Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 190/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 190/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 11/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/NQ-HĐND

Bc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN, GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các Nghị định hưng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định s77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm,

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Đầu tư công và Nghị định s 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một sdự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 21/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điu chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và sử dụng dự phòng 10% vốn nước ngoài tại Bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Nghị quyết s 88/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; các Nghị quyết số 107/NQ-HĐND18 ngày 17/4/2017, số 130/NQ-HĐND ngày 03/10/2018, số 143/NQ-HĐND ngày 06/12/2018, s 164/NQ-HĐND ngày 17/4/2019, s178/NQ-HĐND ngày 04/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình s227/TTr-UBND ngày 03/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:

1. Điều chnh Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 và Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 04/6/2019: Điều chỉnh nội dung 04 dự án.

(Chi tiết theo Phụ lục I)

2. Bổ sung danh mục các dự án sử dụng ngân sách vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 46 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến là 6.937,568 tỷ đồng.

(Chi tiết theo phụ lục II)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 11/7/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; CP (b/c);
- Bộ Tài chính; Bộ KH&ĐT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND t
nh;
- VP: TU, UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Các cơ quan Trung ư
ơng đóng trên địa bàn tnh;
- Đảng ủy Khối CCQ&DN t
nh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND c
ác huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT t
nh, Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: CVP, phòng TH, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm
theo Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tnh Bắc Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên công trình, dự án (sau điều chnh)

Chủ đầu tư

Điu chỉnh

Ghi chú

Nghị quyết điều chỉnh

Nội dung điều chỉnh

1

Cải tạo, nâng cấp kè Việt Thống đoạn từ K63+900-K64+900 đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ

Chi cục Thủy lợi

88/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Điều chnh tên dự án: Cải tạo, nâng cấp kè Thống Thượng đoạn từ K64+700-K65+000 đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ

 

2

Khu lưu niệm gắn với công viên đồng chí Lê Quang Đạo, thị xã Từ Sơn

Ban Quản lý dự án thị xã Từ Sơn

130/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

Điều chỉnh tên dự án: Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo, Thị xã Từ Sơn

 

3

Đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thị xã Từ Sơn

Ban QLDA Sở GTVT

178/NQ-HĐND ngày 04/6/2019

1. Điu chỉnh tên dự án: Đường về khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ đoạn từ TL295b đến TL277, thị xã Từ Sơn

2. Điều chnh chủ đầu tư: Từ UBND thị xã Từ Sơn sang Ban QLDA Sở GTVT.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: từ 606,776 tỷ đồng thành 466,3 tđồng

 

4

Xử lý sự cố sạt lbờ, bãi sông Cà Lồ tương ứng đoạn từ K14+000-K14+350 đê hữu Cà Lồ, huyện Yên Phong

Chi cục Thủy lợi

178/NQ-HĐND ngày 04/6/2019

Điều chnh tên dự án: Xử lý sự cố sạt lở bờ, bãi sông Cà Lồ tương ứng đoạn từ K14+000-K14+350 và sông Cầu tương ứng đoạn từ K28+860-K30+300, huyện Yên Phong

 

 

PHỤ LỤC II

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 ca HĐND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Tổng mức đầu tư dự kiến

Ghi chú

 

Tổng số

 

6.937.568

 

1

Cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè, mở rộng mặt đường TL295 đoạn từ Km73+500 đến Km75+000 (Nút giao QL18 - TL295 đến Đình làng thôn Nghiêm Xá)

UBND huyện Yên Phong

85.000

 

2

Đầu tư xây dựng mới Trạm bơm Vọng Nguyệt II

Công ty Bắc Đuống

100.000

 

3

Đầu tư xây dựng mới cầu Dọc

Công ty Bắc Đuống

10.000

 

4

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Báo Bắc Ninh

Báo Bắc Ninh

14.800

 

5

Đầu tư xây dựng Trung tâm báo chí tỉnh Bắc Ninh

Báo Bắc Ninh

30.000

 

6

Đầu tư xây mới đền thờ Nguyễn Cao, huyện Quế Võ

UBND huyện Quế Võ

143.409

 

7

Dự án cải tạo đoạn đường xã Chi Lăng, huyện Quế Võ

UBND huyện Quế Võ

32.912

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

8

Trụ sở liên cơ quan Mặt trận tổ quốc và một số cơ quan quản lý nhà nước huyện Gia Bình

UBND huyện Gia Bình

35.000

 

9

Đường gom khu công nghiệp Gia Bình 1 và các nút giao thông

UBND huyện Gia Bình

100.000

 

10

Đường Kênh Bắc (282B) đoạn từ Xuân Lai đi TL 285 mới

UBND huyện Gia Bình

200.000

 

