Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 16/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 2316/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà vinh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020: Tổng số 12 công trình, dự án với quy mô diện tích 17,93 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa là 5,52 ha; tổng nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng là 58.771 triệu đồng (không bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp), trong đó:

a) Bổ sung mới: 08 công trình, dự án với quy mô diện tích 11,36ha, trong đó diện tích đất trồng lúa là 5,47ha; tổng nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng là 28.724 triệu đồng.

b) Đăng ký điều chỉnh: 04 công trình, dự án với quy mô diện tích 6,57ha, trong đó diện tích đất trồng lúa là 0,05ha; tổng nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng là 30.047 triệu đồng.

(Đính kèm Biểu số 1)

2. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác đã được thông qua tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2018 đến 2019 chuyển sang thực hiện trong năm 2020 (thuộc trường hợp trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa theo điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai): Tổng số 09 công trình, dự án với quy mô diện tích 369,21 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa là 310,46ha; tổng nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng là 1.136.806 triệu đồng (không bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp) (Đính kèm Biểu số 2).

3. Bổ sung công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020 không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai nhưng thuộc điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013: Tổng số có 05 công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích khoảng 13,35 ha (Đính kèm Biểu số 3).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:

- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ: TN và MT, KH và ĐT, TC;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TN và MT, KH và ĐT, Tài chính, Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Biểu số 1

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI)

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Số TT

Tên công trình, dự án

Diện tích cần thu hồi (ha)

Nhu cầu chuyển mục đích (ha)

Nguồn vốn giải phóng mặt bằng

Địa điểm

Chủ đầu tư

Căn cứ Pháp lý

Ghi chú

Tổng cộng

Trong đó:

Mức vốn (triệu đồng)

Nguồn vốn

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

A

Công trình, dự án đăng ký mới: 08 công trình

11,36

5.47

5,47

 

28.724,00

 

 

 

 

 

I

Huyện Duyên Hải

4,91

0,70

0,70

 

13.800,00

 

 

 

 

 

1

Trạm biến áp 220kV Duyên Hải và hướng tuyến đường dây đầu nối

4,03

 

 

 

 

Doanh nghiệp

Xã Ngũ Lạc

BQL dự án các công trình điện Miền Nam

Công văn số 2640/UBND-CNXD ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh

 

2

Trường THPT huyện Duyên Hải

0,88

0,70

0,70

 

13.800,00

Ngân sách tỉnh

Xã Ngũ Lạc

Sở Giáo dục - Đào tạo

Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 15/6/2018

 

II

Huyện Cầu Kè

3,39

3,30

3,30

 

13.860,00

 

 

 

 

 

1

Các tuyến đường nội ô thị trấn Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

2,10

2,10

2,10

 

8.820,00

Ngân sách huyện

thị trấn Cầu Kè

UBND huyện Cầu Kè

QĐ số 2312/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh

 

2

Nâng cấp đường nhựa từ cầu Mặt Hàn đến Hương Lộ 32, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè

1,20

1,20

1,20

 

5.040,00

Ngân sách huyện

xã Tam Ngãi

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè

Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Cầu Kè

 

III

Huyện Tiểu Cần

0,02

 

 

 

200,00

 

 

 

 

 

1

Công viên mũi tàu thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

0,02

 

 

 

200,00

Ngân sách

Thị trấn Cầu Quan

Hội đồng BT, HT và TĐC huyện

Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện

 

IV

Huyện Cầu Ngang

0,70

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

1

Di dân khẩn cấp vùng sạt lở thị trấn Cầu Ngang và xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang (giai đoạn 2)

0,70

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương

Thị trấn Cầu Ngang

BQL ĐTXD các công trình NN và PTNT

Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh

 

V

Huyện Càng Long

0,29

0,29

0,29

 

864,00

 

 

 

 

 

1

Đường dẫn vào Dự án Kho lạnh thông minh tiêu chuẩn Châu Âu

0,29

0,29

0,29

 

864,00

Ngân sách

xã Bình Phú

UBND huyện Càng Long

 

 

VI

Công trình liên huyện

2,14

1,18

1,18

 

0,00

 

 

 

 

 

1

Đường dây 110kV Vũng Liêm - Trà Vinh 2. Trong đó:

- Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vũng Liêm - Trà Vinh: Diện tích 0,62 ha đất, trong đó có 0,27 ha đất trồng lúa (địa điểm thuộc các huyện: Càng Long, Châu Thành, thành phố Trà Vinh).

