Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2010 về tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 07/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Gia Nghĩa, ngày 07 tháng 5 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Trong 3 tháng đầu năm, các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng. Tuy nhiên, những kết quả đã đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế, tiến độ giải ngân các nguồn vốn còn rất chậm, tình trạng yếu kém trong quản lý đầu tư, xây dựng vẫn chưa được khắc phục, gây ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện kế hoạch năm 2010.

Năm 2010 là năm cuối thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. Việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2010 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm và là tiền đề quan trọng để xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho 5 năm 2011 - 2015.

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra, đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư theo đúng tinh thần Chỉ thị số 374/CT-TTg ngày 24/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã một mặt phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 10/02/2010 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa I, mặt khác phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các chủ đầu tư:

a) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thực hiện tất cả các khâu trong quá trình đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển, cụ thể:

- Củng cố và tăng cường năng lực quản lý của các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến đầu tư phát triển; rà soát, bố trí cán bộ có năng lực và trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ của các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án.

- Tập trung chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu và công tác tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật. Các cấp chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các chủ đầu tư để có phương án, kế hoạch cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng.

- Kiểm tra tình hình ứng vốn các dự án đầu tư xây dựng theo Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính; trường hợp các chủ đầu tư để nhà thầu ứng vốn, sử dụng vốn sai mục đích, vốn của công trình này sử dụng cho công trình khác thì chủ đầu tư phải tự kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và không được bố trí vốn cho những công trình vào năm sau.

- Đối với các công trình có giải phóng mặt bằng: khẩn trương tiến hành ngay công tác giải phóng mặt bằng, chỉ triển khai công tác đấu thầu xây lắp khi công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện trên 60% trở lên (đủ diện tích cần thiết để thi công) nhằm không làm ảnh hưởng đến tiến độ xây lắp, tránh tình trạng "vốn chờ công trình". Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phối hợp cùng với UBND các huyện giải quyết, xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Các công trình được bố trí vốn thanh toán nợ phải hoàn chỉnh hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán khối lượng đã hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 30/6/2010. Nếu sau thời gian trên chưa thanh toán hết kế hoạch đã giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tổng hợp số vốn còn lại, đề xuất UBND tỉnh điều chuyển vốn cho các công trình khác có khối lượng và đủ thủ tục hồ sơ nhưng chưa bố trí đủ vốn. Đối với các công trình khởi công mới được giao kế hoạch vốn đầu năm, các chủ đầu tư phải nhanh chóng hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình trong tháng 5 năm 2010, công trình có quy mô lớn và tính chất kỹ thuật phức tạp có thể tổ chức khởi công chậm hơn nhưng không được kéo dài sau tháng 6 năm 2010. Sau thời gian nói trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm các đơn vị, 5 năm 2010 tiến hành điều chuyển một số nguồn vốn lần 1 để có thể ứng vốn kế hoạch năm 2011 và đến tháng 9 năm 2010 các chủ đầu tư không có khả năng giải ngân hết vốn trong năm kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh điều chuyển vốn cho các đơn vị có khối lượng để thanh toán.

- Tăng cường việc giám sát từng công trình, nhất là các công trình, dự án quan trọng để đôn đốc các đơn vị thi công, tư vấn đẩy nhanh tiến độ, tăng ca, tận dụng tối đa thời gian hoàn thành đúng cam kết; đến ngày 30/10/2010 phấn đấu hoàn thành cơ bản 100% khối lượng dự kiến thi công trong năm 2010, giải ngân trên 90% kế hoạch vốn đã bố trí.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa triển khai kế hoạch 2010 bằng nguồn vốn phân cấp cho huyện phải tuân thủ theo quyết định đầu tư được duyệt phù hợp với khả năng cân đối vốn năm 2010 và những năm tiếp theo. Ưu tiên thanh toán số nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2009 trở về trước; bố trí vốn đầu tư để thực hiện các công trình chuyển tiếp đảm bảo không quá 3 năm đối với dự án nhóm C. Sau khi bố trí vốn thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, nếu còn thì mới bố trí vốn cho công trình khởi công mới. Bố trí vốn đầu tư phải lưu ý yêu cầu đảm bảo các dự án được phê duyệt có thể hoàn thành đúng thời hạn quy định.

b) Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng đối với vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc giám sát đánh giá đầu tư trong phạm vi và địa bàn mình quản lý theo quy định.

Thực hiện nghiêm chế độ và nội dung báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác theo các Quyết định của UBND tỉnh, riêng các công trình trọng điểm của tỉnh thực hiện báo cáo hàng tháng (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và đề xuất xử lý những chủ đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo).

c) Tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình và hiệu quả đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2006 - 2010; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 -2010 thuộc Sở, ngành và địa phương quản lý.

Tổng kết tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án lớn giai đoạn 2006 - 2010. Các Sở, Ngành và UBND các huyện tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư giai đoạn 2006 - 2010 theo các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 10/NQ-TW và Quyết định số 25/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Hướng dẫn và đôn đốc các Sở, ngành và UBND các huyện triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2010. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức giao ban định kỳ hàng quý về công tác đầu tư xây dựng, báo cáo UBND tỉnh giải quyết vướng mắc, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2006 - 2010, trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 và các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án lớn giai đoạn 2006 - 2010. Xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.

c) Chủ trì đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý và phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2008 - 2010 và xây dựng phân cấp quản lý và phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011 - 2015 trình UBND tỉnh trong quý III năm 2010.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước ở các Sở, ngành và UBND các huyện. Kịp thời đề xuất với UBND tỉnh xử lý những bấp cập, tồn tại trong công tác quản lý đầu tư và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ…, không đúng mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí.

Trong quý II năm 2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kết hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra việc xét thầu của các chủ đầu tư và kiến nghị xử lý nếu các chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công không đủ năng lực theo yêu cầu của dự án.

3. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

b) Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thanh toán và giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

4. Các Sở, Ban, ngành quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án lớn:

a) Theo dõi tình hình thực hiện vốn các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực mình phụ trách kế hoạch năm 2010.

b) Hướng dẫn các địa phương đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách giai đoạn 2006 - 2010.

c) Chủ trì tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách giai đoạn 2006 - 2010 và xây dựng các chương trình, dự án cho giai đoạn 2011 - 2015 trình UBND tỉnh trong quý III năm 2010.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2010 về tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.794
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37