Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 231/2003/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 231/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 231/2003/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2003 BỔ SUNG VÀ THAY TÊN XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MIỀN NÚI, BIÊN GIỚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 12 xã được tách và thành lập mới từ xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) vào danh sách các xã thuộc chương trình để thực hiện hỗ trợ đầu tư từ năm 2004, bao gồm:

1. Các xã được thành lập mới thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư: 7 xã, gồm: xã Băng A Drênh, huyện Krông Ana, xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng; xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình; xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

2. Các xã được thành lập mới thuộc ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư: 5 xã, gồm: xã Hoà Chánh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, xã Tân Lộc Bắc, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Mức kinh phí hỗ trợ đầu tư:

Mức kinh phí hỗ trợ đầu tư cho các xã thực hiện theo quy định hiện hành của Chương trình 135. Đối với xã do ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ kế hoạch năm 2004 để các tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt số xã thuộc Chương trình 135 được đầu tư bằng ngân sách Trung ương và số xã được đầu tư bằng ngân sách địa phương từ kế hoạch năm 2004 trên cơ sở khả năng đáp ứng của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

Điều 4. Thay tên xã thuộc Chương trình 135: xã Tân Hộ C, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp thành xã Tân Hộ Cơ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Long An, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 231/2003/QD-TTg

Hanoi, November 12, 2003

 

DECISION

ADDING AND RENAMING COMMUNES UNDER THE PROGRAM ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN SPECIAL DIFFICULTY-HIT COMMUNES, MOUNTAINOUS REGIONS INHABITED BY ETHNIC MINORITY PEOPLE, BORDER, REMOTE AND DEEP-LYING AREAS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
At the proposal of the Minister-Director of the Nationalities Committee,

DECIDES:

Article 1.- To add 12 communes newly established through the separation from communes under the Program on socio-economic development in special difficulty-hit communes, mountainous regions inhabited by ethnic minority people, border, remote and deep-lying areas (Program 135) into the list of program-covered communes for provision of investment support as from 2004, including:

1. Seven newly-established communes entitled to investment support from the central budget, including: Bang A Drenh commune of Krong Ana rural district and Cu Bong commune of Ea Kar rural district, Dak Lak province; Phuoc Loc commune of Da Huoai rural district and Dong Nai Thuong commune of Cat Tien rural district, Lam Dong province; Trong Hoa commune of Minh Hoa rural district and Thanh Thach commune of Tuyen Hoa rural district, Quang Binh province; and My Binh commune of Duc Hue rural district, Long An province.

2. Five newly-established communes entitled to investment support from the local budgets, including: Hoa Chanh commune of Vinh Thuan rural district, Kien Giang province; Khanh Binh Tay Bac commune of Tran Van Thoi rural district, Tan Loc Bac and Tan Loc Dong communes of Thoi Binh rural district, and Khanh Hoi commune of U Minh rural district, Ca Mau province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The investment support levels for communes shall comply with the current regulations of Program 135. For communes provided with investment support from the central budget, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall arrange funding as from the 2004 plans for provinces to organize the implementation.

Article 3.- To assign the Ministry of Planning and Investment to assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance and the Nationalities Committee in studying and submitting to the Prime Minister for decision and approval the Program 135-covered communes entitled to the central budget investment and those entitled to local budget investment as from the 2004 plan on the basis of the capabilities of central and local budgets, suitable with the present practical situation.

Article 4.- Renaming the Program 135-covered commune of Tan Ho C of Tan Hong rural district, Dong Thap province, Tan Hong Co commune.

Article 5.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

The Ministers of Planning and Investment; Finance; Agriculture and Rural Development; and Labor, War Invalids and Social Affairs, the Minister-Director of the Committee for Nationalities and the presidents of the People's Committees of Quang Binh, Lam Dong, Dak Lak, Long An, Kien Giang, Ca Mau and Dong Thap provinces shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 231/2003/QD-TTg of November 12, 2003, adding and renaming communes under the program on socio-economic development in special difficulty-hit communes, mountainous regions inhabited by ethnic minority people, border, remote and deep-lying areas.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.700

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!