Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 11/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo và hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2018 của các ngành, các địa phương trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 như sau:

1. Nguyên tắc bố trí và phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 của UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Căn cứ kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2019 được UBND tỉnh giao, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm xem xét, báo cáo HĐND cùng cấp về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 trước ngày 31/12/2018 và đảm bảo đúng quy định; trong đó:

- Việc bố trí đầu tư năm 2019 phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã trình HĐND cấp huyện thông qua theo đúng các nguyên tắc, quy định, bảo đảm bố trí vốn tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2019.

- Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2019 cho từng dự án phải phù hợp và không được vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND cấp huyện thông qua sau khi trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch các năm 2016, 2017 và 2018, trường hợp cần bố trí bổ sung để thực hiện cần phải hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ theo quy định và báo cáo HĐND cùng cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của địa phương mình trước khi bố trí kế hoạch bổ sung để triển khai thực hiện.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính, Văn bản số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; và phải đảm bảo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:

+ Thanh toán nợ khối lượng hoàn thành năm trước (kể cả nợ tạm ứng chi phí BTGPMB) và hoàn vốn đã ứng trước.

+ Thanh toán sau quyết toán các dự án đã hoàn thành trước 31/12/2018 nhưng giá trị quyết toán cao hơn giá trị thực cấp, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

+ Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành năm 2019.

+ Đối với các dự án khởi công mới năm 2019: có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ (trong đó lưu ý: Dự án phải có chủ trương đầu tư được duyệt và có trong kế hoạch trung hạn 05 năm 2016 - 2020; có quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/10/2018 và vốn chuẩn bị đầu tư phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ).

+ Nguyên tắc phân bổ nêu trên phải được áp dụng cho tất các cả nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2019 gồm: Nguồn ngân sách tập trung, khai thác quỹ đất và xổ số kiến thiết.

Lưu ý: Các địa phương:

- Giao chỉ tiêu nguồn vốn đầu tư công đối với ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu thực tế so với nguồn vốn thực tế được giao, UBND tỉnh không giao cơ cấu cứng của ngành giáo dục và đào tạo đối với các địa phương.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm gửi quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15 tháng 01 năm 2019 để tổng hợp theo dõi.

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2020

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 về nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại các bộ, ngành, địa phương, theo đó chỉ đạo UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn: Vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương để đầu tư (nếu có), báo cáo HĐND cấp tỉnh quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Dự kiến trong tháng 7/2019, UBND tỉnh sẽ xây dựng phương án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương (trong đó có bổ sung một phần vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 cho cấp huyện từ nguồn vốn chưa phân bổ) để báo cáo HĐND tỉnh quyết định giao bổ sung nguồn dự phòng giai đoạn 2016 - 2020.

Do đó đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các hướng dẫn liên quan để thực hiện kịp thời việc bố trí bổ sung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh và cập nhật bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của cấp huyện khi có nguồn giao bổ sung hoặc làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: dự kiến trong tháng 6/2019 trên cơ sở Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn về mục tiêu, định hướng trình tự, thời gian lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh cho các sở, ban, ngành và UBND cấp dưới. Do đó, để có cơ sở lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm chủ động triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2020 của đơn vị, địa phương mình theo quy định (kể cả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của cấp huyện).

3. Quan tâm nâng cao chất lượng hồ sơ các dự án đầu tư

a) Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư: Các đơn vị chủ đầu tư khi lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư ngoài việc lập hồ sơ theo quy định tại Điều 35, 36 của Luật Đầu tư công và các biểu mẫu hướng dẫn quy định tại các nghị định có liên quan; cần phải phân tích tính cấp bách, cấp thiết và quy mô đầu tư cho phù hợp với quy hoạch ngành, nhu cầu thực tế; đồng thời đề xuất các nguồn vốn có thể huy động tham gia đầu tư vào dự án nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách.

b) Hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế:

Chủ đầu tư căn cứ vào nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để tiến hành lập hồ sơ đảm bảo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tăng cường trách nhiệm của mình khi được giao làm chủ đầu tư và thực hiện việc lập hồ sơ chủ trương đầu tư, lập hồ sơ dự án phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị, địa phương mình và phải tính toán suất đầu tư dự án đảm bảo tiết kiệm và tính đúng tính đủ; thực hiện công tác thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình của dự án đầu tư đảm bảo nâng chất lượng đúng quy định và không gây lãng phí vốn đầu tư.

Lưu ý: Các chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà tư vấn lập dự án/thiết kế đảm bảo năng lực và tiến độ để tránh trường hợp xảy ra tình trạng tập trung hồ sơ vào thời gian cuối năm gây khó khăn cho công tác thẩm định và không đảm bảo chất lượng hồ sơ, trong đó các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi… đảm bảo chất lượng, sử dụng lâu dài; riêng các công trình kiến trúc phải có thêm tính thẩm mỹ, kỹ thuật cao.