- Đường dây mạch 2 từ trạm 220kV Trà Vinh 2 - trạm 110kV Cầu Kè: Diện tích 1,38 ha đất, trong đó có 0,83 ha đất trồng lúa (địa điểm thuộc các huyện: Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Kè).

2,14

1,18

1,18

 

 

Doanh nghiệp

Huyện Càng Long
Huyện Châu Thành
Thành phố Trà Vinh

Doanh nghiệp

QĐ số 1940/QĐ-BCT ngày 19/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương Công văn số 3561/UBND-CNXD ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh

 

B

Công trình, dự án đăng ký điều chỉnh: 04 công trình, dự án

6,57

0,05

0,05

 

30.047,00

 

 

 

 

 

I

Huyện Tiểu Cần

0,02

0,00

0,00

 

600,00

 

 

 

 

 

1

Mở rộng Quảng trường thị trấn Tiểu Cần

0,02

 

 

 

600,00

Ngân sách

Thị trấn Tiểu Cần

Hội đồng BT, HT và TĐC huyện

Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện

Đã có trong Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10/12/2019: Điều chỉnh tên dự án từ "Mở rộng Quảng trường huyện Tiểu Cần" thành "Mở rộng Quảng trường thị trấn Tiểu Cần".

II

Thành phố Trà Vinh

1,10

0,00

0,00

 

15.000,00

 

 

 

 

 

1

Đường giao thông và hệ thống thoát nước phường 2, phường 7, thành phố Trà Vinh

1,10

 

 

 

15.000,00

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 tỷ, còn lại ngân sách thành phố

Phường 2, 7

BQL các dự án ĐTXD TP

Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 23/10/2019

Đã có trong Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10/12/2019: Điều chỉnh diện tích và chủ đầu tư thực hiện dự án:

- Diện tích từ “0,40 ha đất trồng lúa” thành "diện tích 1,10 ha, không có đất trồng lúa"

- Chủ đầu tư từ "UBND TP" thành "BQL các dự án ĐTXD TP”.

- Bổ sung địa điểm: thành Phường 2, Phường 7.

III

Huyện Cầu Ngang

0,85

0,05

0,05

 

4.447,00

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp đường nối Hương lộ 20 - Hương lộ 12, huyện Cầu Ngang

0,85

0,05

0,05

 

4.447,00

Ngân sách

xã Long Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh

Đã có trong Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 12/4/2019, nay xin điều chỉnh như sau:

- Diện tích từ "0,10 ha đất (không có đất trồng lúa" thành "diện tích 0,85 ha, trong đó có 0,05 ha đất trồng lúa".

- Điều chỉnh nguồn vốn: từ 12,755 triệu đồng thành 4.447 triệu đồng.

Lý do: Thực hiện theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh.

IV

Công trình liên huyện

4,60

 

 

 

10.000,00

 

 

 

 

 

1

Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2, tỉnh Trà Vinh

4,60

 

 

 

10.000,00

Ngân sách

huyện Châu Thành, huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải

Sở Giao thông Vận tải

Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh

Đã có trong Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, nay xin điều chỉnh như sau:

- Điều chỉnh tên dự án từ tên “Đường tỉnh 915B đoạn từ cầu Long Bình 3 đến xã Hiệp Thạnh (từ Km 10+258 đến Km48+936,6)" thành "Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2, tỉnh Trà Vinh"

- Điều chỉnh nguồn vốn: từ 699,455 triệu đồng thành 653.405 triệu đồng.

Lý do: Thực hiện theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh.

TỔNG CỘNG: 12 công trình, dự án

17,93

5,52

5,52

 

58.771,00

 

 

 

 

 

 

Biểu số 2

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (TRƯỜNG HỢP TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN CHUYỂN MỤC ĐÍCH)

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Số TT

Tên công trình, dự án

Diện tích cần thu hồi (ha)

Nhu cầu chuyển mục đích (ha)

Nguồn vốn giải phóng mặt bằng

Địa điểm

Chủ đầu tư

Căn cứ Pháp lý

Ghi chú

Tổng cộng

Trong đó:

Mức vốn (triệu đồng)

Nguồn vốn

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

1

Dự án Khu đô thị Đông Ao Bà Om (giai đoạn 1: Xây dựng Hồ Điều Hòa; giai đoạn 2: thực hiện dự án Đông Ao Bà Om)

73,81

50,00

50,00

 

 

Ngân sách tỉnh Doanh nghiệp

Phường 7 phường 9

Doanh nghiệp

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

- Về tên dự án, quy mô dự án và hình thức thực hiện thủ tục đất đai (Nhà nước thu hồi đất hoặc nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) xác định lại khi có dự án đầu tư cụ thể

