Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thực hiện đầu tư công năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 29/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Gia Lai, ngày 29 tháng 05 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ, các văn bản hướng dẫn có liên quan, Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công,... nhằm nâng cao hiệu quả và thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư thực hiện những nội dung như sau:

1. Công tác quyết toán dự án hoàn thành:

- Quán triệt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. Yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu thực hiện nghiêm công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành của nhà nước về việc lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quản lý và tổ chức xử phạt vi phạm quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

2. Công tác báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra dự án đầu tư công:

- Các sở, ban, ngành tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư công theo quy định trong lĩnh vực, ngành, theo dõi và phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Thực hiện nghiêm các chế tài đối với các vi phạm.

- UBND các huyện thị xã, thành phố, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên Cổng thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua phần mềm theo dõi lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Sở Kế hoạch và Đầu tư và bằng văn bản đúng thời gian, nội dung quy định. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tháo gỡ.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thụ lý, giải quyết kịp thời các thủ tục và các vấn đề liên quan đến nhiều ngành; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Thực hiện tốt công tác báo cáo, cập nhật thông tin trên mạng điện tử liên quan đến đầu tư công (thông tin kế hoạch đầu tư công, thông tin dự án, thông tin liên quan kế hoạch đấu thầu, thông tin lựa chọn nhà thầu...), công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước. Tổ chức giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng và định kỳ báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản về UBND tỉnh vào chiều thứ 5 hàng tuần.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành đã quyết toán và bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2019. Đối với các dự án kế hoạch 2018, trường hợp cần thiết nghiên cứu, đề xuất việc ứng ngân sách tỉnh bố trí cho các dự án quan trọng, cấp bách để đẩy nhanh tiến độ sớm phát huy hiệu quả công trình,

4. Sở Tài chính:

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác đăng nhập, đăng ký thông tin dự án công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư, công tác lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kịp thời, báo cáo UBND tỉnh định kỳ (hàng quý, 6 tháng, năm) tình hình quyết toán dự án hoàn thành, danh mục các dự án đầu tư đã phê duyệt quyết toán nhưng còn thiếu vốn làm cơ sở bố trí vốn thanh toán.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

Đơn giản thủ tục để rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán ngay cho các dự án đầu tư khi có khối lượng thực hiện và có đủ điều kiện giải ngân; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm tình hình giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn.

6. Sở Xây dựng và các sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải):

Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc chuyên ngành mình và phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng

7. UBND huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án:

- Tăng cường công tác quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án. Hoàn chỉnh các thủ tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư để có mặt bằng sạch, chậm nhất trong tháng 5/2018 phải giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện.

- Bám sát kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được giao và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Rà soát, đối chiếu các dự án chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án chậm hoàn tạm ứng, chậm lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán để chỉ đạo, tổ chức hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ nhằm thực hiện giải ngân, nghiệm thu, hoàn ứng và quyết toán dự án theo đúng quy định.

8. Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án:

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư các dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành và chất lượng công trình; đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu; giám sát công trình, các đơn vị thi công, tư vấn; xây dựng kế hoạch về tiến độ triển khai dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tận dụng tối đa thời gian, tranh thủ thời tiết thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ.

- Trước khi ký hợp đồng và tiến hành các thủ tục tạm ứng các gói xây lắp phải có mặt bằng trước cho nhà thầu, ấn định tỷ lệ thu ứng trên khối lượng hoàn thành trong hợp đồng ký kết. Tạm ứng phải có bản cam kết của nhà thầu về tiến độ thi công và thu hồi tạm ứng (mốc thời gian cụ thể) hoặc ghi rõ trong hợp đồng ký kết, Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng số tiền tạm ứng của nhà thầu đảm bảo đúng mục đích ứng và cam kết của nhà thầu.

- UBND tỉnh dừng giải ngân và điều chuyển vốn cho các dự án khác có khả năng thanh toán đối với các dự án đến ngày 30/6/2018 chưa thực hiện giải ngân cho công tác thi công và khối tượng thực hiện, giải ngân dưới 40%; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chuyển vốn cho các dự án khác.

- Khi có khối lượng, phải khẩn trương nghiệm thu giai đoạn, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước, đảm bảo đến ngày 30/9/2018 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2018 và hoàn thành sớm giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2018 được giao trong niên độ kế hoạch.

- UBND tỉnh sẽ không bố trí vốn kế hoạch năm 2019 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019 (trường hợp được phép kéo dài) đối với các dự án đến ngày 30/9/2018 tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2018, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm giải ngân vốn đầu tư.

- Không được để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán và tập trung khối lượng thanh toán vào thời gian cao điểm. Nếu để xảy ra hiện tượng này, dẫn đến khiếu nại, phản ánh từ các nhà thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

- Đối với kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc giải ngân không hết vốn được kéo dài.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP các PCVP UBND tỉnh;
- Website UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, NL, KTTH.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thực hiện đầu tư công năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


603

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236