Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 09/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 09/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2006/CT-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng và các quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà; Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006 và Quyết định số 216/2005/QĐ-UB ngày 9/12/2005 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về việc xử lý vi phạm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách của Thành phố Hà Nội, trong thời gian vừa qua, công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành của Thành phố Hà Nội đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên theo báo cáo của Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội, tính đến 15/4/2006 toàn Thành phố vẫn còn nhiều dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và các dự án có số dư tài khoản tồn đọng tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư đến cơ quan Tài chính để thẩm tra quyết toán theo qui định.

Để thực hiện đúng các qui định của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình ngay sau khi công trình hoàn thành được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Từ năm 2006 tất cả các dự án đầu tư đã hoàn thành, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư với các cơ quan kiểm toán độc lập (trừ các dự án hoàn thành đã được Thanh tra các cấp, Kiểm toán nhà nước có kết luận thanh tra, kiểm tra).

Đối với các dự án, công trình thực hiện dở dang do thay đổi chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép tạm dừng, chủ đầu tư có trách nhiệm quyết toán phần vốn đâu tư xây dựng công trình đã được thực hiện (không phải thực hiện kiểm toán độc lập) nhưng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng các phần việc được phép quyết toán. Nội dung hồ sơ quyết toán, thời hạn lập hồ sơ quyết toán và các chế độ báo cáo thực hiện theo các đúng các quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm khẩn trương đôn đốc, kiểm tra tình hình quyết toán vốn đầu tư của các Ban quản lý dự án trực thuộc, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc tổ chức thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự hoàn thành, đưa vào sử dụng đảm bảo đúng thời hạn quy định của Bộ Tài chính.

3. Chủ đầu tư các dự án chậm quyết toán vốn đầu tư theo thời hạn qui định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ thì sẽ bị xử lý theo đúng Quyết định số 216/2005/QĐ-UB ngày 09/12/2005 của UBND Thành phố.

4. Các Sở quản lý Nhà nước chuyên ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông công chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Kho bạc nhà nước Hà Nội căn cứ chức năng của ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để kịp thời giải quyết những vướng mắc tồn tại về thủ tục đầu tư trong quá trình thực hiện quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành.

5. Uỷ ban nhân dân Thành phố giao:

a. Sở Tài chính:

- Tổng hợp tình hình quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước, báo cáo UBND Thành phố và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

- Là đầu mối trong công tác kiểm tra, đôn đốc quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ ban đầu, chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng để kiểm tra làm rõ sai phạm, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ vi phạm hành chính trong công tác quyết toán vốn đầu tư của các chủ đầu tư, chuyển Thanh tra Xây dựng Thành phố ra quyết định xử phạt hoặc báo cáo UBND Thành phố xử phạt theo thẩm quyền và các chế tài quy định tại Quyết định 216/2005/QĐ-UB ngày 09/12/2005 của UBND Thành phố.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng và Kho bạc nhà nước Hà Nội định kỳ 6 tháng, hàng năm lập kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư của các chủ đầu tư thuộc các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác quyết toán vốn đầu tư.

b. Kho bạc Nhà nước Hà Nội định kỳ hàng năm báo cáo UBND Thành phố, đồng gửi Sở Tài chính danh mục tác dự án đã kết thúc đầu tư (Bao gồm các dự án hoàn thành và các dự án không tiếp tục đầu tư) chưa tất toán tài khoản đến ngày 31/12 để làm cơ sở xem xét, xử lý theo qui định hiện hành. Trước mắt yêu cầu Kho bạc Nhà nước Hà Nội khẩn trương báo cáo danh mục các dự án nêu trên tại thời điểm 31/12/2005 (Trong đó có phân loại cụ thể nguyên nhân chưa tất toán được tài khoản và đề xuất hướng xử lý đối với từng loại), gửi UBND Thành phố và Sở Tài chính trước ngày 20/05/2006.

c. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Sở, Ngành có liên quan tổ chức giao ban định kỳ hàng quý để phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án và quyết toán vốn đầu tư.

Trên đây là những nội dung quan trọng về công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách của Thành phố; UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các Chủ đầu tư, Giám đốc các Ban quản lý dự án nghiêm túc quán triệt những nội dung quy định tại Chỉ thị này. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2006/CT-UBND ngày 09/05/2006 về đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!