Đối với cơ quan chủ trì thẩm định, cơ quan thực hiện trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt dự án (báo cáo kinh tế kỹ thuật) cấp tỉnh, huyện, cấp xã và các đơn vị tham gia góp ý dự án đầu tư cần nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định, không để lãng phí vốn đầu tư; đề xuất quyết định đầu tư dự án phù hợp với chủ trương và kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, làm cơ sở để xem xét kế hoạch bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công.

Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành, các địa phương chuẩn bị tốt điều kiện về nhân lực để đảm bảo thực hiện công tác thẩm định dự án đạt chất lượng và thời gian theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Lưu ý các chủ đầu tư và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Tổ chức lập, thẩm định và duyệt hạng mục phòng cháy chữa cháy thành hạng mục riêng làm cơ sở hình thành gói thầu khi thực hiện dự án trong các công trình xây dựng nhằm đảm bảo theo các quy định của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

4. Thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan

Việc lựa chọn nhà thầu cần lưu ý thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan. Cơ quan tham mưu trình duyệt kế hoạch đấu thầu và cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu cần lưu ý thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Chủ đầu tư khi phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cần lưu ý đưa vào tiêu chí không cho tham gia đấu thầu đối với các nhà thầu trong thời gian qua thi công các công trình của địa phương không đạt chất lượng hoặc có các vi phạm trong công tác đấu thầu bị cấm tham gia đấu thầu; không cho tham gia đấu thầu đối với các nhà thầu vi phạm về thời gian quyết toán công trình. Không đưa vào tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải thực hiện một cách khách quan, công khai căn cứ vào hồ sơ mời thầu; không được lựa chọn đơn vị trúng thầu theo suy nghĩ chủ quan của chủ đầu tư.

Các chủ đầu tư khi phát hiện nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định hiện hành. Đồng thời, thường xuyên xem xét, đánh giá chất lượng thi công của các nhà thầu để có đề xuất cụ thể khi các nhà thầu vi phạm.

Các đơn vị chủ đầu tư thực hiện việc công khai thông tin đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên báo Đu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các dự án khởi công mới trong năm 2019: Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa với trách nhiệm là chủ đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh và giao UBND cấp huyện yêu cầu các chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện khi trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải xác định thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 37 của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình, công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư và báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng kịp thời, đầy đủ theo nội dung quy định

5.1. Trong quá trình thực hiện đầu tư

- Tăng cường công tác giám sát của chủ đầu tư, giám sát tác giả, giám sát của đơn vị quản lý thi công và giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình. Các sở xây dựng chuyên ngành như: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, giám định chất lượng đối với các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý. Trong đó lưu ý đẩy mạnh thực hiện kiểm tra việc sử dụng vật tư đúng chuẩn, máy móc thi công hiện đại so với hồ sơ dự án được duyệt và hồ sơ dự thầu đã cam kết.

- UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án trên địa bàn quản lý.

- Việc thi công phải tổ chức phối hợp đồng bộ, tránh tình trạng đơn vị này làm xong sau đó đơn vị khác tiếp tục thi công trong cùng một vị trí dẫn đến phải đào xới, gây lãng phí và ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Các dự án có xây lắp và mua sắm thiết bị, các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp nhà thầu tính toán tiến độ đầu tư phần xây lắp để tổ chức đấu thầu thiết bị đảm bảo khi phần xây lắp hoàn thành thì có thiết bị để sử dụng đồng bộ.

5.2. Về chế độ thực hiện báo cáo

Các đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát đánh giá dự án đầu tư các công trình và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định, thời gian báo cáo theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015; Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản hướng dẫn số 1503/SKHĐT-XDCB ngày 24/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

*Lưu ý:

Các đơn vị chủ đầu tư phải thực hiện việc cập nhật thông tin về dự án theo biểu mẫu quy định tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://www.mpi.gov.vn/dautucong.

Chủ đầu tư nào không chấp hành công tác báo cáo sẽ bị chế tài theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư của Chính phủ về về giám sát và đánh giá đầu tư và các quy định khác có liên quan.

