Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 142/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Trên cơ sở Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp;

Xét Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 như sau:

1. Điều chỉnh các nguồn vốn năm 2018:

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch nguồn ngân sách tỉnh để bổ sung cho kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện:

b) Điều chỉnh giảm nguồn vốn ngân sách tập trung UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch do hụt thu:

c) Bổ sung từ nguồn thu tiền sử dụng đất đã phân bổ quỹ phát triển nhà, quỹ phát triển đất các năm trước để bù giảm nguồn vốn ngân sách tập trung do UBND tỉnh giao chỉ tiêu:

 206.870 triệu đồng.


 1.000.000 triệu đồng.


1.000.000 triệu đồng.

2. Tổng nguồn vốn kế hoạch sau điều chỉnh:                                 12.699.972 triệu đồng.

a) Tổng nguồn vốn ngân sách sau điều chỉnh:                               11.842.141 triệu đồng.

- Nguồn vốn do UBND tỉnh giao chỉ tiêu:                                        8.629.339 triệu đồng.

- Nguồn vốn do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu:                               3.212.802 triệu đồng.

b) Các nguồn vốn khác sau điều chỉnh:                                             857.831 triệu đồng.

- Nguồn vốn do UBND tỉnh giao chỉ tiêu:                                           680.814 triệu đồng.

- Nguồn vốn do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu:                                  177.017 triệu đồng.

 (Chi tiết theo Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII kèm theo)

Điều 2. Quyết định chủ trương đầu tư 08 dự án nhóm B, gồm:

1. Dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán;

2. Dự án quốc phòng ĐA2;

3. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh;

4. Dự án một số giải pháp tăng cường năng lực kiểm nghiệm thực phẩm cho Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai;

5. Dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh Sơn;

6. dự án đầu tư đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang;

7. dự án đầu tư nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ đoạn từ Km1+600 đến Km5+600;

8. Dự án xây dựng văn phòng ổn định nơi làm việc một số đơn vị trực thuộc sở Giao thông Vận tải.

(Chi tiết theo Phụ lục XVI kèm theo)

Điều 3. Phân bổ chi tiết nguồn dự phòng ngân sách tập trung và xổ số kiến thiết bổ sung các dự án cấp bách giai đoạn 2019 - 2020:

1. Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tập trung là 119.192 triệu đồng cho 02 dự án.

2. Phân bổ nguồn dự phòng xổ số kiến thiết là 317.500 triệu đồng cho 21 dự án.

(Chi tiết theo Phụ lục IX kèm theo)

Điều 4. Kế hoạch đầu tư công năm 2019

1. Tổng nguồn vốn ngân sách:                                                      13.947.390 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung:                                                   3.931.460 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết:                                                          1.485.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất:                                                  1.500.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương:                                                   40.930 triệu đồng.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:                                                   6.990.000 triệu đồng.

2. Nội dung phân bổ nguồn vốn:

a) Nguồn vốn do UBND tỉnh giao chỉ tiêu:                                     11.218.183 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung:                                                   2.571.804 triệu đồng.

+ Hoàn trả vốn ngân sách đã vay, tạm ứng:                                       233.199 triệu đồng.

+ Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa:                        130.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn giao chỉ tiêu đối với các dự án:                                  2.208.605 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết:                                                          1.015.449 triệu đồng.

+ Nguồn vốn giao chỉ tiêu đối với các dự án:                                     895.449 triệu đồng.

+ Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa:                        120.000 triệu đồng.

- Quỹ phát triển đất:                                                                          450.000 triệu đồng.

- Quỹ phát triển nhà:                                                                        150.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ:  40.930 triệu đồng.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:                                                   6.990.000 triệu đồng.

b) Nguồn vốn do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu:                             2.729.207 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung:                                                   1.359.656 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất:                                                     900.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết:                                                            469.551 triệu đồng.

 (Chi tiết theo phụ lục X, XI, XII, XIII, XIV, XV kèm theo)

3. Danh mục dự án trọng điểm năm 2019, gồm 06 dự án, cụ thể:

a) Các dự án chuyển tiếp

+ Dự án Hồ Gia Măng, huyện Xuân Lộc.

+ Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

+ Dự án xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.

+ Dự án tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch.

b) Dự án khởi công mới

+ Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

+ Dự án mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

4. Giải pháp thực hiện: Gồm 02 nhóm giải pháp tại Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh, gồm:

- Nhóm 01: Các giải pháp về huy động các nguồn lực ngoài ngân sách tham gia phát triển kết cấu hạ tầng.

- Nhóm 02: Các giải pháp về nâng cao công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 142/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngày 07/12/2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39