- Trong tổng 73,81 ha đã có xác định Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 12/7/2019: Dự án XD Hồ Điều Hòa là 32,90 ha (trong đó 30 ha đất trồng lúa)

2

Khu đô thị mới thành phố Trà Vinh (khu đối diện Bệnh viện đa khoa mới)

49,67

39,44

39,44

 

 

Ngân sách tỉnh Doanh nghiệp

Phường 7

Doanh nghiệp

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

Về tên dự án, quy mô dự án và hình thức thực hiện thủ tục đất đai (Nhà nước thu hồi đất hoặc nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) sẽ được xác định lại khi có dự án đầu tư cụ thể

3

Cụm Công nghiệp Hòa Ân

50,00

39,82

39,82

 

125.000,00

Ngân sách

Xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè

UBND huyện

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

 

4

Kênh Nhà Thờ - Phú Thọ, Kênh 3/2

27,38

25,69

25,69

 

54.754,00

Ngân sách

Các huyện: Càng Long, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú

UBND huyện

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

 

5

Đường nối Quốc lộ 60 - Quốc lộ 54, huyện Tiểu Cần

34,65

28,00

28,00

 

480.000,00

Ngân sách

Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

 

Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 12/4/2019.

 

6

Cụm công nghiệp Long Sơn

40,00

39,00

39,00

 

50.000,00

Ngân sách

Xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang

UBND huyện

Nghị quyết số 156NQ-HĐND ngày 15/10/2019.

 

7

Cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành

21,12

20,60

20,60

 

51.252,00

Ngân sách tỉnh

Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành

UBND huyện

Nghị quyết 109/NQ- HĐND ngày 07/12/2018

Đã có trong Nghị quyết 109/NQ- HĐND ngày 07/12/2018, nay xin điều chỉnh tên công trình từ tên “Cụm công nghiệp Tân Ngại, xã Lương Hòa A" thành "Cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành" theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh (thành lập cụm công nghiệp)

8

Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang

40,00

38,50

38,50

 

50.000,00

Ngân sách

Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Cầu Ngang

Nghị quyết 137/NQ- HĐND ngày 12/7/2019

Đã có trong Nghị quyết 137/NQ- HĐND ngày 12/7/2019, nay xin điều chỉnh tên công trình từ tên "Cụm công nghiệp xã Hiệp Mỹ Tây" thành "Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang" theo Quyết định số 1063/QĐ- UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh (thành lập cụm công nghiệp)

9

Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh

32,58

29,41

29,41

 

325.800,00

Ngân sách tỉnh

Xã Long Đúc, thành phố Trà Vinh

UBND thành phố

Nghị quyết 127/NQ- HĐND ngày 12/4/2019

 

TỔNG CỘNG: 09 công trình, dự án

369,21

310,46

310,46

 

1.136.806,00

 

 

 

 

 

 

Biểu số 3

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (KHÔNG THUỘC KHOẢN 3 ĐIỀU 62 NHƯNG THUỘC ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI)

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Số TT

Tên công trình, dự án

Nhu cầu chuyển mục đích (ha)

Nguồn vốn giải phóng mặt bằng

Địa điểm

Chủ đầu tư

Căn cứ Pháp lý

Ghi chú

Tổng cộng

Trong đó:

Mức vốn (triệu đồng)

Nguồn vốn

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

I

Huyện Trà Cú

6,40

6,40

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất

2,20

2,20

 

 

Doanh nghiệp

xã Tập Sơn

Doanh nghiệp

 

 

2

Khu dân cư khóm 1, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

4,20

4,20

 

 

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Thị trấn Trà Cú

UBND huyện Trà Cú

Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh

 

II

Huyện Cầu Kè

0,03

0,03

 

 

 

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Nam Sông Hậu số 3

0,03

0,03

 

 

Doanh nghiệp

Xã Thông Hóa

Doanh nghiệp

 

 

III

Huyện Càng Long

6,92

6,92

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà máy phân bón vi sinh Acela Biotek Việt Nam

5,92

5,92

 

 

Doanh nghiệp

Xã Bình Phú

Doanh nghiệp

 

 

2

Dự án Kho lạnh thông minh tiêu chuẩn Châu Âu

1,00

1,00

 

 

Doanh nghiệp

Xã Bình Phú

Doanh nghiệp

 

 

TỔNG CỘNG: 05 công trình, dự án

13,35

13,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


145

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17