Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 32/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ THUỘC CÁC LĨNH VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Qua hơn 8 năm thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đã thu hút được nhiều dự án đầu tư ngoài vốn ngân sách nhà nước với những loại hình và phương thức hoạt động mới, đa dạng, phong phú. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 64 dự án xã hội hoá thuộc các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường - chợ, trung tâm thương mại - trung tâm đăng kiểm và bến xe khách. Đến nay đã có 42/64 dự án đi vào hoạt động. Các dự án xã hội hóa đi vào hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo (14 dự án), môi trường (11 dự án) và lĩnh vực thương mại (09 dự án). Các dự án đi vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà đầu tư và đã giải quyết được nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn một số hạn chế như: Việc tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách xã hội hóa chưa đến được các đối tượng thụ hưởng; thủ tục đầu tư còn kéo dài so với quy định; một số dự án tiến độ còn chậm; công tác quy hoạch và công tác chuẩn bị để thu hút đầu tư chưa tốt; việc giao đất sạch cho nhà đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục, gây khó khăn cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế nêu trên là do nhận thức về xã hội hóa chưa thực sự thống nhất, vẫn còn tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; chưa quy hoạch được các khu đất sử dụng cho mục đích xã hội hóa và thiếu kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng để giao đất sạch cho nhà đầu tư; thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chưa được hướng dẫn cụ thể, công tác tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư chưa rõ ràng dẫn đến một số nhà đầu tư chưa đảm bảo năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án; tỉnh còn khó khăn về nguồn vốn bố trí bồi thường giải phóng mặt bằng để giao đất sạch cho nhà đầu tư.

Hiện nay các chính sách xã hội hóa được thực hiện theo các quy định: Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách; Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2017/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 về một số chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đầu tư trên các lĩnh vực; huy động tối đa nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, UBND Tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức:

a) Nhiệm vụ:

- Tiếp tục quán triệt chủ trương xã hội hóa nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước; không sử dụng vốn ngân sách để đầu tư các dự án có khả năng xã hội hóa.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách xã hội hóa cho cán bộ, công chức, viên chức để nắm và hiểu rõ chủ trương của Đảng và nhà nước về chính sách xã hội hóa.

b) Giải pháp:

- Cấp ủy các cấp lồng ghép nội dung quán triệt chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước vào các buổi sinh hoạt Đảng.

- Các Sở, Ngành, Địa phương xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách xã hội hóa cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Sở Thông tin và Truyền thông in ấn các tài liệu về chủ trương, chính sách xã hội hóa của cấp Trung ương và của Tỉnh để phổ biến rộng rãi.

2. Tiếp tục đổi mới chính sách và cơ chế quản lý:

a) Nhiệm vụ:

- Hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nhất là về đất đai, thuế, vốn tín dụng để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

- Rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để cập nhật và nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch các dự án kêu gọi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa trên địa tỉnh; công bố công khai quy hoạch địa điểm và danh mục kêu gọi đầu tư đối với hoạt động xã hội hóa.

b) Giải pháp:

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành:

+ Tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư liên quan đến lĩnh vực xã hội hóa tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thuận lợi để khuyến khích các nhà đầu tư.

+ Tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

+ Rà soát cơ sở vật chất và quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước hiện có, đề xuất cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê theo quy định tại nghị định số 59/2014/NĐ- CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành một số chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh và Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tiên, tạo điều kiện cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa vay vốn tín dụng theo chính sách ưu đãi quy định tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để cập nhật, bổ sung vào quy hoạch các dự án kêu gọi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố, Sở quản lý chuyên ngành thuộc các lĩnh vực xã hội hóa xây dựng kế hoạch xã hội hóa đến năm 2020, báo cáo UBND tỉnh, trong đó xác định cụ thể lĩnh vực, danh mục dự án xã hội hóa, ưu tiên các vị trí đất thuận lợi, đất sạch để kêu gọi xã hội hóa tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện các dự án xã hội hóa.

- Trên cơ sở kế hoạch xã hội hóa đến năm 2020 của UBND các huyện, thành phố, Sở quản lý chuyên ngành thuộc các lĩnh vực xã hội hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa trên địa tỉnh; công bố công khai quy hoạch địa điểm và danh mục kêu gọi đầu tư đối với hoạt động xã hội hóa.

3. Hỗ trợ nhà đầu tư:

a) Nhiệm vụ:

- Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án đang triển khai đầu tư, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cho thuê đất; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư để giải quyết các khó khăn vướng mắc.

- Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu các dự án kêu gọi thu hút đầu tư, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với thông tin dự án.

- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, theo hướng quy định các thủ tục rõ ràng, đơn giản, minh bạch; tăng cường kỷ luật kỷ cương để nâng cao trình độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

b) Giải pháp:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để áp dụng chung cho các dự án đầu tư có sử dụng đất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có các dự án xã hội hóa.

+ Hàng năm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Sở quản lý chuyên ngành thuộc các lĩnh vực xã hội hóa, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

- Hàng năm, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cân đối từ nguồn vốn ngân sách để ưu tiên bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư thuê.

- Các Sở quản lý chuyên ngành thuộc các lĩnh vực xã hội hóa tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động, điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật tiến độ triển khai của từng dự án để có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời rà soát các dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư mà chủ đầu tư cam kết không có khả năng triển khai thực hiện hoặc chậm triển khai theo quy định của Luật Đầu tư và tiến độ được quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động dự án trước thời hạn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư đã được giao đất hoặc cho thuê đất; thực hiện thu hồi đất đối với các dự án không có khả năng triển khai hoặc chưa có kế hoạch sử dụng hết diện tích đất đã được giao theo quy định của Luật Đất đai.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Các Sở quản lý chuyên ngành thuộc các lĩnh vực xã hội hóa, Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường tính chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này thuộc lĩnh vực ngành quản lý, bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

2. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên và định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình thực hiện gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này. Khi cần thiết, có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung của Chỉ thị và phân công thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


402
DMCA.com Protection Status

IP: 3.237.43.68