Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5931/CT-BNN-KH Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 27/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5931/CT-BNN-KH

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ NHẰM ĐƯA NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀO NĂM 2020

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về: “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” (sau đây gọi là Nghị quyết số 13-NQ/TW), trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều công trình thủy lợi quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các công trình kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới đã thực sự làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW gặp nhiều khó khăn và hạn chế: vốn đầu tư, đặc biệt đầu tư ngoài ngân sách cho kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn (bao gồm hạ tầng thủy lợi) còn thấp; công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn trong triển khai các dự án đầu tư; công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng chưa được quan tâm kịp thời, đúng mức làm giảm hiệu quả công trình; việc đầu tư các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là đối với các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ; công tác kiểm tra giám sát năng lực của các nhà đầu tư, của tư vấn thiết kế đối với một số dự án còn bất cập...

Để tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết số 13- NQ/TW, ngày 08 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 1602/QĐ-BNN-KH ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Bộ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ; đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao như sau:

1. Về xây dựng thể chế:

- Tổng cục Thủy lợi hoàn thành dự thảo Luật Thủy lợi, báo cáo Bộ trình Chính phủ trong tháng 4 năm 2016.

- Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch các lĩnh vực kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới; đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và nguồn lực thực hiện, nâng cao tính khả thi của các quy hoạch. Tổng cục Thủy lợi khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thủy lợi vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Nguyên; điều chỉnh quy hoạch đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang; quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Hồng- sông Thái Bình, báo cáo Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2015 - 2016.

2. Về các nhiệm vụ cụ thể

a) Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương:

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn của các tiêu chí, đặc biệt là đối với các tiêu chí như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, giáo dục, y tế để đảm bảo Chương trình nông thôn mới được thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống của người dân; trình Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2015,

b) Tổng cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các Bộ, ngành, địa phương:

Nghiên cứu cơ chế, chính sách xã hội hóa thu hút đầu tư vào hạ tầng thủy lợi, đặc biệt đối với các dự án chống ngập cho các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ; trình Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2015.

c) Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Xây dựng Nghị định về chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp, nông thôn; báo cáo Bộ, trình Chính phủ trong quý IV năm 2015.

3. Về công tác đảm bảo an toàn trong các hoạt động thi công xây dựng và quản lý công trình

Cục Quản lý xây dựng công trình, các Tổng cục, Cục/Vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát năng lực của các nhà thầu và của tư vấn thiết kế; chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các giải pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông trong thi công các công trình kết cấu hạ tầng.

4. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và theo Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ (Quyết định số 1602/QĐ-BNN- KH ngày 06 tháng 7 năm 2012), khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Định kỳ hàng năm các đơn vị báo cáo Bộ kết quả thực hiện trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện.

b) Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ tổng hợp, tham mưu cho Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ NN và PTNT;
- Lưu VT, KH. (40)

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 5931/CT-BNN-KH ngày 27/07/2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.725

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80