Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 27/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 VÀ KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tích cực tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Tuy nhiên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, kết quả giải ngân 10 tháng đầu năm 2019 còn thấp, mới giải ngân: 3.789.311 triệu đồng/8.868.066 triệu đồng (đạt 42,7% kế hoạch); trong đó, kế hoạch vốn nước ngoài chỉ giải ngân 237.217 triệu đồng/1.849.172 triệu đồng (mới đạt 13% (bao gồm vốn NSTW cấp phát và vốn tỉnh vay lại)).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 10650/VPCP-KTTH ngày 20/11/2019 và để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2018 được phép kéo dài) theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, coi việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; trong đó triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2019

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài, kế hoạch vốn năm 2019 đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chuyển nguồn vốn các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ năm 2019 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đúng quy định hiện hành.

- Khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đối với các nguồn vốn còn lại theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019(1) và Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2019(2) của HĐND tỉnh.

- Lập danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh phân công lãnh đạo theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

- Rà soát, tổng hợp các dự án gặp khó khăn vướng mắc theo 03 nhóm: (1) Nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục xây dựng, đấu thầu; (2) Nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; (3) Nhóm các dự án vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, phù hợp với từng nhóm vấn đề.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo chủ đầu tư:

- Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh nhằm tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí kế hoạch năm 2019 đạt yêu cầu(3) và đúng quy định của UBND tỉnh tại Công văn 6354/UBND-KTTH ngày 23/10/2019 về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2019.

- Chủ động rà soát, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2019 của những dự án giải ngân chậm, không có khả năng thực hiện sang dự án có khả năng giải ngân cao hơn, có nhu cầu bổ sung vốn hoặc dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân.

- Tập trung thực hiện nghiệm thu khối lượng theo tiến độ hợp đồng và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng.

- Trước ngày 10/12/2019 phải hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước theo thời hạn quy định; xử lý thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2019.

- Đối với các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 còn lại chưa phân bổ, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn; tập trung triển khai thực hiện dự án sau khi được giao kế hoạch vốn.

c) Sở Tài chính:

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định.

- Tập trung rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công đã được giao vốn.

d) Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình, thẩm tra,… theo hướng tăng cường bố trí nhân lực, đẩy mạnh việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

e) Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Chủ động phối hợp với các chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách Trung ương và kế hoạch vốn nước ngoài cho vay lại một cách độc lập.

2. Tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện, tổ chức triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, theo đúng quy định tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ(4) và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh(5). Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2020 để kịp thời giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo đúng thời gian quy định; đồng thời, đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ các quy định của Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo của các đơn vị, địa phương, tập trung thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, và đạo đức công vụ của công chức, viên chức; tăng cường công tác báo cáo, theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định.

- Tổ chức giao ban hằng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Trước ngày 20 hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và phần vốn đã được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019, đánh giá cụ thể về tình hình giải ngân, tổng hợp các khó khăn vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ, gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo theo định kỳ; đồng thời đề xuất, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các chủ đầu tư đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài với Bộ Tài chính trước thời gian Bộ Tài chính công khai số liệu giải ngân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện và theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương cập nhật thông tin các dự án trên Hệ thống thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước.

c) Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Rà soát, định kỳ gửi thông tin về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định,

- Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư chậm thực hiện thủ tục giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn và xử lý thu hồi số dư nợ tạm ứng quá hạn theo quy định.

d) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra các cấp (Thanh tra nhà nước, Thanh tra liên ngành, chuyên ngành): Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân của các cơ quan và địa phương gây chậm trễ trong việc giao vốn, chậm giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định Chỉ thị này; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị mình quản lý./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, BTC, Bộ KHĐT
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KGVX, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 1 Nghị quyết 8/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019,

2 Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về chuyển nguồn và phương án sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018.

3 Công văn số 1274/UBND-KTTH ngày 13/3/2019, Công văn số 1602/UBND-KTTH ngày 27/3/2019, Công văn số 2264/UBND-KTTH ngày 25/4/2019, Công văn số 2400/UBND-KTTH ngày 04/5/2019, Công văn số 772/UBND-KTTH ngày 20/5/2019, Công văn số 2814/UBND-KTTH ngày 21/5/2019, Công văn 5116/UBND- KTTH ngày 29/8/2019.

4 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

5 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/8/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngày 27/11/2019 và khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.039

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219