Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD hướng dẫn lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng do Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 10/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VIỆC LẮP ĐẶT, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THÙNG THƯ BƯU CHÍNH, HỆ THỐNG CÁP ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH VÀ HỆ THỐNG CÁP TRUYỀN HÌNH TRONG CÁC TÒA NHÀ NHIỀU TẦNG CÓ NHIỀU CHỦ SỬ DỤNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính chủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Để bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và quyền lợi của người sử dụng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà này như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình dùng để thu tín hiệu truyền hình mặt đất trong các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn (sau đây gọi chung là tòa nhà).

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đầu tư xây dựng tòa nhà, lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong tòa nhà.

II. HƯỚNG DẪN VIỆC LẮP ĐẶT

1. Về lắp đặt thùng thư bưu chính:

Tòa nhà có nhiều địa chỉ nhận thư độc lập phải được lắp đặt thùng thư bưu chính tập trung. Nguyên tắc lắp đặt thùng thư bưu chính tập trung như sau:

1.1. Đặt tại tầng 01 (một) của tòa nhà, có vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận, thuận tiện cho việc cung cấp dịch vụ, quản lý và sử dụng;

1.2. Thống nhất về kích thước, màu sắc và làm bằng vật liệu bền chắc, bảo đảm mỹ quan và an toàn;

1.3. Bảo đảm có đủ số hộp thư tương ứng với số địa chỉ theo thiết kế xây dựng tòa nhà;

1.4. Hộp thư trong thùng thư bưu chính tập trung phải được đánh số hoặc dấu hiệu để xác định rõ địa chỉ người nhận đã đăng ký; có kích thước tối thiểu đủ để chứa đựng các cỡ thư, sách báo, tài liệu hiện có đang lưu hành trên thị trường; có khoá riêng cho chủ sử dụng và có khe hở ngang đủ để bỏ thư, tài liệu, sách báo; vị trí của khe hở được thiết kế ở bên dưới nóc hộp thư, theo hướng dốc ra ngoài để ngăn nước và chống lấy cắp thư.

2. Về lắp đặt hệ thống cáp điện thoại cố định:

Tòa nhà phải được lắp đặt hệ thống cáp điện thoại cố định. Nguyên tắc lắp đặt hệ thống cáp điện thoại cố định như sau:

2.1. Dễ tiếp cận và thuận tiện cho việc lắp đặt, đấu nối cung cấp dịch vụ, bảo trì, quản lý và sử dụng;

2.2. Bảo đảm mỹ quan, an toàn trong tòa nhà và các quy định về phòng chống cháy nổ;

2.3. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành có liên quan;

2.4. Bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ điện thoại cố định đều có khả năng đấu nối tại tủ phân cáp hoặc giá đấu dây của tòa nhà để cung cấp dịch vụ điện thoại cố định theo nhu cầu của người sử dụng trong tòa nhà.

3. Về lắp đặt hệ thống cáp truyền hình:

Tòa nhà phải được lắp đặt hệ thống cáp truyền hình dùng để thu tín hiệu truyền hình mặt đất. Hệ thống cáp truyền hình bao gồm thiết bị thu tín hiệu và hệ thống truyền dẫn. Nguyên tắc lắp đặt hệ thống cáp truyền hình như sau:

3.1. Dễ tiếp cận và thuận tiện cho việc lắp đặt, đấu nối, bảo trì, quản lý và sử dụng; bảo đảm cho người sử dụng trong tòa nhà phải thu được các kênh truyền hình chính (Kênh truyền hình quảng bá, không thu tiền) của Đài Truyền hình Trung ương và truyền hình địa phương;

3.2. Bảo đảm mỹ quan, an toàn trong tòa nhà và các quy định về phòng chống cháy nổ;

3.3. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành có liên quan.

4. Thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình phải được thi công lắp đặt đồng thời với hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong quá trình xây dựng tòa nhà.

5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lắp đặt hệ thống cáp điện thoại cố định, cáp truyền hình phải có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng để thực hiện thi công lắp đặt đảm bảo chất lượng.

III. HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

1. Người sử dụng trong tòa nhà có quyền được lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát, dịch vụ điện thoại cố định theo nhu cầu.

2. Bưu chính Việt Nam, các doanh nghiệp chuyển phát, các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ điện thoại cố định có quyền bình đẳng trong việc cung cấp dịch vụ cho người sử dụng trong tòa nhà.

3. Việc quản lý, khai thác đối với thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và nội quy của toà nhà.

4. Việc bảo hành, bảo trì đối với thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo hành, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của tòa nhà và hướng dẫn cụ thể tại mục IV của Thông tư này.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm:

1.1 Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình đồng bộ với việc lắp đặt thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại và hệ thống cáp truyền hình trong tòa nhà, bao gồm từ khâu thiết kế đến thi công phần hạ tầng kỹ thuật cả ngoài và trong toà nhà bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến công năng, kiến trúc, mỹ quan và chất lượng của công trình;

1.2 Tạo điều kiện để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định triển khai lắp đặt hệ thống truyền dẫn của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng tòa nhà.

