Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 01/CT-BXD 2021 đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Số hiệu: 01/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 09/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-BXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các đơn vị đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tuy nhiên, một số đơn vị, công tác triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả, chưa quyết liệt; người đứng đầu một số đơn vị chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc và tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; Kỷ luật trong công tác đầu tư công chưa nghiêm nên vẫn có một số dự án triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ thực hiện; một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dẫn đến giá trị gii ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đạt thấp, nh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của Bộ Xây dựng.

Nhm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quNghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chyếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; để đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Chủ động tháo gkhó khăn, vướng mắc, bảo đm tiến độ thi công công trình; khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không đdồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến hết 31/12/2021 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2021 được giao. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với Bộ Xây dựng theo từng tháng; khn trương gửi văn bản cam kết đến Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2021.

- Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2021: Tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

- Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện.

- Đối với các dự án khi công mới năm 2021: Khẩn trương hoàn thành công tác thm định, trình Lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án trong tháng 7/2021; Hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vthi công và dự toán xây dựng theo đúng quy định (chậm nhất trong tháng 9/2021), làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và sớm khởi công công trình.

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội: Đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu đã hoàn thành đkịp thời giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; tập trung tối đa nhân lực đhoàn thành thủ tục nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thu; hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu đã được Kim toán nhà nước kiểm toán, trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định; chủ động xử lý các vướng mắc hoặc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng các vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

- Đối với các dự án được bố trí vốn đthực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2022: Khẩn trương tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt trước ngày 31/10/2021.

2. Đến ngày 30/9/2021, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vn đầu tư công năm 2021 được giao (trừ các dự án khởi công mới năm 2021 đang chờ phân bổ vốn sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) sẽ điều chuyển vốn sang dự án có tiến độ gii ngân tốt còn thiếu vốn. Bộ Xây dựng skiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và gii ngân.

4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo trực tiếp công tác giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính là cơ quan thường trực đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ và đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đầu tư nhất là đối với các dự án chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác gii ngân. Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện ngay việc phân bsố vốn còn lại thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Bộ Xây dựng sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

5. Các Cục, Vụ có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo nhiệm vụ được phân công, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bo tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao khn trương nghiên cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kịp thời loại bỏ, tháo gcác rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

6. Các Chđầu tư tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư...; gắn tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ thực hiện, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm 2021. Tập trung triển khai ngay nhng nhiệm vụ, công việc theo thm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; thay thế các nhà thầu có năng lực yếu; chủ động đề xuất, báo cáo Bộ Xây dựng điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện.

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ:

- Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản tr, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đu tư công năm 2021. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

- Đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chđầu tư, đồng thời xem xét việc điều chuyn chủ đầu tư dự án, kiên quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác. Người đứng đầu đơn vị phải chịu hình thức kỷ luật cụ thể và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng thời không xem xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của đơn vị trong năm 2021.

- Các đồng chí Thứ trưởng được phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 07/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công đúng quy chế làm việc.

Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, các chđầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công về Bộ Xây dựng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chthị này; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng khn trương, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưng Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT,
KHTC (03).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-BXD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngày 09/07/2021 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.278

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!