Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 73/KH-UBND ưu tiên đầu tư lưới điện cho xã đăng ký hoàn thành Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 73/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 26/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ƯU TIÊN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN CHO CÁC XÃ ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ SỐ 4 VỀ ĐIỆN NÔNG THÔN TRONG NĂM 2017

Thực hiện văn bản số 3072/BCT-TCNL ngày 14/4/2017 của Bộ Công thương về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí số 4 về điện năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ưu tiên đầu tư lưới điện cho các xã đăng ký hoàn thành Tiêu chí s4 về điện nông thôn trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư hệ thống lưới điện trên địa bàn các xã nhm đáp ứng các điều kiện của tiêu chí và đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

- Phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong năm 2017 cho 15 xã để đến cuối năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh có thêm 20 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu đã đ ra.

2. Yêu cầu:

- Các Sở, ban, ngành và các đơn vị căn cứ lĩnh vực được UBND tỉnh phân công phụ trách có liên quan đến việc đầu tư lưới điện nông thôn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch của mình và phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ của Tiêu chí số 4 điện nông thôn.

- Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các huyện, thành phố tập trung huy động nguồn lực phối hợp cùng với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất đxây dựng mới, cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn trên địa bàn các xã nhằm đảm bảo đáp ứng được theo tiêu chuẩn kỹ thuật hin hành, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

- Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nguồn vốn đầu tư để xây dựng mới và cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn các xã đáp ứng được theo yêu cu của tiêu chí.

II. NỘI DUNG

1. Hiện trạng lưới điện của các xã đăng ký hoàn thành Tiêu chí số 4 về điện trong năm 2017.

a) Số xã đạt Tiêu chí số 4: 05 xã

Gồm các xã: Khánh Vân - huyện Yên Khánh; Đông Sơn, Yên Sơn - thành phố Tam Điệp; Gia Sơn - huyện Nho Quan; Hùng Tiến - huyện Kim Sơn.

b) Số xã cơ bản đạt Tiêu chí số 4: 11 xã

Gồm các xã: Đức Long, Xích Thổ, Gia Tường - huyện Nho Quan; Gia Thịnh, Gia Phong, Gia Hòa, Gia Vượng - huyện Gia Viễn; Văn Hải, Lưu Phương - huyện Kim Sơn; Khánh Thịnh, Yên Lâm - huyện Yên Mô.

c) Số xã chưa đạt Tiêu chí số 4: 04 xã

Gồm các xã: Kim Chính - huyện Kim Sơn; Khánh Công, Khánh Tiên, Khánh Lợi - huyện Yên Khánh.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

a) Đối với các Sở, ban, ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới của tỉnh: Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực thuộc Tiêu chí s4 về điện nông thôn, phối hợp với Ban chỉ đạo nông thôn mới các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện tại các xã, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở, nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh xem xét giải quyết.

b) Sở Công Thương: Chỉ đạo, đôn đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình triển khai công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn các xã.

c) Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.

Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố phối kết hợp chặt chẽ với UBND các xã trong công tác di chuyn cột điện do làm đường giao thông nông thôn theo đúng quy định tại Văn bản số 309/UBND-VP3 ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình. Khn trương thực hiện di chuyn các vị trí cột điện đang nằm trong lòng đường nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống trạm, cột cho các xã phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực.

- Đối với các xã đạt: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trạm, lưới điện để duy trì đáp ứng điều kiện của Tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

- Đối với các xã cơ bản đạt Tiêu chí số 4: Tiến hành khảo sát cụ thể đối với từng xã, tập trung btrí nguồn vốn đtiến hành xử lý dứt điểm các điểm mất an toàn, lưới điện chưa đảm bảo tiêu chuẩn, khu vực chất lượng điện năng không đáp ứng được theo quy định, di chuyn cột điện về chỗ quy định... Thời gian hoàn thành trước thời điểm thẩm tra công nhận Tiêu chí số 4 của cấp huyện.

- Đối với các xã chưa đạt tiêu chí số 4: Xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp lưới điện tại các xã chưa đạt tiêu chí số 4. Thời gian hoàn thành trước thời điểm thẩm tra công nhận Tiêu chí số 4 của cấp huyện.

III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN.

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì phối hợp với các Sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Văn phòng Điều phi xây dựng nông thôn mới tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hp báo cáo UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tiến hành đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn các xã đáp ứng được theo yêu cầu của tiêu chí.

- Tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả đxác nhận các xã đạt chuẩn Tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

3. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình:

Xây dựng kế hoạch, tập trung huy động nguồn vốn, triển khai đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn các xã theo Kế hoạch này. Chỉ đạo các phòng chuyên môn và Điện lực các huyện, thành phố tạo điều kiện cung cấp hồ sơ đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn cho UBND các xã để lưu vào hồ sơ nông thôn mới tại UBND xã và phục vụ cho công tác thẩm định xác nhận Tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Căn cứ Kế hoạch này, UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình theo chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp gửi Sở Công thương, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Điều phối XD NTM;
- Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình;
- Lưu VT, VP3
,4,5
NA/04

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 73/KH-UBND ưu tiên đầu tư lưới điện cho xã đăng ký hoàn thành Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


782

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155