâm hành chính công đến 100% cấp huyện, thị xã, thành phố và hệ thống dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh triển khai các dự án ứng dụng thông minh hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng tỉnh Hải Dương; Hệ thống nền tảng điều hành an ninh bảo mật đủ mạnh để giám sát phát hiện và ngăn chặn được hầu hết các cuộc tấn công trên không gian mạng.

- Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

- Xây dựng các hệ thống giám sát, điều hành thông minh của Tỉnh ủy, HĐND và UBND

- Thí điểm xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh.

- Xây dựng các hệ thống y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh, hệ thống tài nguyên, môi trường thông minh, xây dựng hệ thống camera tập trung cho (giao thông, công an, trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính công, phòng tiếp dân..)... đảm bảo người dân có thể tiếp cận một cách tốt nhất thông tin và các dịch vụ công ích của các lĩnh vực thông qua các ứng dụng thông minh.

5.2.2. Mục tiêu đến năm 2025

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị thông minh đảm bảo triển khai ứng dụng thông minh trên tất cả các lĩnh vực.

- Đẩy mạnh xây dựng các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực đã triển khai giai đoạn 2020 - 2022.

- Nhân rộng các kết quả của mô hình điểm.

- Xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng từng bước các hệ thống cơ sở dữ liệu về chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp cung cấp cho người tiêu dùng.

- Xây dựng mô hình công thương thông minh để nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng từng bước các hệ thống công thương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành công thương của tỉnh.

- Xây dựng một hệ thống thông tin quản lý đô thị hợp nhất trên địa bàn tỉnh gồm hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, đầy đủ, chi tiết, chính xác cao đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu phục vụ quản lý đô thị nhằm đảm bảo tất cả các ứng dụng phục vụ quản lý đô thị và cung cấp thông tin đều sử dụng chung một hệ thống CSDL, hệ thống bản đồ chung và thống nhất.

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khoa học và công nghệ thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành về khoa học công nghệ. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Khoa học công nghệ, theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.

- Xây dựng các hệ thống thông minh khác: Tư pháp, Nội vụ,...

5.2.3. Mục tiêu đến năm 2030

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các nội dung đã thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025 và mở rộng những lĩnh vực còn lại để đảm bảo chương trình xây dựng đô thị thông minh tnh được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh và tất cả các lĩnh vực, đem lại sự phát triển mạnh mẽ, bền vững.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

* Trong giai đoạn 1 (2020 - 2022) của Chương trình sẽ đề xuất ưu tiên phát triển hạ tầng và ứng dụng cơ bản đô thị thông minh phục vụ cho người dân, cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo, doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh là những phương tiện cần thiết trong phát triển đô thị thông minh của tỉnh.

* Trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình sẽ xem xét thành phần, dịch vụ cụ thể phù hp với yêu cầu và định hướng của tỉnh trong lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

* Danh mục các nhiệm vụ, dự án trọng điểm trong giai đoạn 1 (2020 - 2022) bao gồm 15 nhiệm vụ:

+ Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh.

+ Xây dựng trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh.

+ Xây dựng trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC).

+ Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương

+ Xây dựng hệ thống giám sát điều hành thông minh UBND Tỉnh

+ Xây dựng hệ thống giám sát điều hành thông minh Tỉnh ủy.

+ Xây dựng hệ thống giám sát điều hành thông minh Hội đồng Nhân dân.

+ Xây dựng đô thị thông minh thành phHải Dương.

+ Xây dựng đô thị thông minh thành ph Chí Linh.

+ Xây dựng hệ thng y tế thông minh.

+ Xây dựng hệ thống du lịch thông minh.

+ Xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

+ Xây dựng hệ thống tài nguyên, môi trường thông minh.

+ Xây dựng hệ thống giáo dục thông minh.

+ Xây dựng hệ thống camera tập trung.

- Kết thúc giai đoạn 1, tỉnh sẽ tiến hành tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm triển khai cho giai đoạn 2 (2023 - 2025). Các nội dung đã triển khai trong giai đoạn 1 cần tiếp tục hoàn thiện, mở rộng theo nhu cầu của thực tế.

- Bên cạnh hoàn thiện các nội dung thực hiện giai đoạn 1, giai đoạn 2 tiếp tục triển khai các nội dung sau:

+ Xây dựng hệ thống nông nghiệp thông minh.

+ Xây dựng hệ thống công thương thông minh.

+ Xây dựng hệ thống quản lý xây dựng thông minh.

+ Xây dựng hệ thống khoa học và công nghệ thông minh.

