Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 190/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 190/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh với nội dung sau:

1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với dự án chưa đủ điều kiện nay đủ điều kiện giao là 1.521.000 triệu đồng (chi tiết theo phụ lục 1 kèm theo).

2. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh là 21.879 triệu đồng (chi tiết theo phụ lục 2 kèm theo).

3. Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015- 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh với số tiền là 10.530 triệu đồng (chi tiết theo Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
- VP QH, VPCTN, VPCP;
- TT.Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Viện KSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo PY, Đài PT&TH Phú Yên;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Trang Thông tin HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN NAY ĐỦ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 190/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng


TT

Danh mục dự án

Bổ sung Kế hoạch vốn 2016-2020

Chủ đầu tư

Tổng số

Cân đối ngân sách

Đất

Xố số kiến thiết

Nguồn vốn khác

 

TỔNG SỐ

1.521.000

 

1.521.000

 

 

 

I

Khối tỉnh quản lý

1.519.000

 

1.519.000

 

 

 

1

Cơ sở làm việc Công an cấp xã tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

40.000

 

40.000

 

 

Công an tỉnh

2

Tuyến đường số 14 (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

100.000

 

100.000

 

 

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

3

Đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1)

279.000

 

279.000

 

 

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

4

Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa

200.000

 

200.000

 

 

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

5

Công viên ven biển thành phố Tuy Hòa (đoạn từ đường Nguyễn Huệ-Cảng cá Phường 6 và từ Resort Thuận Thảo đến nhà nghỉ Hội nông dân)

680.000

 

680.000

 

 

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

6

Công viên ven biển thành phố Tuy Hòa (đoạn từ Nhà nghỉ Hội nông dân đến phía Nam Khu du lịch Bắc Âu)

100.000

 

100.000

 

 

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

7

Trung tâm văn hóa đa năng thị xã Sông Cầu (giai đoạn 1)

20.000

 

20.000

 

 

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

8

Khu công viên trung tâm thuộc Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa

100.000

 

100.000

 

 

BQL Khu kinh tế

II

Khối huyện quản lý

2.000

 

2.000

 

 

 

1

Dự án hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường ĐH.31 đoạn từ Cầu Lò Gốm đi xã An Ninh Tây, huyện Tuy An

2.000

 

2.000

 

 

UBND huyện Tuy An

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
(Kèm theo Nghị quyết số: 190/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Bổ sung Kế hoạch vốn 2016-2020

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng s

Cân đối ngân sách

Đất

Xổ số kiến thiết

Nguồn vốn khác

 

TỔNG SỐ

21.879

17.879

4.000

 

 

 

 

1

Khối tỉnh quản lý

7.889

7.889

0

 

 

 

 

1

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Nhà hội trường thuộc Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

5.000

5.000

 

 

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

2

Cải tạo, sửa chữa Đồn Điên phòng Xuân Đài (346) và Đồn Biên phòng An Hải (348) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1.889

1.889

 

 

 

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

3

Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng của tỉnh Phú Yên

1.000

1.000

 

 

 

ĐQL các dự án ĐTXD tỉnh

 

II

Khối huyện quản lý

13.990

9.990

4.000

 

 

 

 

1

Cấp nước sinh hoạt tập trung xã EaBar

5.000

5.000

 

 

 

UBND huyện Sông Hinh

 

2

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã ba thôn Lạc Chỉ đi Suối Phướng, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa

4.000

 

4.000

 

 

UBND huyện Tây Hòa

 

3

Bãi rác công cộng huyện Đông Hòa (giai đoạn 1)

4.990

4.990

 

 

 

UBND huyện Đông Hòa

 

 

PHỤ LỤC 3

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 190/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt

QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm

Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 đã giao

Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2019

Tổng vốn đã ứng chưa thu hồi

Đề nghị điều chỉnh tăng (+), giảm (-)

Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016- 2020 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Cân đối ngân sách

Đất

Xổ số kiến thiết

Nguồn vốn khác

Cân đối ngân sách

Đất

Xổ số kiến thiết

Nguồn vốn khác

Cân đối ngân sách

Đất

Xổ số kiến thiết

Nguồn vốn khác

 

Tổng số

 

 

140.000

140.000

140.000

63.000

36.000

0

41.000

103.250

0

83.250

0

20.000

0

0

0

0

0

0

140.000

 

1

Xây dựng tuyến đường N3 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Huyên - Lê Duẩn), Tp Tuy Hòa

413/QĐ-UBND ngày 21/3/2019

2306/QĐ-UBND ngày 07/12/2018

14.000

14.000

14.000

 

14.000

 

 

8.000

 

8.000

 

 

 

-3.300

 

-3.300

 

 

10.700

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

2

Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Độc Lập (đoạn từ Nhà nghỉ Hội nông dân tỉnh - khu du lịch Bắc Âu) thành phố Tuy Hòa

535/QĐ-UBND ngày 9/4/2019

825/QĐ-UBND ngày 04/6/2019

8.000

8.000

8.000

8.000

 

 

 

5.000

 

5.000

 

 

 

-230

-230

 

 

 

7.770

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

3

Tuyến tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân giai đoạn 2

2065/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

825/QĐ-UBND ngày 04/6/2019

55.000

55.000

55.000

55.000

 

 

 

39.250

 

39.250

 

 

 

3.530

230

3.300

 

 

58.530

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

4

Dự án Duy tu, trùng tu các khu di tích lịch sử

 

1494/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

10.000

10.000

10.000

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

-5.000

 

-5.000

 

 

5.000

Sở VHTTDL

5

Dự án Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Số 1477/QĐ-UBND ngày 20/9/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

 

5.000

 

 

5.000

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

6

Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng của tỉnh Phú Yên

1845/QĐ-UBND, 08/11/12;

1941/QĐ-UBND, 20/10/12

3035/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

51.000

51.000

51.000

 

10.000

 

41.000

51.000

 

31.000

 

20.000

 

2.000

 

2.000

 

 

53.000

BQL các dự án ĐTXD tỉnh

7

Đầu tư mới cầu Vạn Kiếp P.6 TP Tuy Hòa

 

1494/QĐ-UBND ngày 31/7/2019

2.000

2.000

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

-2.000

 

-2.000

 

 

0

UBND TP Tuy Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 190/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69