Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển Đồng Tháp

Số hiệu: 16/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 277/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư phát triển:

Vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí để chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư của các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2016 - 2020 sau đây:

1.1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: các dự án thủy lợi, hạ tầng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển rừng bền vững; phát triển thủy sản; phát triển giống cây trồng, vật nuôi; các dự án phòng, tránh thiên tai, bão lụt, hạn hán.

1.2. Công nghiệp: Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu; mạng lưới điện nông thôn.

1.3. Thương mại: Đầu tư các dự án chợ dân sinh, chợ đầu mối, trung tâm logistic, trung tâm hội chợ triển lãm, kết cấu hạ tầng xuất khẩu, nhập khẩu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1.4. Giao thông: Đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình, dán giao thông đường bộ, đường thủy.

1.5. Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải: Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình, dự án cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải.

1.6. Kho tàng: Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình thuộc hệ thống kho tàng, kho chuyên dụng, lưu trữ h sơ, tài liệu, kho vật chứng.

1.7. Văn hóa: các dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa thế giới, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; di tích cấp tỉnh, bo tn văn hóa truyền thống, các dự án văn hóa.

1.8. Thể thao: Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình, dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng thể dục, thể thao.

1.9. Du lịch: Đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển du lịch bền vững tại các khu, điểm, địa bàn du lịch.

1.10. Khoa học, công nghệ: Đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các tổ chức khoa học và công nghệ; các phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm; các trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; các phòng thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ các chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; các trạm, trại thực nghiệm; khu công ngh cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

1.11. Công nghệ thông tin: Đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; bảo mật và an toàn thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước ; hạ tng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; hạ tầng thương mại điện tử, giao dịch điện tử.

1.12. Thông tin: Đầu tư xây dựng và cải tạo các dự án phục vụ hoạt động xut bản, thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình và phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, công ích thiết yếu.

1.13. Truyền thông: Đầu tư các dự án viễn thông phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn thông tin quốc gia.

1.14. Giáo dục, Đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục, đào tạo và cơ sở giáo dục ngh nghiệp các cp học từ mầm non đến đại học và hạ tầng kỹ thuật các khu đại học cụ thể được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

1.15. Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm: Đầu tư các dự án bệnh viện, các cơ sở y tế, trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định, giám định của cơ quan qun lý chuyên ngành.

1.16. Xã hội: Đầu tư Các dự án nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; hỗ trợ việc làm; chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe cán bộ, công chức; cai nghiện và các dự án trợ giúp xã hội khác; các dự án cải tạo, nâng cấp các dự án ghi công liệt sỹ.

1.17. Tài nguyên và môi trường: Đầu tư các dự án đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, thăm dò địa chất và khoáng sản, nguồn nước; quan trắc cảnh báo môi trường; bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

1.18. Quản lý nhà nước: Đầu tư xây dựng và cải tạo trụ sở nơi làm việc của các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tổ chức Đoàn th, Hiệp hội các cấp.

1.19. Quốc phòng, an ninh: Đầu tư các dự án phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cụ thể được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

2. Các nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020:

2.1. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển do cấp tỉnh quản lý:

- Nguyên tắc: thực hiện quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối tượng:

+ Các cơ quan Đảng cấp Tỉnh (do Tỉnh ủy quản lý).

+ Các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, ban ngành tỉnh (do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập).

2.2. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển do cấp huyện quản lý:

- Nguyên tắc:

+ Thực hiện quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển được xây dựng trong năm 2016; nhằm xác định tỷ lệ điều tiết và bổ sung cân đối của ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện trong giai đoạn 2016 - 2020.

+ Bảo đảm tương quan hợp lý giữa mục tiêu phát triển các trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương có s thu lớn, có điu tiết cao về ngân sách tỉnh; với việc ưu tiên hỗ trợ các địa phương có diện tích trồng lúa lớn, xã biên giới, xã vùng khó khăn khác đ góp phn thu hẹp dn khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sng của dân cư giữa các vùng trong tỉnh.

+ Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển.

+ Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vn đầu tư phát triển.

+ Mức vốn đầu tư phát triển trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) trong thời kỳ ổn định 2016 - 2020 của cấp huyện: năm 2017 tăng tối thiểu 10% so với kế hoạch năm 2016, kế hoạch năm 2018 tăng 8% so với kế hoạch năm 2017, kế hoạch năm 2019 - 2020 tăng 8% so với kế hoạch năm 2018.

- Đối tượng:

+ Các cơ quan Nhà nước cấp huyện, ban ngành huyện (do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập).

