Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 13/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 18/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/NQ-HĐND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014;

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 như sau:

1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội kế hoạch năm 2014 khoảng 7.610 tỷ đồng (bảy nghìn, sáu trăm mười tỷ đồng)

a) Nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý: 2.570 tỷ đồng (hai nghìn, năm trăm bảy mươi tỷ đồng), gồm:

- Các nguồn vốn giao đầu năm 746,54 tỷ đồng (bảy trăm bốn mươi sáu tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng), trong đó: Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 189,2 tỷ đồng (một trăm tám mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng), hỗ trợ có mục tiêu 424,515 tỷ đồng (bốn trăm hai mươi bốn tỷ, năm trăm mười lăm triệu đồng), Chương trình mục tiêu quốc gia 77,825 tỷ đồng (bảy mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu đồng) và xổ số kiến thiết 55 tỷ đồng (năm mươi lăm tỷ đồng);

- Dự kiến các nguồn vốn khác giao trong năm gồm trái phiếu Chính phủ, đối ứng ODA, vay Ngân hàng Phát triển 1.563,46 tỷ đồng (một nghìn năm trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng);

- Các nguồn vốn khác 260 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi tỷ đồng), trong đó: Vốn ODA ngoài cân đối 210 tỷ đồng (hai trăm mười tỷ đồng), vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp Nhà nước 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng).

b) Vốn các Bộ, ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn dự kiến 230 tỷ đồng (hai trăm ba mươi tỷ đồng), gồm:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 150 tỷ đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng);

- Bộ Giao thông vận tải 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng);

- Các Bộ ngành khác 30 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng).

c) Vốn các thành phần kinh tế, dân cư và các nguồn vốn khác 4.810 tỷ đồng (bốn nghìn tám trăm mười tỷ đồng), gồm:

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 310 tỷ đồng (ba trăm mười tỷ đồng);

- Vốn các thành phần kinh tế và dân cư 3.900 tỷ đồng (ba nghìn chín trăm tỷ đồng);

- Vốn đầu tư nhà máy điện hạt nhân 600 tỷ đồng (sáu trăm tỷ đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý kế hoạch giao đầu năm 2014.

a) Nguồn vốn: tổng vốn giao đầu năm 2014 là 746,54 tỷ đồng (bảy trăm bốn mươi sáu tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng), gồm:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 189,2 tỷ đồng (một trăm tám mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng), tăng 10 tỷ đồng so với Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao do tăng thu tiền sử dụng đất;

- Hỗ trợ có mục tiêu 424,515 tỷ đồng (bốn trăm hai mươi bốn tỷ, năm trăm mười lăm triệu đồng);

- Chương trình mục tiêu quốc gia 77,825 tỷ đồng (bảy mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu đồng);

- Vốn xổ số kiến thiết 55 tỷ đồng (năm mươi lăm tỷ đồng).

b) Kế hoạch phân bổ vốn: tổng kế hoạch vốn giao đầu năm 2014 là 746,54 tỷ đồng (bảy trăm bốn mươi sáu tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng), được phân bổ như sau:

- Giao cho các sở, ngành 512,61 tỷ đồng (năm trăm mười hai tỷ, sáu trăm mười triệu đồng), gồm:

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung 156,4 tỷ đồng (một trăm năm mươi sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng);

+ Vốn xổ số kiến thiết 19,5 tỷ đồng (mười chín tỷ, năm trăm triệu đồng);

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu 310,115 tỷ đồng (ba trăm mười tỷ, một trăm mười lăm triệu đồng);

+ Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 26,595 tỷ đồng (hai mươi sáu tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu đồng).

- Giao cho các huyện thành phố 233,93 tỷ đồng (hai trăm ba mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng), gồm:

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung 32,8 tỷ đồng (ba mươi hai tỷ, tám trăm triệu đồng);

+ Vốn xổ số kiến thiết 35,5 tỷ đồng (ba mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng);

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu 114,4 tỷ đồng (một trăm mười bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng);

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 51,23 tỷ đồng (năm mươi mốt tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng).

 3. Danh mục công trình trọng điểm năm 2014 (05 công trình) thuộc nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý, gồm:

- 02 công trình hoàn thành: cầu An Đông và tuyến đường Mũi Dinh - Cà Ná.

- 01 công trình đẩy nhanh tiến độ: Trường Cao đẳng Nghề.

- 02 công trình khởi công mới: đường Trần Phú và dự án hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.933

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226