Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Bình Định quản lý năm 2021

Số hiệu: 04/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 08/BCTT-KTNS ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2021.

(Chi tiết cụ thể như Phụ lục 01, 02, 03 kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân nhà nước năm 2021.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, các Sở; ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh
ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ
họp.

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC 01

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục/ Nguồn vốn

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ dự án, ngày, tháng, năm

TMĐT

Kế hoạch vốn năm 2021

Điều chỉnh: tăng (+), giảm (-)

Kế hoạch vốn năm 2021 sau khi điều chỉnh

Đầu mối giao kế hoạch

Ghi chú

Tổng nguồn vốn

Trong đó: Ngân sách tỉnh

A

VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh giảm

 

 

 

 

-41.600

 

 

 

1

Các bia di tích được xếp hạng (Các bia di tích đã được xếp hạng và các địa danh là nhà tù hoặc được coi là nhà tù của địch trên địa bàn tỉnh)

Miễn lập BC KTKT

9.953

9.953

3.334

-2.500

834

Sở VH.TT

Hết KLTT trong năm

2

TTYT thành phố Quy Nhơn - Nhà điều trị 251 giường

2582/QĐ-CTUBND, 07/10/2009; 2266/QĐ-CTUBND, 06/10/2010; 4709/QĐ-UBND , 28/12/2015

103.437

21.000

3.000

-3.000

0

Sở Y tế

Hết KLTT trong năm

3

Các Chương trình MTQG

Bố trí theo Chương trình

 

 

25.000

-6.100

18.900

 

 

4

Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn

43/NQ-HĐND ngày 13/12/2019

1.452.000

1.452.000

30.000

-30.000

0

Ban QLDA GT tỉnh

Thực hiện từ nguồn vốn ODA

 

Điều chỉnh tăng

 

 

 

 

41.600

 

 

 

1

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; hạng mục: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà điều trị Nội nhi và nhà xét nghiệm - X Quang

1022/QĐ-UBND 24/3/2020

7.857

7.857

0

3.000

3.000

Sở Y tế

Dự án Khởi công mới

2

Cải tạo, sửa chữa bể bơi lớn (bể bơi huấn luyện và thi đấu) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

4728/QĐ-UBND 18/11/2020

1.396

1.396

0

800

800

Sở VH, TT

Dự án Khởi công mới

3

Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

1701/QĐ-UBND 07/5/2020; 117/QĐ-SKHĐT 08/5/2020

13.822

1.700

0

1.200

1.200

Sở VH, TT

Dự án hoàn thành đã đưa vào sử dụng

4

Khu di tích mộ Võ Xán

 

850

850

0

500

500

Sở VH,TT

Dự án Khởi công mới

5

Mở rộng, nâng cấp tuyến đường giao thông chính từ Quốc lộ 1 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ đi đường phía Tây tỉnh

316/QĐ-SKHĐT ngày 15/12/2017

8.104

8.104

0

1.100

1.100

UBND huyện Phù Mỹ

Công trình hoàn thành

6

Xây dựng chợ Trung tâm xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh

3202/QĐ-UBND ngày 19/9/2018

10.400

6.500

0

1.500

1.500

UBND huyện Vân Canh

Công trình hoàn thành

7

Xây dựng lưới điện cho 03 Làng: Làng Kà Bông, Làng Cát và Làng Chồm thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh

340/QĐ-UBND 06/2/2020

14.463

8.990

0

3.500

3.500

UBND huyện Vân Canh

Thanh toán KLHT

8

Xây dựng tuyến Đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1D

 

1.300.000

1.300.000

0

30.000

30.000

Ban QLDA GT tỉnh

Dự án Khởi công mới

B

VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh giảm

 

 

 

 

-9.618

 

 

 

1

Sửa chữa, cải tạo khu WC - TTYT huyện Tây Sơn

3763/QĐ-UĐND 17/10/2019

7.861

7.861

2.300

-2.300

0

Sở Y tế

Đã hoàn thành bằng nguồn vốn sự nghiệp

2

Sửa chữa, cải tạo khu WC - Bệnh viện đa khoa tỉnh

 

12.834

12.834

4.334

-4.334

0

BVĐK tỉnh

Đã hoàn thành bằng nguồn vốn sự nghiệp

3

Sửa chữa, cải tạo khu WC - Bệnh viện đa khoa Khu vực Bồng Sơn

3777/QĐ-UBND 18/10/2019

7.184

7.184

2.984

-2.984

0

Sở Y tế

Đã hon thành bằng nguồn vốn sự nghiệp

 

