Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển 2016 Đồng Tháp

Số hiệu: 17/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020; và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đề nghị thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm tra số 277/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân b, với những nội dung như sau:

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.245 tỷ đng

Trong đó:

- Vốn ngân sách tập trung: 895 tỷ đồng.

- Vốn thu tiền sử dụng đất: 350 tỷ đồng.

Dự kiến phương án phân bổ như sau:

Tổng vốn 1.245 tỷ đồng; phân bổ 90% tổng mức vốn cho các ngành, lĩnh vực (bằng 1.122,9 tỷ đồng), trong đó đầu tư lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề là 249 tỷ đồng, lĩnh vực khoa học công nghệ là 44 tỷ đng; dự phòng 10% (bng 122,1 tỷ đồng) để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch1.

a) Cấp Tỉnh quản lý: 529 tỷ đồng gồm:

- Vốn ngân sách tập trung: 505 tỷ đồng; phân bổ 90% tổng mức vốn cho các ngành, lĩnh vực; cụ thể:

+ Vốn chuẩn bị đầu tư: 20 tỷ đồng, chiếm 4,4%.

+ Vốn chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư: 434,5 tỷ đng, chiếm 95,6% phân bổ cho các ngành, lĩnh vực sau:

* Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề: 100 tỷ đồng.

* Khoa học công nghệ và Công nghệ thông tin: 44 tỷ đồng.

* Hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, thương mại du lịch: 84,5 tỷ đồng.

* Quốc phòng - An ninh: 80 tỷ đng.

* Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể, Hiệp hội: 80 tỷ đồng.

* Văn hóa xã hội: 24 tỷ đồng.

* Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 22 tỷ đng.

- Phương án phân bổ 454,5 tỷ đồng cụ thể như sau:

+ Phân bổ 315,55 tỷ đồng cho 31 dự án (21 dự án chuyển tiếp, 10 dự án khởi công mới có quyết định đầu tư trước 31/10/2015).

+ Còn lại 138,95 tỷ đồng, chưa phân bổ do các dự án chưa đủ tục đầu tư theo quy định (trong đó, dự kiến 118,95 tỷ đng phân bcho 75 dự án khi công mi đến 09/12/2015 chưa có quyết định đầu tư và 20 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư).

- Dự phòng 10%: 50,5 tỷ đng đxử lý các vn đ phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch chưa phân bổ cụ thể.

(Có Biu mẫu NSTT 2016 chi tiết đính kèm)

- Vốn thu tiền sử dụng đất: 24 tỷ đồng, cấp cho Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh.

b) Cấp Huyn quản lý: 716 tỷ đng (bao gm: vốn ngân sách tp trung 390 tỷ đồng; vốn tnguồn thu tiền sử dụng đất 326 tỷ đng); phân b 90% tng mức vốn cho các ngành, lĩnh vực, trong đó đầu tư lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề là 149 tỷ đồng, dự phòng 10% để xử lý các vấn đ phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch.

2. Vốn xổ số kiến thiết: 700 tỷ đồng

- Phân bổ 90% tổng mức vốn cho các ngành, lĩnh vực: 630 tỷ đồng, cụ thể như sau:

+ Giáo dục và Đào tạo: 288 tỷ đồng, chiếm 45,71%.

+ Y tế: 90 tỷ đồng, chiếm 14,29%.

+ Văn hóa - Xã hội: 02 tỷ đồng, chiếm 0,32%.

+ Giao thông: 150 tỷ đồng, chiếm 23,81%.

+ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 40 tỷ đồng, chiếm 6,35%.

+ Hạ tầng đô thị, công nghiệp, thương mại du lịch: 60 tỷ đồng, chiếm 9,52%.

- Phương án phân bổ 630 tỷ đồng, cụ thể như sau:

+ Phân bổ 457,9 tỷ đồng cho 57 dự án (50 dự án chuyển tiếp, 7 dự án khởi công mới có quyết định đầu tư trước 31/10/2015).

+ Còn lại 172,1 tỷ đồng chưa phân bổ do các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư (dự kiến 33 dự án khởi công mới đến 09/12/2015 chưa có quyết định đầu tư).

- Dự phòng 10%: 70 tỷ đồng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch chưa phân bcụ thể.

(Có Biu mẫu XSKT 2016 chi tiết đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Đồng thời tiếp tục rà soát hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án đtrình HĐND Tỉnh bố trí vốn đầu tư tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, ktừ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I, II), BCTĐB;
- Bộ Kế hoạch Và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, TT/UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐB
QH Tỉnh, Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các Sở ngành Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 1 - Trong đó, riêng tiền sử dụng đất cấp Tỉnh quản lý 24 tỷ đồng phân bổ đủ cho Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.712

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!