2.3. Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư trong cân đối giai đoạn 2016 - 2020 và cách tính điểm của từng tiêu chí cụ thể:

Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối giai đoạn 2016 - 2020 (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất) cho các huyện, thị xã, thành phố gồm:

a. Tiêu chí dân số:

- Điểm của tiêu chí dân số:

Số dân

Điểm

Đến 140.000 người

10

Trên 140.000 người, cứ tăng 20.000 người được thêm

1

- Dân số của các huyện, thị xã, thành phố để tính toán điểm sẽ được xác định căn cứ vào niên giám thống kê 2014 của Cục Thống kê Đng Tháp nhân với tốc độ tăng dân số bình quân của tỉnh. Đối với những huyện, thị xã, thành phố nào có tc độ tăng dân số cao hơn của tỉnh sẽ chỉ được tính điểm bng mức tăng chung.

b. Tiêu chí về trình độ phát triển:

Bao gồm 3 thành phần: tỷ lệ hộ nghèo, thu nội địa (không bao gồm khoản thu tiền sử dụng đất) và tỷ lệ điều tiết về ngân sách tỉnh.

- Điểm tính theo tỷ lệ hộ nghèo:

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia

Điểm

5% hộ nghèo

3

Tỷ lệ hộ nghèo được xác định căn cứ số liệu công b của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2014.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm 2014 của Tỉnh: 5,54%.

- Điểm tính theo số thu nội địa:

Thu nội địa

(không bao gồm số thu tiền sử dụng đất)

Điểm

Đến 20 tỷ đồng

5

Từ 20 tỷ đồng trở lên, cứ 10 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

3

Số thu nội địa (không bao gồm các khoản thu tiền sử dụng đất) được xác định vào dự toán thu ngân sách năm 2015 (do Sở Tài chính cung cấp).

Thu nội địa (không bao gồm số thu tiền sử dụng đất): tính số thu thấp nhất của 12 huyện, thị xã, thành phố.

- Điểm tính theo tỷ lệ điều tiết về ngân sách tỉnh:

Tỷ lệ điều tiết về ngân sách tỉnh

Điểm

Đến 20%, cứ 5% điều tiết về ngân sách tỉnh được tính thêm

2

Từ 20% đến 50%, cứ tăng 5% điều tiết về ngân sách tỉnh được tính thêm

3

Trên 50%, cứ tăng 5% điều tiết về ngân sách tỉnh được tính thêm

5

Việc tính toán điểm căn cứ vào tỷ lệ điều tiết của ngân sách cấp huyện về ngân sách tỉnh trong thời kỳ ổn định 2011 - 2015.

c. Tiêu chí diện tích:

- Diện tích đất tự nhiên:

Din tích đất t nhiên

Điểm

Đến 280 Km2

6

Từ 280 Km2 trở lên, cứ 20 Km2 tăng thêm được thêm

1

Diện tích đất t nhiên để xác định điểm lấy theo niên giám thống kê năm 2014 của Cục Thống kê Đồng Tháp.

- Tỷ lệ đất trồng lúa trên tổng diện tích đất t nhiên:

Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích tự nhiên

Điểm

Các địa phương có tỷ lệ diện tích đất trồng lúa đến 20% không được tính điểm

Có tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên 20% trở lên được tính điểm theo thang điểm sau:

- Đến 30%, cứ 1% diện tích được tính

0,2

- Trên 30% đến 50%, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính

0,6

- Trên 50% trở lên, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính

1,2

Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích tự nhiên (chọn tỷ lệ thấp nhất của 12 huyện, TX, TP).

d. Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã:

- Điểm tính theo đơn vị hành chính cấp xã:

Đơn vị hành chính cấp xã

Điểm

Từ 12 xã trở xuống

3

Từ 12 xã trở lên, cứ mỗi xã tăng thêm

0,1

Số đơn vị hành chính cấp xã để tính toán điểm căn cứ vào số liệu công bố của Sở Nội vụ và Cục Thống kê Đng Tháp về số đơn vị hành chính cấp xã đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Điểm tính theo đơn vị hành chính cấp xã biên giới:

Đơn vị hành chính cấp xã

Điểm

1 xã

3

Số đơn vị cấp xã biên giới để tính toán điểm căn cứ Quyết định s 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

đ. Các tiêu chí bổ sung:

Địa phương

Điểm

Vùng đô th trung tâm: TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc

5

Vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn: thị xã Hồng Ngự, H.Hồng Ngự, H.Tân Hồng, H.Tam Nông, H.Tháp Mười.

4

Vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn: Huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Thanh Bình, Cao Lãnh.

3

Phân vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn do Trung ương quy định.

2.4. Xác định mức phân bổ vốn:

a. Số vốn định mức cho 1 điểm phân b vốn đầu tư:

- Số vốn định mức cho 1 điểm phân bổ vốn đầu tư (Z) được tính theo công thức:

Z =

Trong đó:

- K: là tổng số vốn trong cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố (không bao gồm nguồn thu tin sử dụng đất).

- Y: là tổng số điểm của 12 huyện, thị xã, thành phố sau khi tính điểm theo các tiêu chí phân bổ vốn.

b. Tổng số vốn trong cân đối (không bao gm nguồn thu tiền sử dụng đất) của từng huyện, thị xã, thành phố (Vi) được tính theo công thức:

Vi = Z x Ui

Trong đó:

- Z: số vốn định mức cho 1 điểm phân b vốn đầu tư.

- Ui: tổng số điểm tính toán theo các tiêu chí phân bổ vốn của huyện thứ i (i=1,.., 12).