6. Chủ đầu tư điều hành thực hiện dự án phù hợp với mức vốn được giao không để nợ đọng và thực hiện thanh quyết toán đúng thời gian quy định

6.1. Về điều hành thực hiện dự án theo kế hoạch được giao trong năm 2019

- Các đơn vị chủ đầu tư và UBND các địa phương nghiêm túc thực hiện triển khai dự án theo mức vốn kế hoạch đã được giao; không được để nhà thầu thi công vượt mức vốn đã thông báo gây nợ đọng. Trong năm 2019, chủ đầu tư và nhà thầu nào triển khai vượt mức kế hoạch giao (vốn ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và xã) thì chủ đầu tư và nhà thầu tự chịu trách nhiệm; UBND tỉnh không có nguồn để bổ sung kịp thời theo đề nghị của chủ đầu tư và nhà thầu. Trường hợp, một vài dự án có tính chất đặc biệt quan trọng cần tiếp tục triển khai nhưng chưa đủ nguồn vốn bố trí thì chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý riêng gắn với giải pháp trả nợ phù hợp. Lưu ý: Các chủ đầu tư căn cứ kế hoạch đã giao từ đầu năm tập trung triển khai trong công tác khảo sát thiết kế, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành kế hoạch được giao.

- Đối với các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa (giao thông nông thôn, Trung tâm Văn hóa xã): UBND các địa phương căn cứ vào danh mục các dự án đã đăng ký kế hoạch đầu tư công năm 2019 và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và nguồn Nhân dân đóng góp để triển khai đúng theo quy định, không để gây ra tình trạng nợ đọng vốn đầu tư, nhất là thực hiện thu không đủ phần vốn Nhân dân đóng góp.

Lưu ý: Các địa phương thực hiện phân bổ theo đúng danh mục dự án đã được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ và đúng theo tỷ lệ đã được quy định tại Điều 16 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh (trong đó danh mục các xã khó khăn, xã miền núi và xã đồng bằng áp dụng theo Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh). Trong quá trình thực hiện, trường hợp giá trị quyết toán công trình đối với phần ngân sách tỉnh hỗ trợ có giá trị thấp hơn giá trị ngân sách tỉnh đã hỗ trợ, các địa phương có trách nhiệm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính giá trị chênh lệch thừa theo giá trị quyết toán để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ bổ sung cho các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa khác của địa phương.

Đối với các địa phương có dự án đề nghị triển khai bổ sung trong năm 2019 cần có ý kiến thống nhất về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn từ ngân sách huyện, ngân sách tỉnh để đảm bảo triển khai đạt hiệu quả.

6.2. Về việc lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Các chủ đầu tư, các địa phương khi lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng phải căn cứ vào vốn kế hoạch giao trong năm đảm bảo có nguồn chi ngay sau khi có quyết định phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng. Trường hợp chưa đủ nguồn để thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng, các đơn vị chủ đầu tư phải tổng hợp hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để có ý kiến về nguồn vốn thực hiện trước khi phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và địa phương chịu trách nhiệm đối với trường hợp tự tổ chức lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng trong lúc chưa có vốn cân đối trong kế hoạch năm hoặc chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho ứng vốn, vay vốn để chi trả.

6.3. Công tác quyết toán

- Giao Sở Tài chính thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán theo thời gian quy định và đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các đơn vị vi phạm.

- Giao UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quyết toán đúng thời gian và đúng quy định đối với các dự án do UBND cấp huyện là cấp quyết định đầu tư.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

- Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra các sở chuyên ngành và Thanh tra cấp huyện cần xây dựng kế hoạch tăng cường công tác thanh tra các dự án đầu tư từ ngân sách, công tác đấu thầu để kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các vi phạm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch năm. Tăng cường công tác giám định chất lượng công trình, thanh tra, kiểm tra trong công tác đấu thầu, công tác giám định chất lượng công trình, công tác giám sát đầu tư cộng đồng để góp phần chống thất thoát lãng phí trong đầu tư từ ngân sách.

8. Tiếp tục huy động các nguồn vốn để bổ sung kịp thời cho các dự án có nhu cầu cấp bách

Ngoài kế hoạch đã giao đầu năm, lãnh đạo các ngành, các địa phương trong tỉnh phối hợp tập trung đề xuất huy động các nguồn vốn sau đây:

- Tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư và vận động vốn xã hội hóa từ các cá nhân và tổ chức. Trong đó, UBND các địa phương và các sở ngành tập trung đẩy mạnh rà soát các quỹ đất trên địa bàn và hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện việc mời gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện tiếp tục vận động kêu gọi xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao theo Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020.

- Các địa phương tích cực khai thác quỹ đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất thu được, sau khi trích lập quỹ phát triển nhà và quỹ phát triển đất theo quy định, còn 60% để lại hết cho các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để bổ sung vốn đầu tư cho địa phương. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm rà soát, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án để tăng thu, bổ sung nguồn vốn đầu tư phân cấp cho địa phương mình.

- Các đơn vị chủ đầu tư lưu ý đối với các nguồn thu để lại cho chi đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước có tính chất nguồn vốn đầu tư công phải thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy trình đầu tư công. Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị chủ đầu tư và các địa phương có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, lãnh đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2019./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144