Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2016 xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 01/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phan Như Nguyện
Ngày ban hành: 06/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU

Thực hiện Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0;

Căn cứ Công văn số 2384/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) ngày 28/7/2015 về việc hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

y ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng Chính quyền điện tử là cơ sở cho việc tiếp tục triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan, đơn vị đảm bảo đng bộ, liên thông, chia sẻ thông tin với Trung ương và các cấp, các ngành trong tỉnh thông suốt, hiệu quả và thuận lợi.

- Tăng khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu, thông tin tin cậy được chia sẻ trên toàn diện của các cơ quan Nhà nước.

- Bảo đảm tính kế thừa liên thông, dữ liệu, hạ tầng, các hệ thống thông tin hiện có, chuyển tiếp linh hoạt, phù hợp theo yêu cầu thực tế của tỉnh.

- Xác định rõ quy mô, nội dung, lộ trình, hệ thống tiêu chuẩn cần đạt được đối với việc đầu tư phát triển, nâng cấp các hệ thống thông tin, vai trò và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu. Đảm bảo khả năng giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ nhằm hạn chế đầu tư trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện. Nhằm tiếp tục xây dựng nền chính quyền hành chính Nhà nước theo hướng phục vụ minh bạch, hiện đại hoạt động có hiệu lực, hiệu quả góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xây dựng Chính quyền điện tử phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ Kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam giữa các Bộ, tỉnh theo Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0; Tạo cơ sở các nội dung và lộ trình thực hiện trong việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Bạc Liêu.

II. NỘI DUNG

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trin khai thực hiện:

1. Căn cứ Khung Chính phủ điện tử Việt Nam xây dựng báo cáo thuyết minh và trình UBND tỉnh chủ trương xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

2. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát như: nội dung, phạm vi, quy mô khảo sát, hình thức khảo sát (trực tiếp hoặc thông qua hồ sơ tài liệu).

3. Chủ trì lập dự toán và Kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ khảo sát và xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Chủ trì lựa chọn đơn vị tư vấn, thương thảo, ký hợp đồng đthực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát, kiểm tra giám sát thực hiện, đánh giá kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn một cách chính xác làm cơ sở để xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

5. Chủ trì thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu, đồng thời tham mưu UBND tỉnh đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời, bảo đảm triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, kế thừa liên thông, dữ liệu, hạ tầng, các hệ thống thông tin hiện có, chuyển tiếp linh hoạt, phù hợp theo yêu cầu thực tế của tỉnh, hạn chế trùng lặp góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai của Chính quyn điện tử tỉnh Bạc Liêu.

(Xem chi tiết tại Phụ lục lộ trình xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử kèm theo)

III. NGUN KINH PHÍ: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định dự toán thực hiện khảo sát và xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu, đảm bảo đủ kinh phí thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất xử lý về hồ sơ và trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị tư vấn xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu trong việc cung cấp thông tin hiện trạng, hạ tầng CNTT của tỉnh để xây dựng thành công Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị thường xuyên báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành và đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, (TT108).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 01/KH-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Kết quả đạt được

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Xin chủ trương Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bạc Liêu

Lập tờ trình và thuyết minh trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

UBND tỉnh Tờ trình + thuyết minh trình

Tháng 01/2016

Căn cứ Công văn 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ TT&TT

2

Phê duyệt chủ trương xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu

 

UBND tỉnh

 

Văn bản phê duyệt chủ trương xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu

Tháng 01/2016

 

3

Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

Lập nhiệm vụ khảo sát:

- Nội dung

- Phạm vi

- Quy mô khảo sát

- Hình thức khảo sát (trực tiếp hoặc thông qua hsơ tài liệu)

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

Tháng 02/2016

 

4

Lập dự toán và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện

Lập dự toán, Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện

- Khảo sát

- Xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính

Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện

Trước 3/2016

 

5

Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát

- Chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát

- Thương thảo, ký hợp đồng

Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị tư vấn

Quyết định lựa chọn + Hợp đồng

Trước 4/2016

 

6

Thực hiện điều tra, khảo sát

- Thực hiện điều tra, khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát được phê duyệt

Đơn vị tư vấn

Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Báo cáo kết quả khảo sát

Trước 5/2016

 

7

Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu

- Chỉ định đơn vị tư vấn xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu - Thương thảo, ký hợp đồng

Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị tư vấn

Quyết định lựa chọn + Hợp đồng

Trước 6/2016

 

8

Xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu

Xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu (theo đề cương)

Đơn vị tư vấn

Sở Thông tin và Truyền thông

Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu + thuyết minh để làm cơ sở trình phê duyệt

Trước 8/2016

Mu Đề cương Kiến trúc Chính quyn điện tử cấp tỉnh (Ban hành kèm theo Công văn số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 của Bộ TT&TT)

9

Xin ý kiến đồng thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem xét, tổ chức đánh giá (sự phù hợp với Khung kiến trúc CPĐT VN, )

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa)

 

Văn bản cho ý kiến

Trước 9/2016

 

10

Phê duyệt Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu

- Căn cứ Kiến trúc CQĐT tỉnh/TP được xây dựng

- Căn cứ văn bản đng thuận của Bộ TTTT

UBND tỉnh

 

Quyết định ban hành Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu

Trước 10/2016

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2016 xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.833
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127