11

Ci tạo, nâng cấp tuyến đường nối ĐT 285 cũ đi đê Hữu Đung, địa phận xã Thái Bảo, huyện Gia Bình

UBND huyện Gia Bình

150.000

 

12

Đầu tư xây dựng tuyến đường phía Tây thị trấn Gia Bình (từ TL 282B đến đường Cao Lỗ Vương)

UBND huyện Gia Bình

200.000

 

13

Đầu tư xây dựng tuyến đường phía Nam thị trấn Gia Bình (từ trường mầm non Hoàng Đăng Miện đến đường TL279)

UBND huyện Gia Bình

200.000

 

14

Đường Ngô Gia Tự kéo dài đi TL279

UBND huyện Gia Bình

110.000

 

15

Đầu tư xây dựng hệ thống kênh tưới khu sản xuất nông nghiệp tập trung đất bãi ven sông huyện Gia Bình

UBND huyện Gia Bình

150.000

 

16

Trường mầm non xã Đông Cứu, huyện Gia Bình

UBND huyện Gia Bình

65.000

 

17

Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối TL277 cũ và TL295 đoạn qua Khu công nghiệp Hanaka

UBND thị xã Từ Sơn

36.600

 

18

Đầu tư xây dựng TL285B đoạn từ nút giao đường TL287, huyện Quế Võ đến nút giao QL.1, thành phố Bắc Ninh, tnh Bắc Ninh

Sở Giao thông vận tải

573.177

 

19

Đường giao thông từ Đông Côi đi Đường tránh QL17 (Đoạn qua chợ đầu mối)

UBND huyện Thuận Thành

110.000

 

20

Đường giao thông từ đường tnh 282B đi cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả

UBND huyện Thuận Thành

165.000

 

21

H điu hòa, công viên cây xanh huyện Thuận Thành.

UBND huyện Thuận Thành

200.000

 

22

Đường giao thông trục xã Tân Chi đoạn tQL38 mới đi TL276

UBND huyện Tiên Du

57.670

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

23

Đường phía nam khu nhà ở xã hội thôn Dương Húc xã Đại Đồng

UBND huyện Tiên Du

100.000

Ngân sách tnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

24

Khu văn hóa thể thao, cây xanh

UBND huyện Tiên Du

70.000

Ngân sách tnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

25

Trường mm non 1, thị trấn Lim

UBND huyện Tiên Du

60.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

26

Trường tiu học thị trấn Lim

UBND huyện Tiên Du

65.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

27

Trường mầm non Hoàn Sơn 3

UBND huyện Tiên Du

65.000

Ngân sách tnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

28

Trường tiểu học Hoàn Sơn 2

UBND huyện Tiên Du

80.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

29

Trường tiểu học Liên Bão

UBND huyện Tiên Du

100.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

30

Trường mầm non Liên Bão 1

UBND huyện Tiên Du

65.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

31

Đường GTNT liên thôn đoạn từ ngã ba nhà ông Thức đi cu Hươu

UBND huyện Tiên Du

50.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

32

Trường mầm non xã Việt Đoàn (khu Long Văn)

UBND huyện Tiên Du

65.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

33

Đường từ khu dân cư thôn Hương Vân đi QL38 mới

UBND huyện Tiên Du

55.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

34

Trường THCS Phú Lâm (giai đoạn 2 - mrộng); Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 30 phòng; nhà đa năng, bể bơi, nhà ăn bán trú

UBND huyện Tiên Du

80.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

35

Trung tâm y tế xã Phật Tích

UBND huyện Tiên Du

35.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hp pháp khác

36

Đường giao thông từ Cổ Miếu đi Vĩnh Phú

UBND huyện Tiên Du

37.000

Ngân sách tnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

37

Dự án ĐTXD trường THCS xã Hiên Vân

UBND huyện Tiên Du

90.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

38

Dự án ĐTXD trường mầm non xã Hiên Vân

UBND huyện Tiên Du

70.000

Ngân sách tnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

39

Dự án ĐTXD trường tiểu học xã Hiên Vân

UBND huyện Tiên Du

90.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo thiết kế mẫu), ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

40

Đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa Lệ Chi Viên tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

195.000

 

41

Trung tâm điều hành giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đào tạo

345.000

S Thông tin và Truyn thông đề xuất

42

Trung tâm điều hành tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

362.000

Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất

43

Trung tâm điều hành và hệ thống thu thập thông tin cảnh báo sớm

Công an tỉnh

500.000

Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất

44

Trung tâm điều hành thành phố thông minh cấp tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông

496.000

 

45

Dự án Quản lý giao thông thông minh tnh Bc Ninh

Sở Giao thông vận ti

796.000

Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất

46

Trung tâm an ninh mạng

Sở Thông tin và truyền thông

298.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 190/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


606

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171