Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thực hiện quy hoạch thị xã Cao Bằng do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 02/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hà Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 13/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH THỊ XÃ CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI;

Xét Tờ trình số 961/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Phê chuẩn cơ chế, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thực hiện quy hoạch thị xã Cao Bằng;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhất trí thông qua cơ chế, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thực hiện quy hoạch thị xã Cao Bằng (có bản phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH THỊ XÃ CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho các dự án đầu tư trong phạm vi quy hoạch mở rộng thị xã Cao Bằng.

2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng theo quy định này gồm: các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

II. MỤC TIÊU VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ

1. Mục tiêu

Xây dựng thị xã Cao Bằng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2010, có kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật tương đối hiện đại, mang bản sắc văn hoá dân tộc, đảm bảo cảnh quan môi trường phát triển bền vững; cân đối hài hoà giữa mở rộng đô thị và các hoạt động kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh.

2. Quy mô đầu tư

Quy mô đầu tư xây dựng theo quy hoạch mở rộng thị xã Cao bằng.

III. CƠ CHẾ THỰC HIỆN VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

1. Cơ chế vốn đầu tư

- Nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng và xây dựng trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, trường học, trạm y tế, các công trình phúc lợi xã hội khác do ngân sách Nhà nước cấp.

- Vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, khối phục vụ, trung tâm hội nghị, được huy động từ các nguồn như: sử dụng quỹ đất tạo vốn, vốn chuyển đổi mục đích sử dụng các công sở cũ, vốn vay, vốn huy động từ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, một phần vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn khác.

2. Sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư

- Việc sử dụng quỹ đất tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu công trình có sử dụng đất được thực hiện theo quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Hàng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh lập và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất tạo vốn và diện tích khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án đó.

3. Phương án chuyển mục đích sử dụng các công sở cũ

Tỉnh cho thuê hoặc bán các công sở cũ ở khu trung tâm thị xã hiện nay gắn liền với quyền sử dụng đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng khu đô thị mới.

4. Công tác giải phóng mặt bằng

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo đền bù, giải phóng mặt bằng phù hợp với thời gian, tiến độ thực hiện dự án.

5. Tạo điều kiện về huy động vốn đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện phương án đấu giá để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, được Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xem xét, tác động, hỗ trợ tạo điều kiện được vay vốn từ Ngân hàng Đầu tư phát triển, các tổ chức tín dụng và áp dụng các hình thức huy động vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để đầu tư nếu dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thực hiện quy hoạch thị xã Cao Bằng do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.991

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175