Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 04/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 06/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 và Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND-KTNS ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012 của tỉnh như sau:

I. Vốn xây dựng cơ bản tập trung:                                           1.635.390 triệu đồng.

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương:                                    1.248.340 triệu đồng.

1.1. Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đầu năm: 987.030 triệu đồng.

1.2. Điều chỉnh tăng so với đầu năm:                                           261.310 triệu đồng.

Các nguồn tăng bao gồm:                                                          

- Tăng thu xổ số kiến thiết:                                                         20.000 triệu đồng;

- Kết dư năm 2011 chuyển sang:                                                15.910 triệu đồng;

- Vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2012:                               75.000 triệu đồng;

- Vay vốn nhàn rỗi từ Kho bạc nhà nước:                                     150.000 triệu đồng;

- Thu tiền sử dụng đất:                                                               400 triệu đồng.

2. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu: 357.050 triệu đồng.

2.1. Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đầu năm: 314.090 triệu đồng.

2.2. Điều chỉnh tăng so với đầu năm:                                           42.960 triệu đồng.

3. Vốn nước ngoài (ODA):                                                        30.000 triệu đồng.

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đầu năm: 30.000 triệu đồng.

 (Không điều chỉnh so với đầu năm)

II. Vốn trái phiếu Chính phủ:                                                   90.234 triệu đồng.

Điều chỉnh tăng so với đầu năm:                                                 90.234 triệu đồng.

III. Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia:                          195.264 triệu đồng.

Điều chỉnh tăng so với đầu năm:                                                 195.264 triệu đồng.

Trong đó:

- Kế hoạch năm 2012 được giao:                                                173.316 triệu đồng.

- Kết dư năm 2011 chuyển sang:                                                21.948 triệu đồng.

v                           Tổng kế hoạch vốn năm 2012 là 1.920.888 triệu đồng (tăng 589.768 triệu đồng so với đầu năm), bao gồm:

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung:                                    1.635.390 triệu đồng.

+ Vốn Trái phiếu Chính phủ:                                                        90.234 triệu đồng.

+ Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia:                                 195.264 triệu đồng.

 (Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.96.157