Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn bổ sung nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 06/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Bùi Xuân Hòa
Ngày ban hành: 27/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XIII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đi với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 84/2015/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và danh mục dự án dự kiến khởi công mới thuộc vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và 3 năm 2018 - 2020 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hi đng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước - vn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái Nguyên;

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn bổ sung nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái Nguyên:

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đon 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương

1.1. Nguồn vốn phân b

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản ngân sách địa phương

- Tổng mức vốn xây dựng cơ bản bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 là 61.336 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Bổ sung từ nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương năm 2018, nguồn vn tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018 bố trí cho các dự án đầu tư: 129.579 triệu đồng.

+ Giảm nguồn vốn do thực hiện nhiệm vụ chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư trung hạn và tăng chi đầu tư chưa đạt 16%/năm dẫn đến hụt nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020: 68.234 triệu đồng.

- Số vốn ngân sách địa phương bổ sung 61.336 triệu đồng dự kiến phân b như sau:

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghquyết: Số 06/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 về kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và 3 năm 2018 - 2020 tỉnh Thái Nguyên; số 31/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; số 19/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước - vn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái Nguyên: 20.920 triệu đồng.

+ Số vốn còn lại bổ sung cho các dự án đầu tư: 40.416 triệu đồng.

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách địa phương (bao gồm bán đu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất).

Tổng số thu tiền sử dụng đất của ngân sách địa phương các khu đất để bổ sung đầu tư các dự án: 338.494 triệu đồng, trong đó:

- Trích nộp ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ khác: 70.813 triệu đồng;

- Số vốn còn lại đề nghị bổ sung cho các dự án đầu tư: 267.681 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục s 01 đính kèm)

1.2. Danh mục dự án và phương án phân b

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản ngân sách địa phương

(Chi tiết tại phụ lục số 02 đính kèm)

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách địa phương (bao gồm bán đu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất):

(Chi tiết tại phụ lục s 03 đính kèm)

2. Điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn nước ngoài ODA

(Chi tiết tại phụ lục số 04 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được bổ sung. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần phải điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XIII, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Tnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, các đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên; TTTT tnh (để đăng);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Xuân Hòa

 

PHỤ LỤC SỐ 01

BỔ SUNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 06 ngày 27 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, kỳ họp bất thường)

Đơn v tính: Triu đồng

TT

Danh mục dự án

Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020

Bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ghi chú

Tổng số

Trong đó giai đoạn 2018-2020

Tăng/ Giảm(-) so với KH đã giao

KH NSĐP giai đoạn 2016-2020 sau điều chỉnh

 

TỔNG SỐ

0

0

536.316

468.073

 

A

Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung NSĐP được bổ sung cho kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020

 

 

61.336

61.336

 

I

Số vốn trung hạn gim do kế hoạch hàng năm cân đối thấp hơn mức tăng (16%) đã được HĐND tỉnh thông qua và cân đối chi trả nợ ngoài danh mục kế hoạch trung hạn đã thông qua

0

0

-68.243

-68.243

 

1

Trả nợ vốn vay tại Quyết định 3878/QĐ-UBND ngày 14/12/2017

 

 

-23.000

-23.000

 

2

Giảm nguồn vốn NSĐP đầu tư năm 2019 do tăng chi đầu tư phát triển không đạt 16% (chỉ đạt 10%)

 

 

-45.243

-45.243

 

II

Số vốn tăng do được cân đối bổ sung từ nguồn vượt thu ngân sách hàng năm và chuyển từ nguồn sự nghiệp sang đầu tư

0

0

129.579

129.579

 

1

Bổ sung kế hoạch vốn theo phụ lục II, Quyết định 4184/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

 

 

19.300

19.300

 

2

Kinh phí tiết kiệm sự nghiệp GDĐT năm 2018 chuyển sang đầu tư (phụ lục IV QĐ 4184/QĐ-UBND)

 

 

110.279

110.279

 

III

Cân đối bổ sung kế hoạch trung hạn

 

 

61.336

61.336

 

1

Cân đối bổ sung cho các dự án đã được thông qua tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND và Nghị quyết 19/NQ-HĐND

 

 

20.920

20.920

 

2

Số vốn còn lại để cân đối bổ sung cho các dự án (Tại phụ lục số 2)

 

 

40.416

40.416

 

B

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất của NSĐP (bao gồm bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất)

0

0

338.494

338.494

 

1

Kinh phí bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất đặt tháp Anten hiện trạng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

 

 

94.494

94.494

 

2

Thu tiền sử dụng đất qua bán đấu giá khu đô thị thị trấn Chợ Chu, huyn Đnh Hóa

 

 

106.000

106.000

 

3

Thu tiền sử dụng đất qua bán đấu giá điểm dân cư nông thôn xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên

 

 

50.000

50.000

 

