Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Hồ Chí Minh

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

Trong thời gian qua, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp thuộc thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án đã tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm của thành phố.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân trong thời gian qua chưa đúng quy định, còn tình trạng tập trung ở các tháng cuối năm, đặc biệt là năm 2019, tính đến tháng 12 chỉ giải ngân đạt khoảng 70% kế hoạch vốn. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công là dự kiến nhu cầu vốn chưa sát với khả năng thực tế, chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm; việc giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm, trong đó một số nguyên nhân đã kéo dài từ nhiều năm đến nay vẫn chưa khắc phục xong, thậm chí ngày càng trầm trọng hơn.

Bước vào năm 2020, năm đầu tiên áp dụng các quy định theo Luật Đầu tư công sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) và Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phê duyệt quy trình giải ngân dự án đầu tư công. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các doanh nghiệp thuộc thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định có liên quan:

a) Các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư:

- Phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội và các Nghị định, văn bản liên quan, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Lập danh mục dự án trọng điểm; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

- Rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ.

- Tăng cường chỉ đạo chủ đầu tư trực thuộc triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình.

- Lập hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước thành phố khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

- Định kỳ hoặc đột xuất phải kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải ngân, quyết toán dự án, kịp thời chấn chinh các sai sót, xử lý vi phạm nếu có.

- Không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ động nhập số liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố trước ngày 05 hàng tháng vào Hệ thống quản lý đầu tư công của Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở đánh giá kết quả giải ngân và xem xét, bố trí kế hoạch vốn các đợt trong năm.

- Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn Trung ương của từng dự án đạt ít nhất từ 90% trở lên. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch trong 03 tháng liên tiếp thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước thì phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động tìm kiếm, đề xuất nhà đầu tư và thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa đầu tư trong các ngành, lĩnh vực theo Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Triển khai, hướng dẫn các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội và các Nghị định, văn bản liên quan.

- Tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh theo các quy định hiện hành, đảm bảo tính nhất quán khi thực hiện các hoạt động đầu tư công.

- Chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả giải ngân phân theo cơ quan chủ quản, chủ đầu tư tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, ngày 31 tháng 10 năm 2020, ngày 31 tháng 01 năm 2021.

- Không bố trí vốn cho các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, không thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố, không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương của thành phố theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổng hợp nhu cầu bổ sung nguồn vốn Trung ương (vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA do Trung ương cấp phát) do các cơ quan, đơn vị đề xuất để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch.

- Tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc công tác nhập số liệu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hàng tháng vào Hệ thống quản lý đầu tư công của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phê bình theo quy định.

c) Sở Tài chính:

- Khẩn trương nhập dự toán chi vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công.

- Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung theo quy định.

- Tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố.

d) Sở Xây dựng:

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư, nhà thầu về các vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình, thẩm tra, cấp giấy phép... theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục, lồng ghép các thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định cấp phép xây dựng, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố.

đ) Kho bạc Nhà nước thành phố thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

2. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định:

a) Các Sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư:

- Đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định, đúng yêu cầu chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị.

b) Các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư:

- Căn cứ vào chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư được giao, các cơ quan, đơn vị được giao là Chủ chương trình, quản lý dự án khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng thời gian, trình tự và thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị định có liên quan.

- Các dự án được giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 phải cam kết hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư trong năm theo quy định. Trường hợp dự án đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư nhưng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 không được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư mà không có lý do khách quan sẽ xem xét không tiếp tục giao vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án trong năm kế hoạch tiếp theo.

- Các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư do trượt giá hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án so với chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục dự án được giao vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 không hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư mà không có lý do khách quan, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp xử lý theo quy định.

3. Tăng cường công tác quản lý và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế:

a) Các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và chủ đầu tư:

- Phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu đến các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban chuyên môn.

- Tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu và các Nghị định có liên quan, đảm bảo công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đúng trình tự, thời gian quy định nhằm nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải đảm bảo đúng quy định, không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Tổ chức đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời thầu công khai, minh bạch, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

- Chủ động tăng cường công tác kiểm tra hoạt động đấu thầu. Phê duyệt kế hoạch kiểm tra hoạt động đấu thầu năm 2020 đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình và các dự án do mình quyết định đầu tư.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, hướng dẫn phổ biến các quy định của pháp luật về đấu thầu cho các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát và yêu cầu xử lý kịp thời những tồn tại hoặc các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thành ủy và Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020.

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án để đề xuất bố trí vốn phù hợp; không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân.

- Phối hợp với Sở chuyên ngành để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bố trí vốn được đồng bộ kịp thời, đảm bảo việc thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư; không để phát sinh tiền phạt do chậm chi trả cho người dân.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để quận huyện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

d) Quỹ Phát triển Đất thành phố phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa được Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kế hoạch vốn để xem xét, tạm ứng kinh phí từ Quỹ Phát triển đất thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo chủ trương chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 8120/UBND-KT ngày 28 tháng 12 năm 2017.

đ) Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong việc cân đối, bố trí quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công:

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư dự án trong việc giải ngân:

- Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, các dự án chuyển tiếp (không thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) giải ngân dưới 50% phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, chủ đầu tư và các cá nhân liên quan.

- Tính đến hết năm kế hoạch 2020, giải ngân dưới 90% thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội cho người đứng đầu, chủ đầu tư và các cá nhân liên quan.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; rà soát, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc không giải ngân kế hoạch vốn.

- Xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Lập kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng dự án, đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư trực thuộc cập nhật số liệu khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân kế hoạch vốn của các dự án do đơn vị quản lý định kỳ trước ngày 5 hàng tháng vào Hệ thống quản lý đầu tư công của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng tháng, hàng quý theo quy định.

c) Kho bạc Nhà nước thành phố:

- Kiểm soát chặt chẽ pháp lý dự án trước khi cho phép giải ngân theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định liên quan hiện hành.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo danh mục các dự án chuyển tiếp có kết quả giải ngân đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 dưới 50% (phân theo cơ quan chủ quản và chủ đầu tư) trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 8 năm 2020.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo danh mục các dự án có kết quả giải ngân đến hết năm kế hoạch 2020 (phân theo cơ quan chủ quản và chủ đầu tư) trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 02 năm 2021.

- Trước ngày 05 hàng tháng, thông báo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công cho các đơn vị chủ đầu tư, cơ quan chủ quản dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

d) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 31/12/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.064

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!