Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 10/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 05 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TRONG ĐẤU THẦU SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Trong thời gian qua, việc thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: Các Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Các dự án được thực hiện đúng trình tự trong việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thực hiện đầy đủ việc đăng tải thông tin thông báo mời thầu; Các thành viên trong tổ chuyên gia, tổ tư vấn đấu thầu đều có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đấu thầu theo đúng quy định; Việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cơ bản đáp ứng được yêu cầu; Số lượng các gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu giảm nhiều sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực; Thực hiện đầu tư có chuyển biến theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là tập trung vào các dự án quy mô nhỏ, có thể triển khai ngay và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; Trong năm không còn phát sinh nợ đọng trong đầu tư XDCB,…

Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác đấu thầu của các cơ quan chức năng vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như:

- Trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số dự án: Văn bản trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không nêu nội dung về tổng hợp giá trị của các phần công việc, hoặc tổng hợp giá trị của các phần công việc nhưng không tương ứng với tổng mức đầu tư được duyệt; Từ ngữ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt chưa cập nhật theo các văn bản pháp luật mới ban hành; Một số gói thầu quy mô nhỏ chưa thực hiện hình thức hợp đồng theo quy định (trọn gói)…

- Trong quá trình đấu thầu: Không lập văn bản trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm thường quá cao so với yêu cầu thực hiện gói thầu trong khi tiêu chí về kỹ thuật và giải pháp thi công nêu sơ sài; Biên bản đóng, mở thầu không có nêu một số nội dung chính của hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư không có ký xác nhận biên bản; Thời gian đóng, mở thầu không trùng khớp với thời gian đã nêu trong thông báo mời thầu; Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quá thời gian quy định; Nội dung báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu còn sơ sài, không đúng với biểu mẫu báo cáo, chất lượng báo cáo còn thấp; Không có văn bản trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đa số dự án không thực hiện đăng tải thông tin hoặc đăng tải không đúng với thời gian quy định; Không thực hiện báo cáo đấu thầu theo đúng thời gian quy định,...

- Đối với các dự án quy hoạch: Chủ đầu tư không tổ chức lựa chọn nhà thầu, không lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật đấu thầu.

Để công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan: Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Nhà nước trong công tác đấu thầu.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về mốc thời gian trong công tác báo cáo, trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong công tác đấu thầu.

3. Cung cấp và đăng tải đầy đủ thông tin về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

4. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập, thẩm định, phê duyệt các nội dung trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo đúng biểu mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

5. Nghiêm cấm việc đưa các tiêu chí chưa phù hợp hoặc quá cao so với yêu cầu kỹ thuật của gói thầu vào hồ sơ mời thầu nhằm làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, qua đó làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu.

6. Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu đối với các dự án quy hoạch đúng theo quy định của Luật Đấu thầu.

7. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu; Tổ chức đào tạo, tập huấn công tác đấu thầu; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm theo đúng quy định về xử phạt vi phạm trong công tác đấu thầu.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- Lưu, VT 5.04.05.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 10/05/2016 về tăng cường công tác quản lý, giám sát trong đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


962

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36