Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2019 về triển khai lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Số hiệu: 216/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/KH-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH SƠN LA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 415/TTr-SKHĐT ngày 17/9/2019;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để các cấp, các ngành tham gia xây dựng các hp phần quy hoạch tích hp vào quy hoạch tỉnh; đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh thời 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Yêu cầu:

- Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Việc triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ng các quy định về thời gian trình tự thủ tục lập thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung thi gian, bố trí sắp xếp con người đtham gia tích cực, chủ động vào việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Tổ chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Sơn La thi kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vi những nội dung công việc chủ yếu sau:

- Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

- Xây dựng quy hoạch tỉnh; Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược

- Lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh.

- Trình thẩm định quy hoạch tỉnh.

- Trình phê duyệt quy hoạch tỉnh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Số TT

Nhiệm vụ

Nội dung công việc chính

Cơ quan thực hiện

Đơn vị báo cáo

Cơ quan xlý (Quyết định)

Thi hạn hoàn thành

I

Thành lập quan lập quy hoạch

Thành lập Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La; ban hành Quy chế hoạt động của HĐ lập quy hoạch tnh; thành lập Tổ giúp việc Hội đồng lập quy hoạch tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Đã hoàn thành

II

Xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết quy hoạch tỉnh

1

Lựa chọn đơn vị tư vấn

- Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC);

- Phát hành HSYC để mời thầu;

- Đánh giá HSYC và báo cáo kết qu;

- Trình phê duyệt kết quả trúng thầu

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh

Từ tháng 9 - 10/2019

2

Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán

- Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch.

- Lập dự toán chi phí lập quy hoạch theo hạng mục nội dung quy hoạch xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch

Đơn vị tư vấn + các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị liên quan

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 10- 11/2019

3

Lấy ý kiến

Gửi xin ý kiến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về nhiệm vụ lập quy hoạch

Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch

 

 

Tháng 11/2019

4

Thẩm định đề cương nhiệm vụ dự toán chi tiết chi phí quy hoạch tỉnh

- Xin ý kiến Hội đồng lập quy hoạch tnh;

- Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Báo cáo UBND tnh xem xét, trình Hội đồng lập quy hoạch tỉnh (cấp Trung ương)

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thẩm định)

Tháng 12/2019

5

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

Hoàn thiện đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch tnh theo ý kiến thm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh gửi cơ quan Thường trực của Hội đồng nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tnh/Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt)

Trong tháng 01/2020

III

Lập quy hoạch tỉnh

1

Lựa chọn đơn vị vấn lập quy hoạch tỉnh

- Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC);

- Phát hành HSYC để mời thầu;

- Đánh giá HSYC và báo kết quả;

- Trình phê duyệt kết quả trúng thầu;

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 12/2019

2

Xây dựng quy hoạch

- Hội đồng lập quy hoạch tỉnh phối hợp với Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiến hành lập từng nội dung quy hoạch được phân công trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh;

- Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; tổng hp ý kiến, đề xuất lựa chọn phương án tích hp quy hoạch; báo cáo Thường trực HĐ lập quy hoạch xem xét quyết định những vấn đề còn ý kiến khác nhau; điều chỉnh lại phương án tích hợp theo ý kiến của Hội đồng lập quy hoạch và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đơn vị tư vấn + Hội đồng lập quy hoạch + các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Từ tháng 01/2020 đến tháng 5/2021

3

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Lập, thẩm định đồng thời với quá trình lập quy hoạch tỉnh;

Đơn vị tư vấn + Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

4

Lấy ý kiến và hoàn thiện quy hoạch

- Hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến về quy hoạch theo Điều 19 Luật quy hoạch;

- Gửi xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch

UBND tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ tỉnh

Từ tháng 6 - 8/2021

5

Trình thẩm định quy hoạch tỉnh

- Tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện nội dung quy hoạch

- Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh + Đơn vị tư vấn

UBND tỉnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 9 - 11/2021

6

Trình HĐND tỉnh thông qua quy hoạch tỉnh

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện quy hoạch tỉnh trình UBND tỉnh, trình Kỳ họp HĐND tỉnh thông qua

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh + Đơn vị tư vấn

UBND tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh (thông qua tại kỳ họp)

Trong tháng 12/2021

7

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Chuẩn bị Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2021

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cơ quan thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) chịu trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng lập quy hoạch tỉnh; chủ động triển khai các công việc trong từng khâu, khâu nối các thành viên trong Hội đồng lập quy hoạch tỉnh trong triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh giao kế hoạch vốn lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Giao các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội đồng lập quy hoạch tỉnh và cơ quan Thường trực của Hội đồng lập quy hoạch tỉnh cung cấp thông tin, số liệu, chủ động khối lượng công việc được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành các nội dung quy hoạch theo tiến độ giao tại Kế hoạch này.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Các thành viên Hội đồng lập
QH tỉnh;
- Các s
, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh (LĐ, các phòng ND);
- Lưu VT, TH (V.Hải) 50b
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2019 về triển khai lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


659

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188