2. Doanh nghiệp quản lý nhà, Ban quản trị toà nhà có trách nhiệm:

2.1. Tiếp nhận, tổ chức quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo trì đối với thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình từ hộp đấu dây chung của tòa nhà đến hộp đấu dây của từng căn hộ trong tòa nhà do mình quản lý (bao gồm cả hộp đấu dây chung và thiết bị thu tín hiệu truyền hình). Chi phí bảo trì được trích từ nguồn kinh phí bảo trì của tòa nhà;

2.2. Tạo điều kiện để Bưu chính Việt Nam, các doanh nghiệp chuyển phát, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định cung cấp dịch vụ cho người sử dụng trong tòa nhà.

3. Bưu chính Việt Nam, các doanh nghiệp chuyển phát, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định có trách nhiệm:

3.1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì hệ thống truyền dẫn của doanh nghiệp vào đến hộp đấu dây chung của tòa nhà. Chi phí bảo trì do doanh nghiệp chịu trách nhiệm;

3.2 Phối hợp với chủ đầu tư khi có yêu cầu trong việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định;

3.3. Phối hợp với doanh nghiệp quản lý nhà, ban quản trị tòa nhà, người sử dụng khi có yêu cầu trong việc quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo trì thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định trong tòa nhà;

3.4. Cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và cam kết theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ đã ký với khách hàng.

4. Người sử dụng có trách nhiệm:

4.1. Ký kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ truyền hình cáp có thu tiền. Thanh toán đầy đủ các khoản cước phí theo quy định của hợp đồng đã ký giữa hai bên;

4.2. Bảo quản, giữ gìn thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình thuộc sở hữu riêng của mình và của tòa nhà. Tự bảo trì thiết bị và hệ thống truyền dẫn thuộc sở hữu riêng trong căn hộ của mình;

4.3. Bồi thường theo quy định của pháp luật và nội quy của tòa nhà khi làm hư hỏng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định, hệ thống cáp truyền hình của tòa nhà;

4.4. Ngăn chặn và thông báo kịp thời cho Ban quản trị tòa nhà hoặc các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định, hệ thống cáp truyền hình của tòa nhà.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

1.1. Hướng dẫn thực hiện các nội dung của Thông tư này;

1.2. Ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đến việc thiết kế và lắp đặt thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà;

1.3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn theo hướng dẫn của Thông tư này.

3. Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Xây dựng:

3.1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Thông tư này;

3.2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đầu tư xây dựng, lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

3. Khuyến khích lắp đặt thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình theo hướng dẫn tại Thông tư này đối với các dự án đầu tư xây dựng tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang, các toà nhà đã hoàn thành việc xây dựng trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực và các loại nhà khác.

4. Khuyến khích việc lắp đặt đồng bộ hệ thống cáp để thu tín hiệu truyền hình cáp có thu tiền trong tòa nhà bảo đảm cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp đều có khả năng đấu nối để cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của người sử dụng trong tòa nhà.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần phản ánh kịp thời về hai Bộ để xem xét, hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Liên

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thành Hưng

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng,
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Sở Xây dựng, Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông,
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp),
- Công báo, Website Chính phủ,
- Website Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng,
- Lưu: Bộ TT&TT (VT, PC), Bộ XD (VT, PC)

 

 

 

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION - THE MINISTRY OF CONSTRUCTION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD

Hanoi, December 10, 2007

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE INSTALLATION, MANAGEMENT AND USE OF POSTBOXES, FIXED-TELEPHONE CABLE SYSTEMS AND TELEVISION CABLE SYSTEMS IN MULTISTORIED BUILDINGS INVOLVING MULTIPLE USERS

Pursuant to the November 26, 2003 Construction Law and the Governments Decree No. 16/2005/ND-CP of February 7, 2005, on management of investment projects on the construction of works, and Decree No. 112/2006/ND-CP of September 29, 2006, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 16/2005/ND-CP;
Pursuant to the November 29, 2005 Housing Law and the Governments Decree No. 90/2006/ND-CP of September 6, 2006, detailing and guiding the implementation of the Housing Law;
Pursuant to the May 25, 2002 Ordinance on Post and Telecommunications; the Governments Decree No. 157/2004/ND-CP of August 18, 2004, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Post and Telecommunications regarding post; and the Governments Decree No. 160/2004/ND-CP of September 3, 2004, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Post and Telecommunications regarding telecommunications;
Pursuant to the Governments Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Governments Decree No. 36/2003/ND-CP of April 4, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
In order to ensure synchrony in technical infrastructure and benefits of users in multistoried buildings involving multiple users, the Ministry of Information and Communication and the Ministry of Construction guide the installation, management and use of postboxes, fixed-telephone cable systems and television cable systems in these buildings as follows:

I. GOVERNING SCOPE AND SUBJECTS OF APPLICATION

1. Governing scope:

This Circular guides the installation, management and use of postboxes, fixed telephone cable systems and television cable systems for receiving terrestrial television signals in multistoried buildings involving multiple users, which are built with investment capital of different sources (below collectively referred to as buildings).

2. Subjects of application:

This Circular applies to organizations and individuals involved in the investment in construction of buildings, the installation, management and use of postboxes, fixed telephone cable systems and television cable systems in buildings.

II. GUIDANCE ON INSTALLATION




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD hướng dẫn lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng do Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.977

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223