Điều chỉnh tăng

 

 

 

 

9.618

 

 

 

1

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định; hạng mục: Sửa chữa, cải tạo khoa Lao, khoa bệnh Phổi, khoa chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm

 

13.270

13.270

0

3.500

3.500

Sở Y tế

Dự án Khởi công mới

2

Mở rộng Bệnh viện mắt Bình Định

 

8.776

4.388

0

1.500

1.500

Sở Y tế

Dự án Khởi công mới

3

Cải tạo, sửa chữa Nhà mổ thuộc khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tnh Bình Định

3614/QĐ-UBND 30/6/2020

14.778

11.822

0

3.000

3.000

BVĐK tỉnh

Dự án Khởi công mới

4

Xây dựng mái che bể bơi tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định

5131/QĐ-UBND 16/12/2020

2.790

2.790

0

1.618

1.618

Tỉnh đoàn

Dự án Khởi công mới

C

NGUỒN VỐN KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh giảm

 

 

 

 

-30.699

 

 

 

1

Dự án Mở rộng nâng cấp bảo tàng Quang Trung (bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật khu C vphục dựng cảnh quan Bến Trường Trầu tại Bảo tàng Quang Trung) và xây dựng đền thờ Võ Văn Dũng

 

 

 

30.699

-30.699

0

Sở VH, TT

Điều chỉnh tên danh mục dự án

 

Điều chỉnh tăng

 

 

 

 

30.699

 

 

 

1

Dự án Mở rộng nâng cấp bảo tàng Quang Trung (bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật khu C vphục dựng cảnh quan Bến Trường Trầu tại Bảo tàng Quang Trung; Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hìnhsắp đặt, trang trí không gian thờ tự)) và xây dựng đền thờ Võ Văn Dũng

 

 

 

0

30.699

30.699

Sở VH,TT

Điều chỉnh tên danh mục dự án

D

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ, NGUỒN THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh giảm

 

 

 

 

-130.000

 

 

 

1

Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi - Mỹ Thành

3917/QĐ-UBND 29/10/2019

611.654

310.154

50.000

-20.000

30.000

Ban QLDA GT tỉnh

 

2

Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn

43/NQ-HĐND ngày 13/12/2019

1.452.000

1.452.000

100.000

-100.000

0

Ban QLDA GT tỉnh

Thực hiện từ nguồn vốn ODA

3

Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

25/NQ-HĐND 06/12/2020

64.632

64.632

20.000

-10.000

10.000

BQLKKT

 

 

Điều chỉnh tăng

 

 

 

 

130.000

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bnh Định

3932a/QĐ-UBND 28/12/2018, 2071/QĐ-UBND 17/6/2016, 1463/QĐ-UBND 27/4/2017, 4722/QĐ-UBND 28/12/2018

100.000

40.000

0

20.000

20.000

Ban QLDA GT tỉnh

Dự án chuyển tiếp

2

Xây dựng tuyến Đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1D

 

1.300.000

1.300.000

0

75.000

75.000

Ban QLDA GT tỉnh

Dự án Khởi công mới

3

Tuyến đường liên khu vực kết nối tuyến đường đi Nhơn Lý đến Khu lõi đô thị

69/QĐ-UBND 07/01/2020; 119/QĐ-BQL

35.332

35.332

0

10.000

10.000

BQL KKT

Dự án Khởi công mới

4

Sửa chữa nâng cấp tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn Hải (đoạn từ Khu du lịch Hải Giang đến nút giao với đường N1)

 

73.000

73.000

0

25.000

25.000

BQLKKT

Dự án Khởi công mới

 

PHỤ LỤC 02

BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VÀO DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐỂ PHÁT TRIỂN QUỸ  ĐẤT; CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ, HỖ TRỢ, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN CỦA TỈNH NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh)

STT

Danh mục

Ghi chú

1

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân phía Bắc Khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

 

2

Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

 

3

Chi phí Bồi thường và Tái định cư thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn thừ ngã 3 Long Vân đến bến xe liên tỉnh

 

 

PHỤ LỤC 03

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục

Kế hoạch vốn năm 2021

Đầu mối giao kế hoạch

Ghi chú

A

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2021

614.685

 

 

*

Đã phân bổ vốn

609.685

 

 

**

Phân bổ đợt này

5.000

 

 

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định

5.000

Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh

 

***

Còn lại chưa phân bổ

0

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Bình Định quản lý năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150