Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương Hải Dương

Số hiệu: 13/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 29/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2018/NQ-ND

Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN TRONG CÂN ĐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020; BỔ SUNG DANH MỤC VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG 10% THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 77 /TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về bổ sung vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định bổ sung tăng vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và bổ sung danh mục, phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh Hải Dương như sau:

1. Bổ sung tăng vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 thuộc ngân sách tỉnh là 663.027.679.000 đồng.

Nguồn vốn bổ sung: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương.

2. Bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết 846.629.000.000 đồng vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 cho 04 dự án.

Kế hoạch vốn phân bổ từ các nguồn cụ thể như sau:

a) Vốn bổ sung từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 1 là 663.027.679.000 đồng.

b) Trích 183.601.321.000 đồng trong tổng số 338.588.000.000 đồng vốn dự phòng 10% của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 11 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; (để báo cáo)
- Chính phủ;
(để báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
(để báo cáo)
- Bộ Tài chính;
(để báo cáo)
- Cục Kiểm tra VB -Bộ Tư pháp;
(để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu;
(để báo cáo)
- Ban Thường vụ T
nh ủy; (để báo cáo)
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo và CV VP HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo t
nh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ trương đầu tư

Bổ sung kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020

Số Quyết định; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Nguồn vốn

Vốn bổ sung từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Vốn dự phòng 10%

Vốn tiêu chí, định mức

Vốn thu tiền sử dụng đất

 

Tổng số

 

1,024,943.2

846,629.000

663,027.679

118,601.321

65,000.000

I

Dự án đã có trong danh mục đầu tư giai đoạn 2016-2020

 

648,718.2

570,000.000

570,000.000

 

 

1

Trung tâm văn hóa xứ Đông

211; 23/11/2017

648,718.2

570,000.000

570,000.000

 

 

II

Dự án bổ sung mới

 

376,225.0

276,629.000

93,027.679

118,601.321

65,000.000

1

Cầu Mây - Đường tnh 389

 

347,660.0

250,000.000

93,027.679

91,972.321

65,000.000

2

Xây dựng tuyến kết nối đường tỉnh 396 (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) với đường huyện 80 (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên)

2950; 16/8/2018

19,354.6

17,419.000

 

17,419.000

 

3

Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước cho khu dân cư lân cận khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền

3864; 19/10/2018

9,210.3

9,210.000

 

9,210.000

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2018 bổ sung vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.275

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!