4

Thu tiền sử dụng đất qua bán đấu giá điểm dân cư nông thôn xóm Hanh, xã Hồng Tiến, thxã Phổ Yên

 

 

88.000

88.000

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN, GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI
(Kèm theo Nghị quyết số: 06 ngày 27 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, kỳ họp bất thường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Chủ đầu tư/đơn vị thực hiện

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số

Trong đó giai đoạn 2018-2020

Tăng/ Giảm(-) so với KH đã giao

Kế hoạch điều chỉnh, b sung

NSTW

NSĐP

Các nguồn vốn khác

I

Khởi công mới

 

1.130.698

-

370.698

760.000

-

-

40.416

40.416

 

1

Lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

33.000

 

33.000

 

 

 

10.339

10.339

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Trung tâm phục vụ hành chính công tnh Thái Nguyên

4071/QĐ-UBND; 28/12/2018

24.998

 

24.998

 

 

 

22.498

22.498

Sở Nội vụ

3

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng hạ tầng du lịch Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa

 

 

 

 

 

 

 

1.100

1.100

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Trường THPT Đội Cấn, huyện Đại Từ

18/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

106.300

 

106.300

 

 

 

5.979

5.979

BQLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp

5

Đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến trùng Đại lộ Đông - Tây Khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt sông Cầu)

2187/QĐ-UBND; 20/7/2017

966.400

 

206.400

760.000

 

 

500

500

BQLDA ĐTXD các CT Giao thông

 

PHỤ LỤC SỐ 03

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN, GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN: NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số: 06 ngày 27 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, kỳ họp bất thường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Chủ đầu tư/đơn vị thực hiện

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vn)

Trong đó:

Tổng số

Trong đó giai đoạn 2018-2020

Tăng/ Giảm(-) so vi KH đã giao

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung

NSTW

NSĐP

Các nguồn vn khác

I

Khởi công mới

 

267.681

-

267.681

-

-

-

267.681

267.681

 

1

Đầu tư xây dựng tháp Anten truyền hình Thái Nguyên

 

55.000

 

55.000

 

 

 

55.000

55.000

BQLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp (lập báo cáo đề xuất CTĐT)

2

Xây dựng hạ tầng khu đô thị thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa

 

97.881

 

97.881

 

 

 

97.881

97.881

Quỹ Đầu tư phát triển tnh Thái Nguyên

3

Xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông thôn xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên

 

42.200

 

42.200

 

 

 

42.200

42.200

Quỹ Đầu tư phát triển tnh Thái Nguyên

4

Xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông thôn xóm Hanh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên

 

72.600

 

72.600

 

 

 

72.600

72.600

Quỹ Đầu tư phát triển tnh Thái Nguyên

 

PHỤ LỤC SỐ 04

DANH MỤC DỰ ÁN ODA VÀ VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI CHO PHÉP BỔ SUNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 06 ngày 27 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, kỳ họp bất thường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Chủ đầu tư/đơn vị thực hiện

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư (tất cả các ngun vốn)

Trong đó:

Vốn nước ngoài (ODA, vay ưu đãi)

Vốn đi ứng

Tổng số

Cấp phát từ Ngân sách TW

Tnh vay lại

 

TNG SỐ

 

2.980.736

2.107.196

847.196

1.260.000

873.540

 

 

 

Dự án Khởi công mới giai đoạn 2019 - 2020

 

2.980.736

2.107.196

847.196

1.260.000

873.540

 

 

1

Dự án Hệ thông thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía nam thành phố Thái Nguyên

1227/QĐ-UBND ngày 27/5/2015

438.544

252.489

252.489

0

186.055

Công ty TNHH Một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên

Vốn nước ngoài cấp phát 100%, đối ứng NS tnh

2

Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên

875/QĐ-UBND ngày 03/4/2018; 3767/QĐ-UBND ngày 07/12/2018

2.250.000

1.800.000

540.000

1.260.000

450.000

UBND thành phố Thái Nguyên

Vốn nước ngoài cấp phát 30%, đi ứng Ngân sách TPTN

3

Chương trình Phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 - Tnh Thái Nguyên (Trường PTTH chuyên Thái Nguyên; Trường PTDTBT THCS Tân Long - Đồng Hỷ, Trường PTDTBT THCS Thần Sa Võ Nhai)

2316/QĐ-UBND 9/9/2016; 3756/QĐ-UBND 07/12/2018; 3864/QĐ-UBND 17/12/2018; 3865/QĐ-UBND 17/12/2018

253.626

24.707

24.707

0

228.919

Sở Giáo dục và Đào tạo

Vốn nước ngoài cấp phát 100%, đối ứng Ngân sách tnh

4

Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp nhận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo (Dự án thành phần cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 EU tài trợ)

3939/QĐ-UBND 21/12/2018

38.566

30.000

30.000

0

8.566

Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II (RE II)

Vốn nước ngoài cấp phát 100%, đối ứng Ngân sách tnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn bổ sung nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


735

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141