Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2017 triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 173/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 18/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỈ ĐẠO
ĐẤU THẦU THUỐC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố (UBND Thành phố) ngày 05/6/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc thành phố Hà Nội;

Căn cứ kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc thành phố Hà Nội ngày 06/6/2017; Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2017 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Cung ứng kịp thời thuốc có chất lượng, giá hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của Bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế trên địa bàn.

2. Yêu cầu: Đảm bảo tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, nhân sự đáp ứng việc triển khai công tác đấu thầu thuốc (theo hình thức đấu thầu tập trung và tự tổ chức đấu thầu tại đơn vị) bảo đảm tiến độ;

Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc tổ chức triển khai thực hiện và chế độ báo cáo của các đơn vị, các nhà thầu, đảm bảo việc cung ứng thuốc chất lượng, kịp thời. Giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện đấu thầu.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Đấu thầu tập trung cấp địa phương:

UBND Thành phố giao Bệnh viện đa khoa Đức Giang là đơn vị mua thuốc tập trung, thực hiện đấu thầu tập trung đúng quy định, cụ thể:

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương gồm 106 hoạt chất theo quy định của Thông tư số 09/2016/TT-BYT cho các cơ sở y tế thuộc thành phố Hà Nội và các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn.

a. Xây dựng, tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc:

- Các cơ sở y tế thuộc thành phố Hà Nội và các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn: Tổng hợp, báo cáo số lượng thuốc đã trúng thầu, mua, sử dụng trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2016, đxuất số lượng thuốc mua năm 2017, thông qua Hội đồng thuốc và điều trị; gửi danh mục thuốc về Sở Y tế và Đơn vị mua thuốc tập trung để tổng hợp trước ngày 15/7/2017.

- Đơn vị mua thuốc tập trung: Tổng hợp nhu cầu mua thuốc của các cơ sở.

b. Lập, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Đơn vị mua thuốc tập trung: Căn cứ kết quả tổng hợp nhu cầu, xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung, trình Sở Y tế thẩm định trước ngày 20/7/2017.

- Sở Y tế phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội: Tổ chức thẩm định, lập báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung xong trước ngày 25/7/2017, trình Thường trực Ban chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc Thành phố xem xét, trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung trước ngày 31/7/2017.

c. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

- Đơn vị mua thuốc tập trung căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, xây dựng Hồ sơ mời thầu.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu.

d. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị mua thuốc tập trung: Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng, đề xuất trúng thầu, trình Sở Y tế thẩm định trước ngày 15/9/2017 đúng quy định của Luật Đu thu và pháp luật liên quan.

đ. Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Ni: Thẩm đnh và phê duyt kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/9/2017.

- Đơn vị mua thuốc tập trung: Thông báo và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đúng quy định.

e. Hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung:

Đơn vị mua thuốc tập trung: Hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung với các nhà thầu trúng thầu, công khai thỏa thuận khung đã ký trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế, Báo Đấu thầu, các cơ quan báo chí của Thành phố và thông báo đến các cơ sở y tế thuộc phạm vi cung cấp của thỏa thuận khung đúng quy định.

g. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng cung cấp thuốc:

Các cơ sở y tế: Ký kết hợp đồng với các nhà thầu và mua thuốc theo hợp đồng ký kết.

h. Thanh toán, quyết toán hợp đồng cung cấp thuốc:

Các cơ sở y tế: Thanh toán, quyết toán với nhà cung cấp thuốc đúng quy định pháp luật và Thành phố và các điều khoản trong hp đng đã ký.

i. Giám sát, điều tiết quá trình thực hiện thỏa thuận khung:

Đơn vị mua thuốc tập trung: Giám sát, điều tiết việc cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế thực hiện thỏa thuận khung theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Đấu thầu thuốc tại các cơ s y tế trực thuộc thành phố Hà Nội:

- Các cơ sở y tế: Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế:

+ Các cơ sở căn cứ số lượng tồn kho, số lượng thực hiện hợp đồng, đề xuất số lượng thuốc sử dụng năm 2017, danh mục gồm các thuốc ngoài danh mục thuốc đấu thầu tập trung. Lưu ý thời gian thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thời gian hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, đảm bảo đủ thuc phục vụ bệnh nhân, nhưng chậm nhất là 03 (ba) tháng trước khi hợp đồng cung cấp thuốc đã ký trước đó hết hiệu lực.

+ Trường hợp cơ sở có nhu cầu mua thuốc đột xuất gồm: Thuốc có trong Kế hoạch đấu thầu nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu hoặc không lựa chọn được nhà thầu cần mua gấp; Thuốc đã có trong danh mục thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng trong năm sử dụng vượt số lượng; Do mở rộng phạm vi hoạt động, thành lập khoa mới, triển khai kỹ thuật mới; Do nhà thầu trúng thầu nhưng không cung ứng được... Các cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thu đột xuất, với slượng phù hợp, có giải trình cụ thể, trình Sở Y tế thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội: Thẩm định kế hoạch của từng đơn vị, lập báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết đnh phê duyệt, trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Các cơ sở y tế: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng các nhà thầu và mua thuốc theo hợp đồng đã ký kết theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đảm bảo không để thiếu thuốc phục vụ người bệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế: Là cơ quan thường trực phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, Sở Tài chính triển khai công tác đấu thầu thuốc.

- Chỉ đạo Đơn vị mua thuốc tập trung, các cơ sở y tế trong việc xây dựng kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu và cung ứng thuốc theo kết quả đấu thầu.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung và tại các cơ sở y tế trực thuộc trình UBND thành phố phê duyệt; thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung và các nhiệm vụ khác theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, đơn vị mua thuốc tập trung, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết quả đấu thầu đối với các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thầu cung ứng thuốc. Xử lý các đơn vị chưa nghiêm túc triển khai đấu thầu, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND thành phố hoặc Bộ Y tế xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai gửi Ban chỉ đạo đấu thầu thuốc Thành phố, UBND Thành phố.

2. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Y tế triển khai công tác đấu thầu mua thuốc. Cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định, các Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia để triển khai kế hoạch đấu thầu.

3. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội: Phối hợp Sở Y tế triển khai công tác đấu thầu mua thuốc đúng quy định; Cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định, các Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia để triển khai kế hoạch đấu thầu.

4. Các cơ s y tế công lập trên địa bàn:

a. Đơn vị mua thuốc tập trung:

Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xây dựng Hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu, ký thỏa thuận khung và thực hiện các nhiệm vụ khác đúng quy định Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế.

b. Các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội:

- Gửi danh mục thuốc đấu thầu tập trung tới Đơn vị mua thuốc tập trung đúng thời gian quy định.

- Đối với việc đấu thầu tại cơ sở: Xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định, đúng thời gian, chịu trách nhiệm về số lượng, giá kế hoạch trình Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội; mua thuốc theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo kinh phí thanh toán cho nhà thầu trúng thầu.

c. Các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn:

- Gửi danh mục thuốc đấu thầu tập trung tới Đơn vị mua thuốc tập trung đúng thời gian quy định, mua thuốc theo hợp đồng đã ký kết.

- Cử cán bộ tham gia các Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc Thành phố, bố trí công việc để cán bộ tham gia đầy đủ.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế năm 2017, đề nghị các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành đóng trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn To
n;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, T.V.Dũng; Phòng: KGVX, KT, TKBT;
- Các cơ sở y t
ế công lập trên địa bàn TP;
- Lưu VT, KGVX.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Ngô Văn Quý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2017 triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11