Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 vật tư đấu thầu dự án mua sắm thường xuyên vốn nhà nước Quảng Bình

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 10/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng thực tế việc triển khai chỉ thị vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc: (1) Chưa có biện pháp kỹ thuật bảo vệ các hàng hóa trong nước sản xuất, đặc biệt là đối với các sản phẩm cơ khí; (2) Công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu còn hạn chế; (3) Nhận thức cũng như năng lực, kinh nghiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc thực hiện chủ trương này còn hạn chế, chưa đầy đủ. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất trong nước còn kém, cả về trình độ kỹ thuật giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ; (4) Chủ đầu tư, bên mời thầu chưa có thông tin về vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước do Danh mục các hàng hóa này chưa được cập nhật thường xuyên; (5) Vẫn còn tình trạng hạn chế hàng hóa trong nước sản xuất được trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Nhằm đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu dùng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, giúp các doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nước nâng cao sức cạnh tranh trước áp lực về hội nhập khi thực thi các cam kết quốc tế trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu:

I. Về công tác đấu thầu.

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các chủ đầu tư, bên mời thầu:

- Chủ động rà soát và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Mục I, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017;

- Ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước theo quy định tại khoản 9, Mục IV của Chỉ thị nêu trên.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc thực hiện Chỉ thị này; trường hợp phát hiện vi phạm phải kiến nghị kịp thời và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý nghiêm theo các quy định hiện hành.

3. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Y tế và các sở, ngành, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị nêu trên.

4. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng và các đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật, tổng hợp danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, thuốc và vật tư y tế trong nước sản xuất được để các đơn vị có nhu cầu biết. Tăng cường thông tin để các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước biết, trao đổi, hợp tác.

II. Về công tác truyền thông.

1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc ưu tiên dùng hàng trong nước; chú trọng thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ đầu tư, bên mời thầu để thực hiện nghiêm việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư trong nước sản xuất được trong công tác đấu thầu. Đồng thời, quảng bá sâu rộng về năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước.

2. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nghiên cứu, xây dựng chuyên mục riêng để tuyên truyền chủ trương, chính sách và điển hình tiêu biểu thực hiện tốt chủ trương này; ưu tiên quảng bá các sản phẩm, máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất, đặc biệt là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm công nghệ ra đời dựa trên kết quả nghiên cứu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước.

3. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất chủ động tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu rộng rãi sản phẩm hàng hóa do mình sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương thức khác để các cơ quan, đơn vị có nhu cầu biết, sử dụng.

III. Nâng cao chất lượng vật tư, hàng hóa sản xuất của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất chủ động tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nghiên cứu bám sát thị trường để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã, phát triển năng lực sản xuất để cung ứng các sản phẩm, máy móc, thiết bị đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, giá cả cạnh tranh, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, yêu cầu trong việc thực hiện các dự án, gói thầu.

Yêu cầu Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (bc);
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, XDCB, KTN, KTTH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 10/05/2017 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


886

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!