7. Tổng mức đầu tư: 4.800.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bn nghìn, tám trăm tỷ đồng)./.

Trong đó:

Chi phí trực tiếp: 4.407.350.351.000 đồng

Chi phí quản lý dự án: 40.790.932.380 đồng

Chi phí tư vấn đầu tư: 101.828.979.364 đồng

Chi phí khác: 21.458.314.476 đồng

Chi phí dự phòng: 228.571.428.861 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Ngân sách địa phương.

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2030.

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; (để báo cáo)
- Thủ Tướng Chính phủ; (để báo c
áo)
- Bộ Kế hoạch và Đu tư; (để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (để báo c
áo)
- Bộ Thông tin và Truyền thông; (để báo c
áo)
- B
Tư pháp (Cục KTVBQPPL); (để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu; (để báo c
áo)
- Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: T
nh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thcủa tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND t
nh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dư
ơng, Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, NỘI DUNG TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Ban hành kèm
theo Nghị quyết s20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương)

STT

Tên nhiệm vụ, dự án

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời gian thc hin

1

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh

- Đu tư hệ thống thiết bị CNTT phn cứng và phần mm phục vụ xây dựng nền tảng tích hp, đảm bảo kết nối được dễ dàng và an toàn tất cả các ứng dụng thông minh của các lĩnh vực.

- Đầu tư hệ thống phần mềm CQĐT bao gồm: các phần mềm nền tảng tích hợp hp để thực hiện tích hợp, kết nối các ứng dụng và CSDL vào Trung tâm dữ liệu ĐTTM của Tỉnh và phục vụ trung tâm điều hành, phần mềm trục tích hợp LGSP kết nối trục liên thông của Chính phủ và thực hiện liên thông giữa các đơn vị trong tỉnh, Phần mềm hệ thống đăng nhập 1 lần

- Triển khai các ứng dụng phục vụ chính quyền điện tử bao gồm: thiết kế và xây dựng hệ thống mạng WAN của tỉnh và triển khai trục liên thông (LGSP) của tỉnh

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ giúp nâng cao năng lực của cán bộ vận hành, quản trị hệ thống

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020-2025

2

Xây dựng Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh

- Xây dựng Trung tâm dữ liệu tập trung của Tnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của Trung tâm tích hợp dữ liệu theo tiêu chuẩn của Bộ TTTT ban hành. Trung tâm dữ liệu là kho dữ liệu của tỉnh, lưu trữ tập trung dữ liệu dùng chung và dữ liệu chuyên ngành của Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020-2025

3

Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC)

- Đầu tư, xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an ninh mạng thực hiện giám sát, phân tích, phát hiện và cảnh báo sớm với các tấn công vào hệ thống mạng của Tỉnh

- Lắp đặt các thiết bị hỗ trợ đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020-2025

4

Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương

- Xây dựng trung tâm giám sát phục vụ công tác chỉ đạo điều hành

- Đầu tư trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác vận hành

- Tích hp, nâng cấp, xây dựng các CSDL, các ứng dụng của tỉnh thông qua một nền tảng chung thống nhất, đảm bảo tích hp, liên thông và kết nối và chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các đơn vị

- Hệ thống nền tảng phân tích thông minh ứng dụng AI, BI

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020-2025

5

Xây dựng hệ thng giám sát điều hành thông minh UBND Tỉnh

- Công tác chỉ đo điều hành trực tuyến

- Các phần mềm hỗ trợ công tác điều hành

- Xây dựng hệ thống báo cáo

- Hệ thống phân tích thông minh ứng dụng AI, BI

- Báo cáo công tác điều hành/kết quả điều hành

- Xây dựng hệ thống hiển thị thông minh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

2020-2025

6

Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh Tỉnh ủy

- Công tác chỉ đạo điều hành trực tuyến

- Các phần mềm hỗ trợ công tác điều hành

- Xây dựng hệ thống báo cáo

- Hệ thống phân tích thông minh ứng dụng AI, BI

- Báo cáo công tác điều hành/kết quả điều hành

- Xây dựng hệ thống hiển thị thông minh

Văn phòng Tnh ủy

Sở Thông tin và Truyền thông

2020-2025

7

Hệ thống giám sát, điều hành thông minh Hội đồng Nhân dân

- Công tác chỉ đạo điều hành trực tuyến

- Các phần mềm hỗ trợ công tác điều hành

- Xây dựng hệ thống báo cáo

- Hệ thống phân tích thông minh ứng dụng AI, BI

- Báo cáo công tác điều hành/kết quả điều hành

- Xây dựng hệ thống hiển thị thông minh

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

SThông tin và Truyền thông

2020-2025

8

Xây dựng Đô thị thông minh thành phố Hải Dương

- Xây dựng hệ thống chỉ đạo điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Dương bao gồm hạ tầng thiết bị vật lý và các phần mềm, ứng dụng CNTT

- Xây dựng hệ thống quản lý đô thị thông minh

- Triển khai các hệ thống thông minh theo mô hình chung của tỉnh bao gồm: giáo dục thông minh, du lịch thông minh, y tế thông minh, quan trắc môi trường, giao thông thông minh,...