2.5. Điều chỉnh bất hợp lý:

Sau khi phân bổ vốn đầu tư trong cân đối theo các tiêu chí và định mức trên, đối với các địa phương có số vốn đầu tư trong cân đối (không bao gm nguồn thu tiền sử dụng đất) thấp hơn kế hoạch năm 2015 do Ủy ban nhân dân Tỉnh giao s được điu chỉnh tăng bng 20% số vốn đầu tư trong cân đối (không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất) kế hoạch năm 2015 do Ủy ban nhân dân Tỉnh đã giao.

2.6. Vốn đầu tư trong cân đối của huyện, thị xã thành phố:

Vốn đầu tư trong cân đối của huyện, thị xã, thành phố năm 2016 (năm đầu thời kỳ ổn định) sẽ là cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết về ngân sách tỉnh và s bổ sung từ ngân sách tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố; bao gồm số vốn đầu tư trong cân đi theo tiêu chí, định mức nêu trên và toàn bộ các khoản thu tiền sử dụng đất của huyện, thị xã, thành phố theo dự toán thu năm 2016.

Đầu tư trong cân đối các năm tiếp theo trong thời kỳ n định giai đoạn 2016-2020 của huyện, thị xã, thành phố được tính toán căn cứ trên cơ sở số vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức mới trên, tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị xã, thành phố hoặc số hỗ trợ có mục tiêu trong cân đi t ngân sách tỉnh trong thời kỳ ổn định và dự toán nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm của huyện, thị xã, thành phố.

3. Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu:

Các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án được ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc phân bổ vốn cho các chương trình, dự án thực hiện theo nguyên tắc các công trình, dự án phải nằm trong quy hoạch đã được duyệt; có đy đủ các thủ tục đu tư theo các quy định của Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công. Ủy ban nhân dân Tỉnh căn cứ tiêu chí, định mức phân bổ của ngân sách Trung ương và mức vốn hỗ trợ để bố trí vốn cụ thể cho từng chương trình, dự án nhằm đảm bảo sử dụng đúng mục tiêu và định hướng phân bổ của Trung ương.

Đối với các chương trình, dự án do huyện, thị xã, thành phố làm chủ dự án theo phân cấp thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện; Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng hình thức ghi vốn hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, thị xã, thành phố đ tổ chức quản lý thực hiện dự án như đối với các dự án được phân cấp.

4. Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố:

4.1. Đối với các dự án đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

Căn cứ dự toán thu xổ số kiến thiết hàng năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân Tỉnh bố trí toàn bộ nguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển trong đó bố trí nguồn thu x số kiến thiết để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo dạy nghề và y tế theo quy định hiện hành. Sau khi đã bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đu tư, số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác thuộc ngành giao thông, văn hóa - xã hội, đi ứng các dự án ODA, nông nghiệp, hạ tầng đô thị, thương mại, du lịch.

* Nguyên tắc hỗ trợ: các chương trình, dự án phải được Ủy ban nhân dân Tỉnh thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và mức vốn hỗ trợ trước khi ra Quyết định đầu tư.

* Đối tượng hỗ trợ như sau:

a. Lĩnh vực giáo dục: Hỗ trợ đầu tư xây dựng các trường được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt theo các tiêu chí sau:

+ Trường xuống cấp nặng được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng lại, trường thành lập mới.

+ Tách trường các cấp phổ thông (kể cả ngành học mầm non) do vượt quy mô quản lý cho phép.

+ Mở rộng trường đạt chuẩn quốc gia.

b. Lĩnh vực dạy nghề: hỗ trợ đầu tư chương trình trung tâm dạy nghề - giáo dục thường xuyên cấp huyện theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

* Mức vốn hỗ trợ:

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư các hạng mục chính; ngân sách huyện đi ứng bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) và hạng mục phụ.

c. Lĩnh vc văn hóa - xã hội: hỗ trợ đầu tư các Trung tâm văn hóa học tp cộng đồng cấp xã theo chương trình tỉnh phê duyệt.

4.2. Đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung:

* Ngành, lĩnh vực: đảm bảo cân đối cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề, Khoa học công nghệ theo quy định hiện hành và tập trung b trí vốn cho các lĩnh vực khác như: hạ tầng đô thị, công nghiệp, thương mại, du lịch, nông nghiệp thủy lợi và phát triển nông thôn, cấp nước, đối ứng các ODA, giao thông, văn hóa xã hội, quản lý nhà nước và quốc phòng an ninh.

* Nguyên tắc hỗ trợ: các chương trình, dự án phải được Ủy ban nhân dân Tỉnh thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và mức vốn hỗ trợ trước khi ra Quyết định đầu tư.

* Đối tượng hỗ trợ như sau:

+ H trợ từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.

Điều 2. Nghị quyết này được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 và thay thế Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2010, Nghị quyết số 94/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 và Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP I, II, Ban CTĐB;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU, UBND, MTTQ Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- Các đại biểu HĐND Tỉnh;

- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 thông qua nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.27.143