UBND thành phố Hải Dương

SThông tin và Truyền thông

2020-2025

9

y dựng Đô thị thông minh thành phố Chí Linh

- Xây dựng hệ thống chỉ đạo điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phHải Dương bao gồm hạ tầng thiết bị vật lý và các phần mềm, ứng dụng CNTT

- Xây dựng hệ thống quản lý đô thị thông minh

- Triển khai các hệ thống thông minh theo mô hình chung của tỉnh bao gồm: giáo dục thông minh, du lịch thông minh, y tế thông minh, quan trắc môi trường, giao thông thông minh,...

UBND thành phố Chí Linh

Sở Thông tin và Truyền thông

2020-2025

10

Xây dựng Hệ thống y tế thông minh

- Thiết kế hệ thống điều hành y tế

- Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu y tế tập trung của ngành; kết nối các cơ sở dữ liệu, phần mềm, ứng dụng... đảm bảo thông tin được cập nhật, liên thông và an toàn dữ liệu.

Sở Y tế

SThông tin và Truyền thông

2020-2025

11

Xây dựng Hệ thống du lịch thông minh

- Xây dựng hệ thống chỉ đạo, giám sát điều hành tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng CSDL ngành du lịch theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.

- Nâng cấp, xây dựng Cng thông tin du lịch Hải Dương

- Xây dựng các tiện ích phục vụ người dân và du khách.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông

2020-2025

12

Xây dựng Hệ thống giao thông thông minh

- Hệ thống chỉ đạo, giám sát, điều hành giao thông.

- Hệ thống quản lý giao thông (camera giám sát, cân tự động...).

- Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông.

- Hệ thống phổ biến thông tin giao thông.

- Hệ thống biển báo giao thông linh hoạt

Sở Giao thông Vận tải

Sở Thông tin và Truyền thông

2020-2025

13

Xây dựng Hệ thống tài nguyên, môi trường thông minh

- Xây dựng và tích hợp với hệ thống quan trắc tự động trạm quan trắc môi trường khí và nước tự động hiện có trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Xây dựng Hệ thống chỉ đạo, giám sát điều hành môi trường có tích hợp với hệ thống quan trắc tự động.

- Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai và cung cấp thông tin đt đai cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên Môi trường

Sở Thông tin và Truyền thông

2020-2025

14

Xây dựng Hệ thống giáo dục thông minh

- Xây dựng Hệ thống chỉ đạo, giám sát, điều hành ngành Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tập trung

- Xây dựng hệ thống phân tích và dự báo thông minh, trực quan hóa dữ liệu, trợ lý thông minh trong quản lý, điều hành

- Đầu tư các dịch vụ tiện ích qua mobile app

- Đầu tư hệ thống quản lý giáo dục và đào tạo trực tuyến

- Nâng cấp phát triển thêm các chức năng cho cổng thông tin điện tử

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Thông tin và Truyền thông

2020-2025

15

Xây dựng Hệ thống camera tập trung

- Thiết kế xây dựng hệ thống camera giám sát tập trung của tỉnh bao gồm giao thông, công an, trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính công, phòng tiếp dân.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020-2025

16

Xây dựng Hệ thống nông nghiệp thông minh

- Xây dựng hệ thống chỉ đạo, giám sát điều hành tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng CSDL ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Thông tin và Truyền thông

2023-2025

17

Xây dựng Hệ thống công thương thông minh

- Xây dựng hệ thống chỉ đạo, giám sát điều hành tại Sở Công thương

- Xây dựng CSDL ngành công thương theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ

S Công thương

Sở Thông tin và Truyền thông

2023-2025

18

Xây dựng hệ thống quản lý xây dựng thông minh

- Xây dựng hệ thống chỉ đạo, giám sát điều hành tại Sở Xây dựng

- Xây dựng CSDL ngành xây dựng theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông

2023 - 2025

19

Xây dựng hệ thống khoa học và công nghệ thông minh

- Xây dựng hệ thống chỉ đạo, giám sát điều hành tại Sở Khoa học công nghệ

- Xây dựng CSDL ngành khoa học công nghệ theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ

Sở Khoa học và Công nghệ

SThông tin và Truyền thông

2023 - 2025

20

Xây dựng các hệ thống thông minh khác.

- Xây dựng hệ thống chỉ đạo, giám sát điều hành của ngành, đơn vị

- Xây dựng CSDL ngành và đơn vị theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ

Các ngành, đơn vị liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông

2023 - 2025

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


808

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215